Lietuvos bankas
2021-05-21
11

Lietuvos bankas raštu kreipėsi į šalyje veikiančių elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus ir išdėstė jiems savo lūkesčius dėl bendrovių valdymo, vidaus kontrolės ir atitikties kultūros stiprinimo.  

„Mes nuolat ir kryptingai siekiame sektoriaus brandos. Reikalaujame ir reikalausime kokybės ne tik teikiant paslaugas vartotojams, bet ir laikantis teisės aktų reikalavimų. Įmonės verslo plėtros tempai turi atitikti įmonių pasirengimą veiklos reikalavimams. Įmonių vadovai asmeniškai turi užtikrinti šią atitiktį. Prižiūrėdami finansų rinką, skirsime didesnį dėmesį vertindami vadovų darbą ir jų asmeninę atsakomybę“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Šis lūkesčių raštas yra viena iš šiais metais numatytų priežiūros priemonių, skirtų FinTech sektoriaus brandos ir atitikties kultūrai stiprinti – vienai iš Lietuvos banko 2021–2024 m. strateginių krypčių. Šiuo metu Lietuvoje veikiančios 81 elektroninių pinigų ir 52 mokėjimo įstaigos sudaro šalyje veikiančių FinTech įmonių pagrindą. Šiemet planuojama patikrinti beveik 70 iš jų veiklą.

Lietuvos bankas kreipimesi į FinTech sektoriaus atstovus (130 KB download icon) akcentavo reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymu, nuosavu kapitalu, vidaus kontrole, klientų lėšų apsaugos reikalavimais, klientų skundų nagrinėjimu, informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo rizikos valdymu, pranešimais apie pasikeitusius vadovus ir akcininkus, ataskaitų sudarymu, duomenų patikimumu, ataskaitų teikimo laiku, veiklos funkcijų perdavimu.

J. Govina pastebi, kad neretai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos vidaus kontrolės mechanizmą pradeda kurti tik tada, kai gauna raštą iš Lietuvos banko arba tuo metu, kai atliekamas patikrinimas. Dažnai vidaus kontrolės tvarka, politika ir procedūros nėra pritaikytos konkrečiai įstaigai. Ne visos įstaigos laikosi licencijavimo metu prisiimtų įsipareigojimų dėl darbuotojų. Lietuvos bankas geruoju pavyzdžiu laiko praktiką, kai įstaigos veiklos pradžioje būna įdarbinusios bent keturis darbuotojus: nuolat Lietuvoje reziduojantį vadovą, atitikties pareigūną, informacijos saugumo specialistą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pareigūną. Vėliau darbuotojų skaičius turėtų didėti atsižvelgiant į įmonės veiklos mastą, prisiimamą riziką ir kitus aspektus.

Ypač daug dėmesio Lietuvos bankas skiria rizikos, susijusios su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, valdymui: įstaigos privalo užtikrinti, kad ši sritis būtų įtraukta į vidaus kontrolės sistemą, būtų parengtos tinkamos procedūros, užtikrinti, kad jos būtų tinkamai įgyvendintos. Be to, įstaigos turi atskirti darbuotojų funkcijas, kad būtų išvengta interesų konfliktų, ir skatinti darbuotojus laikytis griežtų etikos standartų. 

Centrinis bankas įvardija, kad pasitaiko atvejų, kai įstaigos ataskaitas teikia pavėluotai, jas tikrina ir koreguoja po nustatytų terminų, kai teikiami netikslūs duomenys. Finansų rinkos priežiūros tarnyba paragino FinTech įstaigas skirti šiam klausimui adekvatų dėmesį, kadangi tikslūs ir laiku pateikti duomenys yra esminė sąlyga Lietuvos bankui prižiūrint finansų rinką, vertinant ir valdant jos dalyvių keliamą riziką. Kartu tai yra viena iš sąlygų, užtikrinančių mokėjimo paslaugų vartotojų apsaugą, jeigu įstaiga patirtų finansinių ar kitų sunkumų.

Be to, pastebima, kad rinka nepakankamai mokosi iš klaidų dėl nuosavo kapitalo reikalavimų vykdymo. Tikimasi, kad įmonės iš esmės keis požiūrį šiuo klausimu. Įstaigų vadovai neturėtų siekti, kad šis reikalavimas būtų užtikrinamas minimaliai. Nuosavas kapitalas turėtų būti didinamas tokia suma, kuri galėtų kompensuoti galimus būsimų laikotarpių nuostolius, t. y. nusimatant tam tikrą rezervą. 
Lietuvos bankas interneto svetainėje lb.lt nuolat atnaujina finansų rinkos dalyviams skirtų dažniausiai užduodamų klausimų, mokymų bei rekomendacijų įstaigoms skiltis, yra parengęs ir viešai paskelbęs Finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų apžvalgą.

Lietuvos banko raštas finansų rinkos dalyviams (130 KB download icon)