Lietuvos bankas
2023-11-10
11

Leido įsigyti dalį AB Nasdaq Vilnius
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotos bendrovės Adenza Parent, LP prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad Adenza Parent, LP netiesiogiai įsigytų reguliuojamos rinkos operatoriaus AB Nasdaq Vilnius įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10, bet nesiekiančią 20 proc.

Pritarta AB „Mano bankas“ teiktoms kandidatūroms  
Atsižvelgęs į AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Giedrei Blazgienei ir Andriui Popovui eiti šio banko valdybos narių pareigas.

Už nepatvirtintas ir nepateiktas ataskaitas – bauda UAB BLUE EMI LT
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB BLUE EMI LT per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriėmė sprendimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo, nepateikė Lietuvos bankui šių dokumentų. Be to, per minėtus terminus ji nepateikė pradinio ir nuosavo kapitalo skaičiavimo bei kitų priežiūrai skirtų ataskaitų. Įvertinęs, kad UAB BLUE EMI LT pažeidimus pripažino ir pašalino, Lietuvos bankas skyrė jai 6 tūkst. Eur baudą.

Neprieštaravo dėl teisių ir pareigų pagal gyvybės draudimo sutartis perleidimo
Lietuvos bankas atsižvelgęs į „INVL Life“, uždarosios akcinės draudimo bendrovės, prašymą, neprieštaravo, kad ji perleistų teises ir pareigas pagal gyvybės draudimo sutartis Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“, ir nustatė, kad sandoris turi įvykti iki 2023 m. gruodžio 1 d. Šis perleidimas susijęs su 2022 m. lapkritį AB Šiaulių bankas ir AB „Invalda INVL“ pasirašyta sutartimi dėl dalies mažmeninių verslų sujungimo. 

Suderintas „SB draudimas” įstatų pakeitimas 
Atsižvelgęs į Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” prašymą, Lietuvos bankas patvirtino, kad bendrovės įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 4,1 mln. Eur iki 17,1 mln. Eur yra suderintas.

Atsižvelgta į „Swedbank“, AB, prašymą
Lietuvos bankas gavo „Swedbank“, AB, prašymą netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/389 numatytą išlygą. Konstatuodamas, kad komercinio banko elektroninių mokėjimo operacijų inicijavimo procesai užtikrina ne žemesnį nei Mokėjimų įstatyme nustatytą saugumo lygį, Lietuvos bankas leido „Swedbank“, AB, netaikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo juridiniams asmenims, inicijuojantiems elektronines mokėjimo operacijas naudojant specialius mokėjimo procesus.