Lietuvos bankas
2018-06-06
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą ir kitus nusižengimus skyrė baudą „MisterTango“, UAB, priėmė kitus sprendimus.

„MisterTango“ – bauda
Lietuvos bankas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą ir kitus nusižengimus „MisterTango“, UAB, skyrė 30,4 tūkst. Eur baudą.

„Lietuvo bankas labai principingai vertina, kaip visi rinkos dalyviai laikosi pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, ir iš visų rinkos dalyvių reikalaus aukščiausių standartų valdant šią riziką. Kompromisų šioje srityje nėra ir nebus“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Priežiūros tarnybos specialistai atliko elektroninių pinigų įstaigos „MisterTango“, UAB, inspektavimą, kurio metu buvo tikrinama, kaip ši įstaiga atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, riziką ribojančių ir finansinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Kai kurie iš išvardytų pažeidimų kartojosi, t. y. įstaigos taikytas klientų skirstymo į rizikos grupes metodas ne visais atvejais užtikrino efektyvų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymą. Taip pat nustatyti pakartotiniai teisės aktų pažeidimai įgyvendinant klientų pažinimo reikalavimus. Dėl to konstatuota, kad „MisterTango“, UAB, neįvykdė ankstesnių Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nurodymų pašalinti su minėta sritimi susijusius pažeidimus.

Be to, įstaiga neužtikrino klientų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos, dalį nuosavų lėšų įstaiga laikė kartu su lėšomis, gautomis iš elektroninių pinigų turėtojų už išleistus elektroninius pinigus, dalį klientų lėšų saugojo ne kredito įstaigoje, kaip tai nustatyta Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad „MisterTango“, UAB, netinkamai informavo klientus apie paslaugų sutarties sąlygų pakeitimus ir netinkamai registravo skundus.

Be skirtos baudos bendrovė taip pat įpareigota iki š.m. rugsėjo 28 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus.

Įspėta kredito unija „Saulėgrąža“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tikslinį kredito unijos „Saulėgrąža“ patikrinimą, kurio metu vertino, kaip užtikrinama vidaus kontrolė, valdoma kredito rizika ir kitus aspektus. Patikrinimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų. Atsižvelgdama į tai, kad nustatyti pažeidimai neturėjo neigiamos įtakos indėlininkų ir kitų kreditorių interesams bei kredito unijos veiklai, ir į tai, kad „Saulėgrąža“ dalį jų jau pašalino, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo šią kredito uniją ir iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. nurodė pašalinti likusius trūkumus.

Pritarta kandidatūrai į UAB „Bonum Publicum“ vadovus
Atsižvelgdama į UAB „Bonum Publicum“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Liudmilos Damulienės, pretenduojančios eiti šios įmonės vadovės pareigas, kandidatūrai.

UAB „Sugar Tech“ įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Sugar Tech“ prašymą, išnagrinėjo kartu su juo pateiktus dokumentus ir nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Išbrauktas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Atsižvelgdama į Provident Polska S.A. filialo „Provident Finansai“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šį vartojimo kredito davėją iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

LTL kredito unijai leista sumažinti pajinį kapitalą
Į Lietuvos banką kreipėsi LTL kredito unija, prašydama leisti sumažinti pajinį kapitalą, kad galėtų atsiskaityti su 2017 m. iš kredito unijos išstojusiais pajininkais. Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui, leido LTL kredito unijai sumažinti pajinį kapitalą 2 493,84 Eur.

Dėl Europos bankininkystės institucijos rekomendacijų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba laikysis Europos bankininkystės institucijos rekomendacijų dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams (EBA/REC/2017/03), kurios turi būti taikomos nuo 2018 m. liepos 1 d.

Jose paaiškinama, kaip finansų įstaigos turėtų vertinti veiklos, su kuria susijusias užsakomąsias paslaugas ketinama perduoti debesijos paslaugų teikėjams, svarbą, rizikos pobūdį, nustatytas įpareigojimas informuoti priežiūros institucijas.

Rekomendacijose nustatytų reikalavimų laikytis ir jais vadovautis turėtų Lietuvoje įsteigti bankai, centrinės kredito unijos, užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės ir finansų maklerio įmonės.