Lietuvos bankas
2018-04-27
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“akcijų prospektą, aštuonioms kredito unijoms leido sumažinti pajinį kapitalą, išdavė UAB „Drauskaita“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją ir leido įsigyti UAB „MECOM GRUPP“.

Patvirtintas „INVL Baltic Real Estate“akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ prašymą, patvirtino jos akcijų prospektą, skirtą akcininko AB „Invalda INVL“ turimų 2 893 000 paprastųjų vardinių akcijų (1 akcijos nominalioji vertė – 1,45 Eur, akcijų bendroji nominalioji vertė – 4 194 850 Eur) specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų viešam siūlymui Lietuvoje.

Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos (EB) reglamente Nr. 809/2004 (su vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles.

Prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Leista sumažinti pajinį kapitalą
Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nauja pajinių įnašų grąžinimo kredito unijos nariams tvarka, todėl Lietuvos bankas nori atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Priimti sprendimą dėl pajinių įnašų grąžinimo kredito unija gali tik visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir tik tuo atveju, kai pajų grąžinimas nesukels grėsmės jos veiklos stabilumui ir patikimumui. Apie sprendimą atsiskaityti su nariais kredito unija privalo pranešti Lietuvos bankui ir gauti jo, kaip priežiūros institucijos, leidimą mažinti pajinį kapitalą. Šia naujove siekiama, kad kredito unijos turėtų pakankamą kapitalą, reikalingą jų veiklos stabilumui ir patikimumui užtikrinti.

Šiais metais į Lietuvos banką dėl leidimo mažinti pajinį kapitalą turi kreiptis kredito unijos, priėmusios sprendimus grąžinti pajinius įnašus už pagrindinius pajus asmenims, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2017 m., taip pat įnašus už papildomus pajus, įsigytus nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., jeigu asmenys prašymus dėl šių pajų grąžinimo pateikė 2017 m. Jei kredito unijos narys dėl pajaus grąžinimo kreipėsi šiais metais, kredito unija su juo galės atsiskaityti tik kitais metais (2019 m.) visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinę 2018 m. finansinę atskaitomybę ir Lietuvos bankui leidus sumažinti pajinį kapitalą.

Prašydamos sumažinti jų pajinį kapitalą, į Lietuvos banką kreipėsi kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ ir „Mano unija“ bei Anykščių, Kelmės, Kėdainių krašto, Panevėžio, Ukmergės ūkininkų ir Vilkaviškio kredito unijos. Savo prašymus jos pagrindė poreikiu atsiskaityti su savo nariais, 2017 m. pateikusiais prašymus grąžinti jų pajinius įnašus už papildomus pajus ar nusprendusiais pasitraukti iš kredito unijų. 

Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui (šia suma sumažinus pajinį kapitalą, jos vykdys kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus), leido sumažinti pajinį kapitalą tokiomis sumomis: kredito unijai „Kupiškėnų taupa“ – 22 098,25 Eur, kredito unijai „Mano unija“ – 5 725,36 Eur, Anykščių kredito unijai –  3 375,92 Eur, Kelmės kredito unijai – 4 119 Eur, Kėdainių krašto kredito unijai – 1 129,44 Eur, Panevėžio kredito unijai – 16 950,18 Eur, Ukmergės ūkininkų kredito unijai – 1 364,84 Eur, Vilkaviškio kredito unijai – 810,90 Eur.

UAB „Drauskaita“ – mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
Atsižvelgdama į UAB „Drauskaita“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išduoti šiai bendrovei mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę jai teikti pinigų perlaidos paslaugą.

Leido įsigyti UAB „MECOM GRUPP“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Estijoje registruotos bendrovės Odyssey Europe AS prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, neprieštaravo, kad Odyssey Europe AS netiesiogiai įsigytų 100 proc. valiutos keityklos operatoriaus UAB „MECOM GRUPP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.