Lietuvos bankas
2014-05-15

Kredito unija „Taupkasė“ įspėta; sumažinti kredito unijos „Amber“ veiklos apribojimai; kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ – įpareigojimas dėl kapitalo pakankamumo normatyvo; Ffnansų priežiūros institucijų bendradarbiavimas – pagal naujas gaires; UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininku tapo UAB ,,Lukoil Baltija“; leista pakeisti trijų investicinių fondų taisykles; duotas leidimas tapti Medicinos banko stebėtojų tarybos nare

Kredito unija „Taupkasė“ įspėta

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Taupkasė“ tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir jos veiklos trūkumus, įspėjo šią kredito uniją ir įpareigojo ją iki 2014 m. birželio 1 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Priežiūros tarnybą. 

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija, prieš priimdama sprendimus investuoti lėšas, neįvertino prisiimamos rizikos, kadangi nebuvo tinkamai apibrėžusi ir dokumentuose aprašiusi investavimo taisyklių, užtikrinančių, kad kredito unija, investuodama lėšas, veikia saugiai bei patikimai ir gali laiku pastebėti iš tokių sandorių kylančią galimą riziką. Nustatyta ir kitų veiklos trūkumų.

Kredito unija įpareigota iki 2014 m. gruodžio 31 d. informuoti Priežiūros tarnybą apie suteiktas paskolas, kurių suma lygi arba viršija 100 tūkst. Lt, pateikiant finansinę paskolos gavėjo būklės analizės, kuria remiantis priimtas sprendimas dėl paskolos suteikimo, medžiagą.

Sumažinti kredito unijos „Amber“ veiklos apribojimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sumažino kredito unijai „Amber“ pernai vasario mėn. nustatytus apribojimus dėl jos skolinimo sandorių ir dėl indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normų. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad kredito unija ėmėsi priemonių Lietuvos banko nurodymui įvykdyti ir pašalino dalį inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų.

Kredito unija įpareigota iki 2014 m. birželio 30 d. parengti ir pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai su ja suderintus ir jai priimtinus kredito unijos veiklos tęstinumo bei veiklos optimizavimo ir išlaidų mažinimo planus. Be to, ji įpareigota iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. įvertinti kai kurių suteiktų paskolų verčių galimą sumažėjimą ir teikti Priežiūros tarnybai kitą informaciją.

Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ – įpareigojimas dėl kapitalo pakankamumo normatyvo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įpareigojo kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“iki 2014 m. rugsėjo 30 d. užtikrinti kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymą. Sprendimas priimtas įvertinus kredito unijos numatytas kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymo užtikrinimo priemones.

Lietuvos bankas yra nustatęs, kad kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro daugiau kaip 40 proc. visų suteiktų paskolų, kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių įsipareigojimų, turinčių požymių, kad bus įvykdyti, įvertintų pagal riziką, santykis nuo 2014 m. sausio 1 d. turi būti ne mažesnis negu 25 proc.

Finansų priežiūros institucijų bendradarbiavimas – pagal naujas gaires

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nutarė vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) 2014 m. kovo 27 d. paskelbtomis Daugiašalio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija gairėmis ESMA/2014/298. Šiomis gairėmis patvirtinama, kad nacionalinė priežiūros institucija vadovausis ESMA daugiašaliu bendradarbiavimo ir informacijos apsikeitimo memorandumu. Šis dokumentas nuo 2014 m. gegužės 28 d. pakeis šiuo metu galiojantį memorandumą, pasirašytą buvusios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos. Memorandumas keičiamas dėl po ES finansų rinkos priežiūros institucijų pertvarkos sustiprėjusių ESMA priežiūros galių ir poreikio atnaujinti bendradarbiavimo ir informacijos apsikeitimo nuostatas pagal šiuo metu galiojančius ES teisės aktus.

Šis dokumentas nustato pagrindinius bendradarbiavimo tarp priežiūros institucijų principus. Vadovaujantis naujuoju memorandumu, ESMA tiesiogiai galės prašyti duomenų iš nacionalinių priežiūros institucijų ir vykdyti bendrus patikrinimus su viena ar keliomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Taip pat ji spręs kylančius ginčus dėl naujų gairių nuostatų vykdymo.

UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininku tapo UAB ,,Lukoil Baltija“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įtraukė mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininką UAB ,,Lukoil Baltija“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Dabar į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą yra įtraukta 15 mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininkų. Sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Leista pakeisti trijų investicinių fondų taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB ,,DNB investicijų valdymas“ valdomų suderintųjų investicinių fondų taisykles: „DNB akcijų fondų fondas“ ir „DNB likvidumo fondas“.

Be techninių pakeitimų, pakeitus taisykles fondo „DNB akcijų fondų fondas“ platinimo mokestis sumažintas nuo 2,5 iki 2 proc., o fonde „DNB likvidumo fondas“ atsisakyta platinimo mokesčio.

Taip pat leista pakeisti UAB„Finasta Asset Management” valdomo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ taisykles. Padaryti techninio pobūdžio pakeitimai.

Trijų investicinių fondų taisyklės pakeistos jų valdytojų prašymu.

Duotas leidimas tapti Medicinos banko stebėtojų tarybos nare

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dalytei Poteliūnaitei tapti Medicinos banko stebėtojų tarybos nare.