Lietuvos bankas
2011-04-13

Dėl įgaliojimų Lietuvos banko įgaliotiniui balsuoti akcinės bendrovės „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ visuotiniame akcininkų susirinkime; dėl leidimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko įstatų pakeitimus; dėl UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkų įtraukimo į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą; informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2011 m. pirmąjį ketvirtį, rezultatus; dėl Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 94 „Dėl statistinių ataskaitų mokėjimų balansui sudaryti formų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl įgaliojimų Lietuvos banko įgaliotiniui balsuoti akcinės bendrovės „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ visuotiniame akcininkų susirinkime

Lietuvos banko valdyba suteikė įgaliojimus Lietuvos banko įgaliotiniui visuotiniame akcinės bendrovės „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ akcininkų susirinkime balsuoti už tam tikrus sprendimus dėl paskirstytinojo pelno.

Lietuvos bankui priklausantis šios bendrovės akcijų paketas sudaro 60 proc. jos įstatinio kapitalo.

Dėl leidimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko įstatų pakeitimus

Lietuvos banko valdyba leido uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su banko stebėtojų tarybos kompetencijos pasikeitimu, patvirtintus 2011 m. kovo 24 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Kaip prašyme nurodė Medicinos bankas, banko įstatai keičiami, įgyvendinant Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 228 patvirtintus Minimalių kredito įstaigų darbuotojų atlygio politikos reikalavimus, įsteigiant banke nestruktūrinį padalinį – Atlyginimų komitetą. Banko nuomone, Atlyginimų komiteto įsteigimas turės teigiamą poveikį banko valdymui, nes ,,atskiras nestruktūrinis padalinys padės įvertinti bei nustatyti vadovaujančių darbuotojų kintamąjį atlygį ir taip savo veikla prisidėti prie efektyvaus banko valdymo“.

Dėl UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkų įtraukimo į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą

Lietuvos banko valdyba nutarė įtraukti UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininkus – UAB ,,Gulbelė“, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvą, uždarąją akcinę bendrovę ,,Grūstė“, UAB ,,LUPRA“, uždarąją akcinę bendrovę ,,STILSENA“ ir UAB ,,Šilutės prekyba“ – į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Tai padaryta UAB ,,Perlo paslaugos“ prašymu. Šiai bendrovei mokėjimo įstaigos licencija, suteikianti teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą ─ pinigų perlaidos, išduota Lietuvos banko valdybos 2011 m. sausio 18 d. nutarimu. Į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą UAB ,,Perlo paslaugos“ įtraukta 2011 m. sausio 19 dieną.

Informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2011 m. pirmąjį ketvirtį, rezultatus

Lietuvos banko valdybos nariams pateikta informacija apie 2011 m. pirmąjį ketvirtį atliktus aštuonių kredito unijų bendruosius ir dviejų kredito unijų tikslinius inspektavimus. Bendrieji inspektavimas atlikti tokiose kredito unijose: Nacionalinė (Vilnius), „Vilniaus taupomoji kasa“, „Ūkininkų taupa“ (Širvintos), „Achemos“ (Jonavos r.), „Prienų taupa“, Ignalinos, Joniškio ir Ukmergės ūkininkų. Tiksliniai inspektavimai atlikti Vilniaus ir Grigiškių kredito unijose. Dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų 2011 m. kovo 24 d. Lietuvos banko valdybos svarstyta kredito unijų „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Nacionalinės, o 2011 m. balandžio 7 d. – Joniškio kredito unijos inspektavimo ataskaitos bei pažymos apie inspektavimo rezultatus. Artimiausiu metu Lietuvos banko valdybai bus pristatyta Vilniaus kredito unijos tikslinio inspektavimo ataskaita ir pažyma dėl inspektavimo rezultatų.

Visos 2011 m. pirmąjį ketvirtį inspektuotos kredito unijos įpareigotos nustatytais terminais pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. Ukmergės ūkininkų ir Grigiškių kredito unijų vadovai 2011 m. balandžio mėnesį pakviesti atvykti į Lietuvos banką ir pateikti trūkumų šalinimo priemonių planus.

Dėl Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 94 „Dėl statistinių ataskaitų mokėjimų balansui sudaryti formų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos bankas, siekdamas skelbti visuomenei daugiau informacijos apie pinigų perlaidas, papildė bankų statistinę atskaitomybę. Valdyba pakeitė mėnesio statistinės ataskaitos B-09-03 formą „Įplaukų iš užsienio ir pervedimų į užsienį ataskaita“ ir jos pildymo paaiškinimus. Pakeista ataskaita Lietuvos bankui pradedama teikti nuo 2011 m. birželio mėn., pateikiant gegužės mėn. duomenis. Šiuo metu pinigų perlaidas per tarptautinius pinigų perlaidų tinklus vykdo 5 Lietuvos bankai.

Pagal Europos centrinio banko (ECB) ir Eurostato mokėjimų balanso sudarymo reikalavimus būtinas einamosios sąskaitos rodiklių geografinis išskaidymas. Mėnesio statistinės ataskaitos B-09-03 forma papildyta B dalimi, kurioje išskirtos bankų atliekamos grynųjų pinigų perlaidos (siuntimas į užsienį ir gavimas iš užsienio), vykdomos per tarptautinius pinigų perlaidų tinklus: Western Union, MoneyGram, Contact bei kitus. Ataskaitoje visos banko atliekamos pinigų perlaidos paskirstomos pagal šalis.

Lietuvos bankas nuolatos tobulina išorės ekonominę statistiką, kurią sudaro ir skelbia daugiau nei 80 metų. Lietuvos išorės statistikos reikšmė palaipsniui didėja stiprėjant tarptautinei ekonominei integracijai, augant šalies ūkio sandorių su išorės partneriais dydžiams. Mokėjimų balanso duomenys yra nuolatos naudojami analizuojant šalies pinigų, valiutos kurso ir ekonominę politiką. Išorės sektoriaus statistikos duomenų kokybė ir detalumas yra labai svarbūs tiek įmonėms priimant sprendimus, tiek nustatant bei vykdant viešąją ekonominę politiką.

***

Pasibaigus posėdžiui Valdybos nariai ir posėdyje dalyvavę Lietuvos banko padalinių vadovai padėkojo Lietuvos banko valdybos pirmininkui Reinoldijui Šarkinui už ilgametį bendrą turiningą darbą sprendžiant Lietuvos Respublikos centriniam bankui iškeltus uždavinius, palinkėjo jam kuo geriausios tolesnės kloties gyvenime. Minėta, kad per penkiolika metų Reinoldijus Šarkinas vadovavo 461 Lietuvos banko valdybos posėdžiui, jų metu svarstyti 4 125 klausimai ir priimti atitinkami sprendimai.

Reinoldijus Šarkinas Lietuvos banko valdybos pirmininku dirba nuo 1996 m. vasario 15 d. Pasibaigus kadencijai, Seimas jam yra pavedęs iki 2011 m. balandžio 15 d. eiti Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigas.