Lietuvos bankas
2020-03-20
 • AdobeStock_196853104.jpeg
   
11

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis Europos priežiūros institucijomis ir Europos sisteminės rizikos valdyba, itin atidžiai stebi esamą situaciją, COVID-19 protrūkiui ir toliau keliant vis daugiau iššūkių namų ūkiams bei verslui.

Tampa akivaizdu, kad ši pandemija daro didelę įtaką pasaulio ekonomikai, įskaitant ir finansinių paslaugų sektorių.

Tikėtina, kad artimiausiu metu draudikai susidurs su vis sudėtingesnėmis sąlygomis, kalbant tiek apie susidariusią situaciją rinkoje, tiek ir apie atliekamų operacijų tęstinumo užtikrinimą, kartu imantis priemonių darbuotojams ir klientams apsaugoti.

Veiklos tęstinumas

 1. Ypač svarbu, kad draudikai galėtų ir toliau nenutrūkstamai teikti paslaugas savo klientams. Draudimo bendrovės turėtų būti pasirengusios įgyvendinti būtinas priemones, užtikrinančias jų veiklos tęstinumą.
 2. Reaguodamos į COVID -19 protrūkį ir siekdamos sumažinti šioms įmonėms tenkančią naštą, nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) turėtų laikytis lankstesnio požiūrio dėl 2019 m. pabaigos priežiūros ataskaitų teikimo ir jų viešo atskleidimo datų.
 3. Be to, artimiausiu metu EIOPA apribos informacijos ir konsultacijų prašymų kiekį iki esminių aspektų, reikalingų dabartinei padėčiai rinkoje vertinti ir stebėti.
 4. EIOPA pratęsė 2020 m. „Mokumas II“ peržiūros holistinio poveikio vertinimo terminą dviem mėnesiams – iki 2020 m. birželio 1 d. Artimiausiomis dienomis EIOPA paskelbs išsamią informaciją apie atidėtus papildomų ataskaitų ir informacijos teikimo reikalavimus.


Mokumas ir kapitalo pozicija

 1. Pagal direktyvos „Mokumas II“ nuostatas reikalaujama, kad ES draudimo įmonės nuolat turėtų pakankamai nuosavų lėšų ir atitiktų joms keliamą mokumo kapitalo reikalavimą. Pagal riziką įvertintas mokumo kapitalo reikalavimas leidžia draudimo įmonėms padengti patirtus didelius nuostolius ir užtikrina, kad draudėjai ir naudos gavėjai laiku gaus visas išmokas.
 2. Be to, „Mokumas II“ sistemoje tarp mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo poreikio, nustatančio mažiausią galimą kapitalo sumą, norint vykdyti draudimo veiklą, nustatyta galimybė imtis atitinkamo lygmens priežiūros priemonių. Tai suteikia lankstumo ekstremalių situacijų atvejais, įskaitant priemones, skirtas nukentėjusiųjų draudikų atitikties mokumo kapitalo reikalavimui užtikrinimo laikotarpiui pratęsti, pavyzdžiui, kaip tai numatyta direktyvos „Mokumas II“ 138 straipsnyje.
 3. Be to, naujausi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad draudimo sektorius turi sukaupęs pakankamą kapitalą ir gali atlaikyti rimtus sukrėtimus.
 4. „Mokumas II“ sistema taip pat apima keletą priemonių, kurios gali būti pasitelktos siekiant sumažinti sektoriui kylančią riziką ir patiriamą poveikį. EIOPA ir NKI yra pasirengusios prireikus šias priemones koordinuotai įgyvendinti, kad užtikrintų draudėjų saugumą ir finansinį stabilumą.
 5. Nepaisant to, draudimo bendrovės turėtų imtis priemonių, kad išlaikytų savo kapitalo poziciją, kartu užtikrindamos ir apdraustųjų apsaugą, laikydamosi apdairios dividendų ir kitų išlaidų, įskaitant kintamą atlygį, paskirstymo politikos.
 6. Be šių išvardytų priemonių, EIOPA kartu su NKI ir kitomis Europos priežiūros institucijomis ir Europos sisteminės rizikos valdyba toliau stebės situaciją ir imsis arba siūlys ES institucijoms imtis visų būtinų priemonių, kad būtų sušvelnintas rinkos svyravimų poveikis Europos draudimo sektoriaus stabilumui ir užtikrinta draudėjų apsauga.