Lietuvos bankas
2014-05-20
11

UAB „Lateko lizingas“ skirta bauda už atsakingojo skolinimo principo pažeidimą; patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Agrowill Group“ akcijoms supirkti; AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimą; UAB Medicinos bankui leista anksčiau laiko grąžinti subordinuotąją paskolą; Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo dalį; UAB „Dovre Forvaltning“ leista panaikinti investicinį fondą „Dovrefjell“; UAB „Finasta Asset Management“ valdomas Pasaulio akcijų subfondas jungiamas prie „Finasta Baltic Fund“; informacija pateikta AB „Invalda LT“ atskyrimo dokumentuose laikoma prospektui lygiaverte informacija;   patvirtintos Atitikties funkcijos gairės

UAB „Lateko lizingas“ skirta bauda už atsakingojo skolinimo principo pažeidimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kredito davėjui UAB „Lateko lizingas“, valdančiam prekės ženklą „LitCredit“, skyrė 15,5 tūkst. Lt baudą. Bauda skirta už tai, kad įmonė nesilaikė Vartojimo kredito įstatyme nustatytos pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu.

Pagal Vartojimo kredito įstatymą įgyvendinančius Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatus, vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimai negali viršyti 40 proc. jo tvarių pajamų.

Priežiūros tarnyba tikslinio inspektavimo metu nustatė atvejų, kai UAB „Lateko lizingas“, vertindama vartojimo kredito gavėjų mokumą, nesurinko duomenų apie vartojimo kredito gavėjų 4 mėn. tvarias pajamas, neįsitikino vartojimo kredito gavėjų pajamų tvarumu. Be to, įmonė suteikdavo kreditus asmenims, kurių įsipareigojimų ir pajamų santykis sudarė nuo 41 iki 151 proc.

Vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 35 straipsniu, priežiūros institucija, dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo priėmusi sprendimą, po 30 kalendorinių dienų jį paskelbia savo interneto svetainėje.

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Agrowill Group“ akcijoms supirkti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Baltic Champs Group“, UAB, „Vretola Holdings Limited“, „Volemer Holdings Limited“, UAB „Eastern Agro Holdings“, UAB „Sauledra“, Romualdo Antano Petrošiaus, Aldonos Petrošienės, Jurgio Petrošiaus, Mariaus Žutauto, Vlado Bagavičiaus ir Domanto Savičiaus pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Agrowill Group“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, mokant už vieną akciją 0,29 euro (dvidešimt devynis euro centus).

Oficialus siūlymas skelbiamas, nes oficialaus siūlymo teikėjai cirkuliaro pasirašymo dieną (gegužės 9 d.) turėjo 82,15 proc. balsų.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimas truks 14 dienų.

AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido AB Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 270 mln. Lt. Šis pakeitimas patvirtintas 2014 m. kovo 28 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Šiaulių banko akcininkų susirinkime.

UAB Medicinos bankui leista anksčiau laiko grąžinti subordinuotąją paskolą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB Medicinos banko prašymą, leido bankui anksčiau, nei nustatyta sutartyje, grąžinti 10 mln. eurų subordinuotąją paskolą.

Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo dalį

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad kartu veikiantys du fiziniai asmenys įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, nesiekiančią 20 proc.

Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

UAB „Dovre Forvaltning“ leista panaikinti investicinį fondą „Dovrefjell“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos suderintojo investicinio fondo „Dovrefjell“ taisyklės.

Vasario 28 d. valdymo įmonė nusprendė panaikinti investicinį fondą „Dovrefjell“. Šiuo metu fondas neturi nei dalyvių, nei turto.

UAB „Finasta Asset Management“ valdomas Pasaulio akcijų subfondas jungiamas prie „Finasta Baltic Fund“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Finasta Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido jungti sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ subfondą „Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondas“ prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „Finasta Baltic Fund“.

Dalyviai apie fondų jungimą bus informuojami investavimo sutartyse pasirinktu būdu (paštu arba el. paštu), be to, informacija bus skelbiama valdymo įmonės ir atitinkamų platintojų interneto svetainėse. Nuo gegužės 23 d. iki birželio 23 d. jungiamų fondų dalyviai galės išpirkti turimus investicinius vienetus netaikant mokesčių. Nuo birželio 23 d. iki liepos 1 d. prijungiamo subfondo dalyviai, kurie nepasinaudos teise išpirkti vienetus, nebegalės vykdyti jokių sandorių.

Planuojama fondų jungimo užbaigimo diena – liepos 1 d.

Priežiūros tarnyba taip pat leido pakeisti investicinio fondo „Finasta Baltic Fund“ depozitoriumą ir taisykles.

Pritarta UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo uždarojo tipo investicinio fondo, skirto informuotiesiems investuotojams, Prosperus Real Estate Fund I taisyklėms.

Informacija pateikta AB „Invalda LT“ atskyrimo dokumentuose laikoma prospektui lygiaverte informacija

2014 m. balandžio 28 d. AB „Invalda LT“ akcininkų susirinkime patvirtintos atskyrimo sąlygos, pagal kurias nuo šios bendrovės atskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų (balansinėmis vertėmis) pagrindu įsteigtos 3 naujos bendrovės: AB „INVL Technology“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Baltic Farmland“.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi šių trijų bendrovių prašymus, nusprendė laikyti, kad Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „Invalda LT“ 2011–2013 m. metinės informacijos rinkiniuose, AB „INVL Technology“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „INVL Baltic Farmland“ informaciniuose nuorodų dokumentuose investuotojams, su minėtų 3 bendrovių akcijomis susijusių rizikos veiksnių aprašymuose ir šių bendrovių įstatuose pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.

Patvirtintos Atitikties funkcijos gairės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Atitikties funkcijos gaires. Jos skirtos Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams: finansų maklerio įmonėms, pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ar Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą veikiančioms valdymo įmonėms, bankams, Centrinei kredito unijai, kredito unijoms, draudimo ir perdraudimo įmonėms.

Atitikties funkcijos gairių tikslas – padėti finansų rinkos dalyviams identifikuoti, vertinti, stebėti ir mažinti atitikties riziką, t. y. riziką, kad finansų rinkos dalyvių veikla neatitiks jų veiklą reguliuojančių įstatymų, kitų teisės aktų, Europos bankininkystės institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos bei Lietuvos banko gairių ir pozicijų. Šios gairės turėtų pagerinti bendrą finansų rinkos dalyvių supratimą apie tai, kaip turėtų būti įgyvendinama atitikties funkcija, stiprinti asmenų, atsakingų už šios funkcijos įgyvendinimą (atitikties pareigūnų) įgaliojimus ir įtaką finansų rinkos dalyvių veiklai, taip pat skatinti vienodą ir nuoseklų atitikties funkcijos įgyvendinimą tarp finansų rinkos dalyvių.

Gairės buvo rengiamos kartu su darbo grupe, sudaryta iš bankų, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, draudimo įmonių ir kredito unijų atstovų.

Gairės įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.