Lietuvos bankas
2015-03-12
11

Paskirtas laikinasis atstovas Panevėžio kredito unijos veiklai prižiūrėti; UAB „Ad ventum“ steigia investicinį fondą; leista patvirtinti UAB „Dovre Forvaltning“ steigiamo investicinio fondo taisykles; pritarta UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos nario kandidatūrai; sprendimas dėl AB „INVL Technology“ prašymo

Paskirtas laikinasis atstovas Panevėžio kredito unijos veiklai prižiūrėti

Įvertinusi Panevėžio kredito unijos tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti šiai kredito unijai poveikio priemonę – iki 2015 m. gruodžio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai. Šias pareigas neatlygintinai eiti paskirta Lietuvos centrinė kredito unija. Nuo šiol Panevėžio kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.

Panevėžio kredito unija įpareigota iki 2015 m. balandžio 10 d. parengti ir pateikti Priežiūros tarnybai inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo planą ir paskolų rizikos mažinimo planą, o iki 2015 m. birželio 30 d. įvertinti finansinio turto vertės sumažėjimą ir pašalinti kitus inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.

UAB „Ad ventum“ steigia investicinį fondą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Ad ventum“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Ad ventum Private Equity Fund I“ taisyklėms.

Leista patvirtinti UAB „Dovre Forvaltning“ steigiamo investicinio fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Dovre Forvaltning“ steigiamo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą „Swedbank“, AB.

Pritarta UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Rafalo Piotro Rybkovskio (Rafal Piotr Rybkowski), pretenduojančio eiti UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Sprendimas dėl AB „INVL Technology“ prašymo

Atsižvelgdama  į AB „INVL Technology“ prašymą Priežiūros tarnyba nusprendė laikyti, kad AB „INVL Technology“ Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų AB „INVL Technology“ ir AB „BAIP grupė“ reorganizavimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „Invalda“ 2011 – 2012 m. ir AB „Invalda LT“ 2013 m. metinės informacijos dokumentuose, AB „INVL Technology“ 2014 m. 12 mėnesių tarpinėse finansinėse ataskaitose, AB „INVL Technology“ informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su AB „INVL Technology“ vertybiniais popieriais (akcijomis) ir veikla susijusių rizikos veiksnių aprašyme ir šios bendrovės įstatuose pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.

Prospektui lygiavertis dokumentas skirtas po AB „INVL Technology“ reorganizavimo prijungimo būdu prie AB „BAIP grupė“  įsteigtos naujos bendrovės AB „INVL Technology“ akcijoms įtraukti į AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus­.