Lietuvos bankas
2015-12-03
11

Greitųjų kreditų bendrovei – 17,5 tūkst. eurų bauda už neatsakingą skolinimą pajamų neturinčiam aštuoniolikmečiui; už neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimą UADBB „Legator“ skirta 6,5 tūkst. eurų bauda; panaikintas finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ licencijos galiojimas; neprieštarauta, kad „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas naudotųsi ES reglamento nuostatų taikymo išimtimi; pritarta UAB DK ,,PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai; „EVP International“, UAB, tarpininkas įtrauktas į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; vadovausis gairėmis

Greitųjų kreditų bendrovei – 17,5 tūkst. eurų bauda už neatsakingą skolinimą pajamų neturinčiam aštuoniolikmečiui

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, skyrė 17 521 euro baudą vienai greitųjų kreditų bendrovei už atsakingojo skolinimo principo pažeidimą.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad greitųjų kreditų bendrovė, prieš suteikdama 500 eurų vartojimo kreditą, netinkamai įvertino asmens mokumą. Įmonė neįsitikino asmens pateiktos informacijos tikrumu, t. y. nesurinko paraiškoje pateiktą informaciją patvirtinančių įrodymų, ir asmens pateikta informacija rėmėsi neatsižvelgdama į informaciją, gautą iš „Sodros“. Aštuoniolikmetis asmuo paraiškoje nurodė, kad uždirba 1 500 eurų per mėnesį, nors duomenys iš „Sodros“, kuriuos turėjo ir greitųjų kreditų bendrovė, atskleidė, kad jis negauna su darbo santykiais susijusių pajamų ir yra nedirbantis.

Be to, nustatyta, kad įmonė nesilaikė pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomų netesybų ribojimo – jos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Be šių netesybų, įmonė taikė ir 15 proc. išieškomos sumos administravimo mokestį.

Bauda įmonei paskirta atsižvelgiant į tai, kad pažeidimą ji padarė pakartotinai.

Išsamesnę informaciją, jeigu sprendimas nebus apskųstas teismui, remdamasis Vartojimo kredito įstatymu, Lietuvos bankas skelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 55 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejus pagal gautus skundus arba savo iniciatyva ir iš jų net 49 atvejais (89 %) skirtos poveikio priemonės. Vartojimo kredito davėjams skirtos 23 baudos, jų suma viršija 172 tūkst. eurų. Kai kurios įmonės sprendimus yra apskundusios teismui. Iki šiol pirmosios instancijos teismai visus vartojimo kredito davėjų skundus dėl Priežiūros tarnybos priimtų sprendimų yra atmetę, tačiau teisminiai procesai tęsiasi aukštesnės instancijos teismuose.

Už neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimą UADBB „Legator“ skirta 6,5 tūkst. eurų bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei (UADBB) „Legator“ skyrė 6,5 tūkst. eurų baudą.

Bauda skirta už tai, kad UADBB „Legator“ savo finansinėse ataskaitose teikė klaidingą informaciją priežiūros institucijai ir šiurkščiai pažeidė Draudimo įstatymą.

Priežiūros tarnyba inspektavimo metu nustatė, kad UADBB „Legator“, sudarydama 2015 m. pirmojo pusmečio ataskaitas, pateikė klaidingus duomenis apie surinktų draudimo įmokų sumą. Nustatyta, kad per metus surinktos draudimo įmokos iš tiesų buvo didesnės, nei nurodyta ataskaitose. Nuo draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų sumos priklauso minimalaus nuosavo kapitalo dydis, tad ir jis buvo apskaičiuotas klaidingai, t. y. turėjo būti beveik 10 tūkst. eurų didesnis, nei buvo nurodyta Lietuvos bankui pateiktose 2015 m. birželio 30 d. ataskaitose.

Bauda skirta atsižvelgus į pažeidimų pobūdį: įmonė nesilaikė vieno iš esminių – minimalaus nuosavo kapitalo – reikalavimų, taikomų draudimo brokerių įmonei. Kartu atsižvelgta ir į tai, kad UADBB „Legator“ 2015 m. rugsėjo 30 d. finansinėje ataskaitoje ištaisė nustatytus teisės aktų pažeidimus ir tenkina minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą.

Panaikintas finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ licencijos galiojimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė panaikinti finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ (iki 2014 m. kovo 31 d. – UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“) licencijos galiojimą. Licencija naikinama už tai, kad įmonė nevykdo svarbiausių jos veiklai keliamų reikalavimų, nustatytų Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

UAB „Finansų patarėjai“ teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė priežiūros institucijai apie numatomą skirti vadovą – jis paskirtas be išankstinio Lietuvos banko leidimo. Be to, paaiškėjo, kad nuo šių metų liepos mėn. įmonė apskritai neturėjo vadovo, nors pareiga finansų patarėjo įmonei turėti vienasmenį valdymo organą įtvirtinta teisės aktuose. 

Taip pat UAB „Finansų patarėjai“ pažeidė finansų patarėjų įmonių veiklai itin svarbų reikalavimą – visą savo veiklos laikotarpį turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą. Nustatyta, kad įmonė nuo birželio mėn. veikė neturėdama šio draudimo, t. y. jai netinkamai vykdant profesines pareigas ir dėl to atsiradus žalai, trečiųjų asmenų interesai galėjo būti pažeisti.

Priežiūros tarnyba konstatavo, kad UAB „Finansų patarėjai“ nebeatitinka reikalavimų finansų patarėjo įmonės licencijai gauti, todėl šią licenciją panaikino. Pastaruoju metu įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė.

Neprieštarauta, kad „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas naudotųsi ES reglamento nuostatų taikymo išimtimi

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti „Danske Bank AS“ Lietuvos filialo ketinimui naudotis Reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (Nr. 236/2012) 17 straipsnio 3 punkte numatyta išimtimi. Šia išimtimi „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas galės naudotis vykdydamas įgaliotojo pirminio maklerio veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniais popieriais.

Reglamentu rinkos dalyviai įpareigojami pranešti apie turimas reikšmingas trumpąsias pozicijas, draudžiama turėti nepadengtas trumpąsias akcijų, vyriausybės vertybinių popierių ir kitas pozicijas, tačiau rinkos formavimo veiklai ir pirminės rinkos operacijoms tam tikrais atvejais taikomos šių reikalavimų išimtys.

Pritarta UAB DK ,,PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Toro Eriko Silseto, pretenduojančio eiti UAB draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai. 

 „EVP International“, UAB, tarpininkas įtrauktas į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos „EVP International“, UAB, prašymą ir susijusią medžiagą, įtraukė šios įstaigos tarpininką VšĮ „Natų knygynas“ į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto 2014 m. gruodžio 22 d. priimtomis Bendrosiomis gairėmis dėl priežiūros praktikos, kuri susijusi su finansų konglomeratų priežiūros veiklos koordinavimo tvarkos suderinimu, konvergencijos (JC/GL/2014/01).

Gairės taikomos priežiūros institucijoms. Jų tikslas – aiškiau apibrėžti ir sustiprinti tarpvalstybinį ir tarpsektorinį kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kai tarpvalstybinė grupė identifikuojama kaip finansų konglomeratas. Šiomis gairėmis taip pat siekiama, užtikrinant nuoseklų priežiūros koordinavimą, sukurti vienodesnes veiklos sąlygas ES vidaus rinkoje. Su gairėmis galima susipažinti čia.