Lietuvos bankas
2020-12-23
11

Vadovausis ESMA Gairėmis dėl sėkmės mokesčių
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Gairėmis dėl sėkmės mokesčių, taikomų kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektuose ir tam tikrų rūšių alternatyvaus investavimo fonduose (ESMA34-39-992). Jomis turėtų vadovautis ir suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, ir su tam tikromis išimtimis neprofesionaliesiems investuotojams skirtų alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai (pvz., netaikoma rizikos kapitalo, privataus kapitalo ar nekilnojamojo turto fondams). Šiose gairėse pažymima, kad sėkmės mokestis turi derėti su fondo investavimo tikslais ir strategija, pateikiamos rekomendacijos, kaip ir kokiu dažnumu derėtų apskaičiuoti sėkmės mokestį, kaip apie jį tinkamai informuoti investuotojus, kaip elgtis, kai fondo rezultatas neigiamas. 

Leido eiti pareigas
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Revolut Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido Caroline Louise Britton eiti šio specializuoto banko stebėtojų tarybos narės pareigas.

AUGA group, AB, tyrimas baigtas 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atliko tyrimą, ar AUGA group, AB, 2019 m. metinės finansinės ataskaitos parengtos pagal 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) reikalavimus. Kartu tyrimo metu buvo siekiama įvertinti, ar AUGA group, AB, tinkamai metiniame pranešime atskleidė informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Tyrimas baigtas, bendrovei pateiktos rekomendacijos. 

Leido keisti „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatus
Atsižvelgusi į uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido pakeisti šios bendrovės valdomos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatus.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus: 

  • įrašė UAB „SME Leasing“ į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą; 
  • įrašė UAB EDS INVEST 4 ir UAB EDS INVEST 5 į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir Viešąjį kredito davėjų sąrašą.