Lietuvos bankas
2024-06-17
11

UAB „PHOENIX PAYMENTS“ – beveik milijono eurų bauda už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „PHOENIX PAYMENTS“ patikrinimą ir nustatė reikšmingų pažeidimų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Jie susiję su netinkama vidaus kontrole, sustiprinto kliento tapatybės nustatymo, kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos trūkumais. Už tai centrinis bankas skyrė baudą ir pritaikė laikinus veiklos apribojimus.

UAB „PHOENIX PAYMENTS“, teikdama vieną iš pagrindinių paslaugų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui pasitelkė partnerius. Didžiausią apyvartą generavo šios paslaugos klientai, vykdę didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiklą. Procesui valdyti skirtos įstaigos vidaus kontrolės procedūros turėjo reikšmingų trūkumų ir jų nepakako siekiant užtikrinti efektyvią partneriams priskirtų funkcijų kontrolę ir suvaldyti su tuo susijusias rizikas. 

Reikšminga UAB „PHOENIX PAYMENTS“ klientų dalis priskiriami didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei, tačiau įstaiga neužtikrino, kad jiems būtų taikomos tinkamos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo priemonės. Praktikoje įstaigos naudojamos priemonės buvo neefektyvios ir nepakankamos. Tai patvirtina ir patikrinimo metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai vertinant konkrečius atvejus. Įstaiga buvo užmezgusi tarptautinius korespondentinius santykius su trečiosios šalies finansų įstaiga, kurios apyvarta tikrinamuoju laikotarpiu sudarė reikšmingą visų įstaigos klientų apyvartos dalį. Tačiau ir šiuo atveju UAB „PHOENIX PAYMENTS“ netinkamai taikė sustiprinto kliento tapatybės nustatymo priemones.

Įstaiga taip pat nenustatė pakankamų kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos priemonių, tinkamai nereglamentavo ir nevykdė stebėsenos sprendimų peržiūros ir vertinimo, dažnu atveju neužtikrino, kad klientų sudaryti sandoriai atitiktų apie juos turimas žinias. Tikrinamuoju laikotarpiu vidinius tyrimus dėl įtartinų klientų operacijų ji atliko neišsamiai arba formaliai, ne visais atvejais nustatė klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas (sandorius). Pavyzdžiui, daugumoje klientų bylų, kuriose nustatyta trūkumų, buvo neaiški kliento lėšų kilmė, tačiau dėl to nebuvo renkama papildoma informacija arba nebuvo atliekamas išsamus pateiktų dokumentų vertinimas. Nemažos dalies atrinktų klientų atveju nebuvo tinkamai išsiaiškinta atliktų mokėjimo operacijų paskirtis, tikslas, jų ekonominis pagrįstumas. 

Lietuvos bankas atsižvelgė į tai, kad įstaiga aktyviai bendradarbiavo, parengė trūkumų šalinimo planą, ėmėsi priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti, ir į kitas aplinkybes. 

UAB „PHOENIX PAYMENTS“ skirta 970 tūkst. Eur bauda ir įpareigojimas iki liepos 31 d. pašalinti likusius pažeidimus ir veiklos trūkumus, laikinai neužmegzti dalykinių santykių ir neteikti finansinių paslaugų naujiems su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusiems klientams.

Primename, kad Lietuvos bankas poveikio priemones skiria atsižvelgdamas į pažeidimų sunkumą, priemones, kurių imamasi, kad ateityje pažeidimas nesikartotų, kitas reikšmingas aplinkybes. Baudos dydis taip pat priklauso ir nuo finansinių rodiklių.

Patvirtino UAB „SB Asset Management“ steigiamo fondo taisykles
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „SB Asset Management“ prašymą ir pateiktą informaciją, leido patvirtinti šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „SB alternatyvių investicijų fondas III“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą.

Už netinkamai saugotas klientų lėšas, kitus pažeidimus – bauda KogoPay UAB
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga KogoPay UAB netinkamai saugojo klientų lėšas. Bendrovė minėtas lėšas saugojo ne kredito įstaigoje, o kitoje elektroninių pinigų įstaigoje ir taip pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą. Be to, KogoPay UAB per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriėmė sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, laiku nepateikė priežiūrai skirtos ataskaitos. Įstaiga pažeidimus pripažino ir ėmėsi veiksmų pažeidimams šalinti. Įvertinęs visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė KogoPay UAB 30 tūkst. Eur baudą.

Poveikio priemonės UAB „Maneuver LT“
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Maneuver LT“ pažeidė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Už tai skyrė poveikio priemones ir privalomą nurodymą.

Įstaigos kliento pažinimo procedūros neužtikrino, kad kliento dalykinių santykių tikslas ir numatomas pobūdis būtų aiškus ir suprantamas. Patikrinimo metu taip pat nustatyta atvejų, kai įstaiga nesiėmė tinkamų priemonių verslo klientų veiklos pobūdžiui nustatyti. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas skyrė įspėjimą. 

Trūkumų turėjo ir dalis įstaigos vidaus tvarkų ir procedūrų dėl sustiprinto kliento tapatybės nustatymo. Įstaiga neužtikrino, kad būtų tinkamai taikomos papildomos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo priemonės didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientams, o klientų dokumentų vertinimas būtų tinkamai įforminamas. Įstaiga, vertindama didesnę riziką keliančius klientus, Lietuvos banko nustatytais atvejais nesiėmė tinkamų priemonių jų turto ir lėšų, susijusių su dalykiniais santykiais arba sandoriu, šaltiniui nustatyti. 

Be to, UAB „Maneuver LT“ pažeidė klientų dalykinių santykių, operacijų stebėsenos reikalavimus. Ji nebuvo nustačiusi tinkamų stebėsenos procedūrų, o jos turimos priemonės neatitiko veiklos masto ir pobūdžio ir jos klientų keliamų rizikų. Įstaiga ne visais atvejais įsitikindavo, ar operacijos atitinka jos turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį, neanalizavo sudėtingų sandorių, nesiėmė pakankamų priemonių, kad nustatytų įtartinas operacijas ar sandorius, jų nestabdė ir per nustatytą terminą apie juos nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. 

Įstaiga jau yra pašalinusi dalį trūkumų, ji taip pat yra pateikusi Lietuvos bankui veiksmų planą, kuriame nurodyta, kaip ir kokiais terminais ji pašalins patikrinimo metu nustatytus pažeidimus. Įvertinęs visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB „Maneuver LT“ 80 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo likusius pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki spalio 30 d.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia