Lietuvos bankas
2014-04-09

Už pažeidimus apribota kredito unijos „Naftininkų investicijos“ veikla ir nušalinta jos vadovybė; perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma; leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ akcijų; panaikinta UADBB „Tinklo draudimo brokeris“ veiklos licencija;  suderinti UADBB „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai; davė leidimą tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu; vadovausis gairėmis

Už pažeidimus apribota kredito unijos „Naftininkų investicijos“ veikla ir nušalinta jos vadovybė

Kredito unijoje „Naftininkų investicijos“ nustačiusi finansinių pažeidimų ir atsižvelgdama į tai, kad ši kredito unija nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba laikinai apribojo jos veiklą ir nušalino unijos vadovybę.

Kredito unijos „Naftininkų investicijos“ inspektavimo metu nustatyta, kad šios unijos finansinės ataskaitos neparodo tikrosios finansinės būklės. Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus ir į tai, kad, 2014 m. kovo 31 d. duomenimis, kredito unija nevykdė kapitalo pakankamumo normatyvo, o jos finansinė būklė kelia grėsmę indėlininkų ir visuomenės interesams, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba laikinai, kol galutinai bus baigtas šios unijos inspektavimas ir įvertinti jo rezultatai, uždraudė kredito unijai priimti indėlius ir teikti paskolas.

Taip pat nuspręsta nuo einamų pareigų laikinai nušalinti kredito unijos „Naftininkų investicijos“ administracijos vadovę ir valdybos pirmininkę Lilijaną Laškovą ir Paskolų komiteto pirmininką Semioną Laškovą. Kredito unijos vadovai neužtikrino, kad jos veikla atitiktų saugią ir patikimą kredito unijų veiklą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Lietuvos bankas kredito unijai „Naftininkų investicijos“ už pažeidimus jau ne kartą yra taikęs poveikio priemones. Už didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo nevykdymą ši kredito unija pernai gegužę įspėta, o šiemet vasarį už pakartotinį pažeidimą jai skirta bauda.

Kredito unijos „Naftininkų investicijos“ pateiktais duomenimis, turtas, 2014 m. kovo 31 d., sudarė 12,6 mln. Lt ir užėmė nedidelę kredito unijų rinkos dalį (2013 m. gruodžio 31 d. jos turtas sudarė 0,6 proc. visos kredito unijų sistemos turto). Ši kredito unija nėra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.

Perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba perskaičiavo maksimalią techninę palūkanų normą. 2014 m. antrąjį ketvirtį ji bus 1,77 % (pirmąjį ketvirtį galiojo 1,88 % techninė palūkanų norma). Maksimalią techninę palūkanų normą taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.

Naujausiais Eurostato paskelbtais euro zonos šalių vyriausybių vertybinių popierių pajamingumo duomenimis, perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma smuktelėjo daugiau nei 0,1 proc.  punkto, todėl ji keičiama. Mažų palūkanų normų aplinka ir jų mažėjimo tendencija techniškai didina draudikų įsipareigojimus.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ akcijų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šią mokėjimo įstaigą.

Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Panaikinta UADBB „Tinklo draudimo brokeris“ veiklos licencija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Tinklo draudimo brokeris“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas panaikintas įmonės prašymu. Licencija išduota 2013 m. gegužės 15 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu.

Suderinti UADBB „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 tūkst. iki 100 tūkst. Lt yra suderinti.

Davė leidimą tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Valdui Vitkauskui tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos 2013 m. gruodžio 6 d. priimtomis Gairėmis dėl mažmeninių indėlių, kuriems, teikiant informaciją apie likvidumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (kapitalo reikalavimų reglamentas, CRR), taikomi kitokie netenkamų pinigų srautai.

Lietuvos Respublikoje veikiančios kredito įstaigos, kurioms taikomi CRR reikalavimai, turėtų laikytis šiose gairėse nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų ir jais vadovautis.

Gaires galima rasti čia. (180.3 KB download icon)