Lietuvos bankas
2013-02-12

Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įspėta dėl veiklos trūkumų; „Lietuvos energija“, AB, įspėta dėl tarptautinių apskaitos standartų nesilaikymo; pakeistos UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės; UAB „Dovre Forvaltning“ leista steigti du naujus investicinius fondus

Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įspėta dėl veiklos trūkumų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba kredito unijos „Vilniaus kreditas“ inspektavimo metu nustatė, kad ši kredito unija kreditavimo veiklą vykdo tinkamai nevertindama iš sudaromų ir sudarytų skolinimo sandorių atsirandančios rizikos. Be to, kai kuriais atvejais kredito unija nepateikė arba nepatikslino duomenų, teikiamų Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazei.

Priežiūros tarnyba, įvertinusi kredito unijos „Vilniaus kreditas“ inspektavimo rezultatus, nusprendė ją įspėti ir įpareigojo iki 2013 m. gegužės 31 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Be to, kredito unijai nurodyta šiais metais dažniau nei įprastai teikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai ataskaitas, susijusias su paskolomis.

„Lietuvos energija“, AB, įspėta dėl tarptautinių apskaitos standartų nesilaikymo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi „Lietuvos energija“, AB, inspektavimo rezultatus, įspėjo bendrovę už tai, kad ji nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų (TAS) ir pažeidė Vertybinių popierių įstatymą.

Šiame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad bendrovių, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis TAS ir kitais teisės aktais.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad „Lietuvos energija“, AB, sudarydama 2011 m. konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 69 straipsnio, 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 51 straipsnio ir 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio reikalavimų.

Jei 2011 m. „Lietuvos energija“, AB, finansinėse ataskaitose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose finansinė būklė būtų tiksliai atvaizduota vadovaujantis TAS nuostatomis, bendrovės ir grupės 2011 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai padidėtų 357,107 mln. Lt, o ilgalaikiai įsipareigojimai atitinkamai sumažėtų , 2010 m. gruodžio 31 d. – 414,692 mln. Lt, t. y. 2011 m. gruodžio 31 d. grupės ir bendrovės trumpalaikės paskolos padidėtų 9 kartus, ilgalaikės paskolos sumažėtų 60 proc., o 2010 m. gruodžio 31 d. grupės trumpalaikės paskolos taip pat padidėtų 9 kartus, o bendrovės – 13 kartų, bendrovės ir grupės ilgalaikės paskolos sumažėtų 82 proc.

Be to, „Lietuvos energija“, AB, 2011 m. gruodžio 31 d. finansinė būklė ir 2011 m. grynasis rezultatas taip pat galėtų būti pakoreguotas, atsižvelgiant į tai, kokios būtų kitų balansinių straipsnių vertės, tinkamai įvertintos pagal TAS: šiluminei elektrinei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (2011 m. gruodžio 31 d. balansinė vertė − 1,33 mlrd. Lt) likutinė vertė, jei būtų peržiūrėti naudingo tarnavimo laikotarpiai, likvidacinės vertės ir atsiperkamoji vertė ir jei būtų įvertinti į nebaigtos statybos straipsnį įtraukto turto požymiai dėl galimo vertės sumažėjimo. 

Bendrovė įpareigota retrospektyviai ir perspektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal TAS reikalavimus. 

Pakeistos UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Europensija“, „Europensija plius“ ir „Europensija ekstra“ taisyklių pakeitimus.

Taisyklių pakeitimais mažinami maksimalūs atskaitymų iš pensijų fondų turto dydžiai. Taip pat numatyta galimybė fondų dalyviams, pasirašiusiems sutartis iki 2012 m. gruodžio 31 d., sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, raštu pranešus bendrovei nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo laikotarpiu taip pat bus galima raštu kreiptis į bendrovę ir pateikti sutikimą į fondą mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, tačiau šią teisę turi tik dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartis iki 2012 m. pabaigos.

Visi pakeitimai susiję su Pensijų kaupimo įstatymo (įsigaliojusio 2012 m. lapkričio 24 d.), Pensijų sistemos reformos ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų pakeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.).

UAB „Dovre Forvaltning“ leista steigti du naujus investicinius fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ steigiamų suderintųjų investicinių fondų „Dovre Baltic Sea“ ir „Dovrefjell“ taisykles.

Planuojama, kad „Dovrefjell“ investuos tik Norvegijoje, o „Dovre Baltic Sea“ – Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Norvegijoje.

Šiuo metu valdymo įmonė valdo investicinį fondą „Dovre Inside Nordic“, veikiantį nuo 2011°m. lapkričio mėn.