Lietuvos bankas
2017-06-28
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudą Centro taupomosios kasos kredito unijai ir leido Mihai Košakui tapti Šiaulių bankui stebėtojų tarybos nariu.

Kredito unijai Centro taupomajai kasai skirta bauda
Kredito unija Centro taupomoji kasa neįvykdė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įpareigojimo užtikrinti, kad iki šių metų kovo 31 d. būtų vykdomi kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvai. Dėl to Priežiūros tarnyba jai skyrė beveik 7 tūkst. eurų baudą ir įpareigojo iki 2017 m. rugsėjo 30 d. užtikrinti, kad būtų vykdomi visi veiklos riziką ribojantys normatyvai. Be to, kredito unija netinkamai vertino paskolas ir kito turto pozicijas, neteisingai jas parodė finansinėse ataskaitose, todėl Priežiūros tarnyba įpareigojo Centro taupomąją kasą iki šių metų birželio 30 d. įvertinti paskolų ir kito turto vertės sumažėjimą, atsižvelgiant į turto kokybės vertinimo ir 2016 m. audito rezultatus.

Leista tapti stebėtojų tarybos nariu
Atsižvelgdama į Šiaulių banko prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mihai Košakui tapti šio banko stebėtojų tarybos nariu.