Lietuvos bankas
2023-03-15
11

FinCause, UAB, suteikta elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos bankas suteikė Taivano kapitalo bendrovei FinCause, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Ji galės leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas (grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą ir išsigryninimas, mokėjimo operacijos, įskaitant tiesioginio debeto ir kredito pervedimus, mokėjimo priemonių, kaip mokėjimo kortelės, išleidimas, iš kitų mokėjimo priemonių gaunamų pavedimų apdorojimas, pinigų perlaidos) bei keisti valiutą.
 
Lietuvos bankas taiko aukščiausius priežiūros standartus, kad į šalies ir kartu į Europos Sąjungos finansų rinką ateitų tinkamai pasirengę dalyviai. Jis vertino FinCause, UAB, verslo modelį, vidaus tvarkas ir procedūras, pasirengimą valdyti rizikas, užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, paslaugų kokybės ir kitus reikalavimus, kaip tai numatyta teisės aktuose. 

FinCause, UAB, numato teikti paslaugas mažoms bei vidutinėms Lietuvos ir Europos ekonominės erdvės įmonėms, Azijos elektroninės prekybos bendrovėms, parduodančioms savo produktus Europoje, tarpusavio skolinimo bei sutelktinio finansavimo platformų operatoriams, Baltijos šalių mažmeninės prekybos verslui ir interneto parduotuvėms. 

Papildyta Montonio Finance, UAB, mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos bankas gavo Estijos kapitalo mokėjimo įstaigos Montonio Finance, UAB, prašymą papildyti turimą licenciją suteikiant teisę teikti daugiau paslaugų. 

2020 m. lapkričio 11 d. įstaigai buvo išduota mokėjimo įstaigos licencija, kuri leido teikti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas. Montonio Finance, UAB, teikia jas Baltijos šalių, Suomijos, Lenkijos ir Vokietijos prekybininkams. 

Įvertinusi verslo planą, dabartinių klientų keliamą riziką ir jos valdymą, pasirengimą vykdyti atitikties reikalavimus ir kitus priežiūrai svarbius aspektus, Lietuvos banko valdyba papildė Montonio Finance, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją. Įstaiga galės teikti mokėjimo paslaugas, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijas (įskaitant mokėjimo operacijas naudojantis mokėjimo kortele), mokėjimo operacijas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją, atlikti pinigų perlaidas.  

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda Verse Payments Lithuania UAB ir buvusiam jos vadovui
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos Verse Payments Lithuania UAB patikrinimą ir nustatė šiurkščių bei sistemingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų. Už juos skyrė 280 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo iki š. m. balandžio 30 d. pašalinti visus nustatytus pažeidimus ir trūkumus, o iki spalio 1 d. pateikti nepriklausomo audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad pažeidimai yra pašalinti ir įdiegtos tinkamos bei veiksmingos prevencijos priemonės.

Įstaiga nesilaikė teisės aktų reikalavimų, taikomų nustatant ir tikrinant klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybę, o kliento pažinimo procedūrų trūkumai neleido tinkamai išsiaiškinti kliento dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio. Įstaiga netinkamai įgyvendino supaprastinto kliento tapatybės nustatymo reikalavimus, dėl to nustatyta atvejų, kai Verse Payments Lithuania UAB, tinkamai nenustačiusi dalies klientų tapatybės, atidarė anonimines sąskaitas ar sąskaitas akivaizdžiai fiktyviais vardais.

Įstaiga nebuvo nustačiusi vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų, skirtų tarptautinėms finansinėms sankcijoms, ribojamųjų priemonių reikalavimams įgyvendinti, neužtikrino, kad aukštos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupės klientams būtų taikomas sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros. 

Verse Payments Lithuania UAB taip pat neužtikrino, kad už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos organizavimą atsakinga vidaus kontrolės funkcija būtų nepriklausoma nuo verslo interesų. 

Įstaiga apie bendrosios mokėjimo sutarties nutraukimą teisės aktuose nustatyta tvarka neinformavo klientų, kurių tapatybė po įstaigos pritaikytų ribojimų naudotis jos teikiamomis paslaugomis nebuvo tinkamai nustatyta. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas skyrė įspėjimą.

Be to, Verse Payments Lithuania UAB laiku nepateikė Lietuvos bankui informacijos apie vadovų pasikeitimus, negavo Lietuvos banko pritarimo dėl naujojo vadovo kandidatūros – už šį pažeidimą skirtas viešas paskelbimas apie padarytą pažeidimą.

Poveikio priemonė skirta ir jau buvusiam įstaigos vadovui bei už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją atsakingam valdybos nariui B. H. G. Jis neužtikrino saugios ir patikimos įstaigos veiklos, nesiėmė veiksmingų priemonių pažeidimams pašalinti ir neužtikrino įstaigos veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams, nors informacija apie įstaigos daromus pažeidimus jam buvo žinoma ilgą laiką. Už tai Lietuvos bankas skyrė B. H. G. 75 tūkst. Eur baudą.

Revolut Bank, UAB, – reikalavimai dėl papildomo kapitalo
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Revolut Bank, UAB, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. Jis apėmė visų šio banko veiklos sričių, kuriose jis susiduria su reikšminga rizika, kapitalo (pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus) įvertinimą tiek individualiu, tiek aukščiausiu konsolidavimo lygiu. 

Apibendrinusi SREP rezultatus ir įvertinusi visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti Revolut Bank, UAB, kapitalą, Lietuvos banko valdyba nustatė šiam bankui 3,7 proc. papildomo kapitalo reikalavimo dydį nuo bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, taikomą tiek individualiu, tiek aukščiausiu konsolidavimo lygiu.

Atsižvelgiant į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:
•    6,6 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
•    8,8 proc. 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
•    11,7 proc. bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

Revolut Bank, UAB, taip pat rekomenduota turėti 1,0 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos papildomo kapitalo dydį, jį dengiant bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) priemonėmis aukščiau bendrojo rezervų reikalavimo. 

Revolut Bank, UAB, priklauso Lietuvoje įsteigtam holdingui Revolut Holdings Europe UAB, kurio lygiu ir taikomi konsoliduoti riziką ribojantys priežiūros reikalavimai.

Atnaujintas informacijos teikimo aprašas
Lietuvos banko valdyba pritarė atnaujintam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašui, skirtam elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. 

Dabar naudojamas aprašas buvo priimtas 2018 m. Elektroninių pinigų ir mokėjimų sektoriui augant, plečiant paslaugų apimtį ir geografiją, teikiant vartotojams naujas paslaugas, atsirado poreikis koreguoti priežiūros tikslu gaunamų duomenų apimtį.