Lietuvos bankas
2012-06-28

Leista patvirtinti UAB ,,Synergy finance“ sudaromo investicinio fondo taisykles, prospektus

Atsižvelgdama į UAB ,,Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB ,,Synergy finance“ sudaromo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“ taisykles, visą ir sutrumpintą prospektus bei leido sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį su „Swedbank“ AB.

Fondas yra skirtas investuotojams, linkusiems prisiimti didesnę nei vidutinė investavimo riziką. Rekomenduojama minimali investicijų į šį Fondą trukmė – daugiau nei treji metai.

Leista pakeisti UAB ,,Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomo fondo taisykles, prospektus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB ,,Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomo sudėtinio specialiojo kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Ūkio banko investavimo galimybių fondas“ taisykles, visą ir sutrumpintą prospektus.

Esminis Ūkio banko investavimo galimybių fondas dokumentų pakeitimas – nebepateikiama informacija apie padalintą Pinigų rinkos priemonių subfondą.

2012 m. balandžio mėn. valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą padalinti subfondo turtą jo dalyviams. Ūkio bankas, kaip Ūkio banko investavimo galimybių fondo depozitoriumas, patvirtino, kad buvo patenkinti visi subfondo kreditorių reikalavimai ir kitas turtas padalytas subfondo dalyviams proporcingai jų turėtų vienetų skaičiui.

Likviduojamas investicinis fondas „Finasta PE Feeder Fund I“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pripažinti netekusiu galios Vertybinių popierių komisijos 2011 m. birželio 2 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos UAB „Finasta Asset Management“ uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo „Finasta PE Feeder Fund I“ taisyklės, prospektas ir leista sudaryti sutartį su depozitoriumu.

2012 m. birželio 13 d. valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą padalinti (likviduoti) šį fondą, nes numatyta veikla nebuvo vykdoma ir fondas neturėjo dalyvių.

Papildyti viešasis vartojimo kredito davėjų ir jų tarpininkų sąrašai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido įrašyti UAB ,,Sving Finance“ į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Taip pat leista įrašyti vartojimo kredito davėjo UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ naujus 7 tarpininkus į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į jį anksčiau įrašyta 18 UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ vartojimo kredito tarpininkų.

Pakeistas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas paskelbtas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pritarė kandidatūroms į UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos narius

Priežiūros tarnyba pritarė Eivilės Čipkutės, pretenduojančios eiti UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos pirmininkės pareigas, ir Audrutės Dziskienės, Linos Frejutės, Živilės Turevičienės ir Ramūno Šveikausko, pretenduojančių eiti UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Draudimo įstatyme nustatyta, kad kol bus išrinkti draudimo įmonės valdybos nariai ir valdybos pirmininkas, draudimo įmonė privalo pateikti priežiūros institucijai nustatytos formos informaciją ir gauti priežiūros institucijos pritarimą asmenų, pretenduojančių eiti šias pareigas, kandidatūroms. Draudimo įstatyme nustatyta, kad draudimo įmonės valdybos nariai ir valdybos pirmininkas privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuoti ir patyrę.