Lietuvos bankas
2020-05-21
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) parengė ir paskelbė rekomendacijas dėl atskleidimų 2020 m. pirmojo pusmečio informacijoje (pusmečio finansinėse ataskaitose, rengiamose pagal tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) reikalavimus, ir pusmečio pranešime).

Pagrindiniai aspektai, į kuriuos bendrovės turėtų atkreipti dėmesį, yra šie:

  • svarbi ir patikima informacija turėtų būti pateikiama pusmečio informacijoje, t. y. bendrovės turėtų maksimaliai panaudoti pusmečio ataskaitų rengimui ir paskelbimui skirtą laikotarpį ir siekti nepagrįstai nevilkinti ataskaitų skelbimo laiko;
  • labai svarbu yra atnaujinti 2019 m. metinėse ataskaitose pateiktą informaciją, siekiant tinkamai informuoti suinteresuotąsias šalis apie COVID-19 poveikį, ypač dėl didelių neaiškumų ir rizikos, susirūpinimą keliančių klausimų, nefinansinio turto vertės sumažėjimo, atskleidimo ir pateikimo pelno (nuostolių) ataskaitoje;
  • bendrovės specifinės informacijos apie COVID-19 poveikį strateginei veiklai ir tikslams, vykdomai veiklai, emitentų veiklos rezultatams ir bet kokiems veiksmams, kuriais siekiama spręsti pandemijos padarinius, pateikimo poreikis.

ESMA parengtas dokumentas (109.6 KB )bus taikomas ir kitiems tarpiniams laikotarpiams, kurių finansinės ataskaitos bus rengiamos pagal 34 tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. Šiuo pranešimu ESMA ragina bendrovių vadovus, įskaitant audito komitetus, ir priežiūros institucijas, auditorius (jei taikoma) tinkamai atsižvelgti į rekomendacijas, įtrauktas į pranešimą. Be to, ESMA pabrėžia audito komitetų vaidmenį skatinant rengti kokybiškas pusmetines finansines ataskaitas šiuo sudėtingu laiku.

Tolesni veiksmai
Lietuvos bankas ir toliau stebės ir vykdys TFAS priežiūrą. Tuo tikslu bus peržiūrima pusmečio finansinėse ataskaitose pateikiama informacija ir bus imtasi veiksmų dėl korekcijų, jei tokių reiks. ESMA planuoja rinkti informaciją, kaip bendrovės įgyvendins pranešime teikiamas rekomendacijas. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir į juos bus atsižvelgta nustatant 2020 m. prioritetines tikrintinas sritis.