Lietuvos bankas
2020-07-17
11

2020 m. balandžio 1 d. paskelbus pareiškimą dėl COVID-19 poveikio vartotojams sušvelninimo ir atsižvelgdama į įvairias priemones, kurių ėmėsi keletas draudimo produktų kūrėjų, EIOPA mano, kad svarbu toliau aiškinti savo lūkesčius dėl produktų priežiūros ir valdymo reikalavimų taikymo, kad būtų užtikrinta teisinga ir nuosekli nauda vartotojams produkto gyvavimo ciklo metu.

EIOPA tikisi, kad draudimo produktų kūrėjai sistemingai nustatys draudimo produktus, kurių pagrindinėms savybėms, apsaugai nuo rizikos ar garantijoms COVID-19 padėtis padarė reikšmingą įtaką.

Atlikdami šį vertinimą, draudimo produktų kūrėjai turėtų atsižvelgti į skirtingose valstybėse narėse taikomų karantino ir kitų priemonių mastą bei jų poveikį vartotojų įpročiams ir elgsenai, įskaitant judumą, atsakomybės riziką, keliones ir galimybę naudotis paslaugomis (pvz., neesminėmis medicinos paslaugomis).

Tais atvejais, kai produktai buvo iš esmės paveikti, draudimo produktų kūrėjai turėtų įvertinti, ar ir kokiu būdu jie toliau suteiks vertės tikslinei rinkai, atsižvelgdami į jos poreikius, ypatybes ir tikslus.

Vertinant turėtų būti atsižvelgiama į tokius aspektus, kaip draudimo apsaugos apimtis, išimtys, pagrindinės išmokos, taip pat turėtų būti atliktas su produktu susijusių rodiklių, pavyzdžiui, nuostolingumo, metinis vertinimas, siekiant nustatyti, ar jie iš esmės skiriasi nuo to, kas buvo numatyta produkto kūrimo ir, jei taikytina, testavimo metu. Nedideli laikini svyravimai neturėtų būti laikomi esminiais.

Siekiant užtikrinti, kad COVID-19 poveikis būtų visapusiškai įvertintas, draudimo produktų kūrėjams rekomenduojama atsižvelgti į produkto gyvavimo ciklą atspindinčią vidutinės trukmės ir ilgalaikę perspektyvą, o ne rizikuoti per anksti reaguoti į laikinus pokyčius, kurie nėra nei ilgalaikiai, nei pakankamai didelio masto.

Kai kūrėjai nustato produktus, kurie nėra pakankamai suderinti su tiksline rinka, jie turėtų įvertinti, ar dėl to gali atsirasti nesąžiningas elgesys ir ar sumažėjusi draudimo apsauga reiškia, kad produktai nebėra pakankamai naudingi tikslinei rinkai. Tai turėtų būti bendras tikslinės rinkos, o ne individualių klientų vertinimas.

 

EIOPA tikisi, kad, atsiradus galimam nesąžiningam elgesiui, bus imtasi priemonių, taip pat bus atsižvelgta į atitinkamus nacionalinės civilinės ir draudimo teisės reikalavimus.

Šios priemonės turėtų būti proporcingos galimam nesąžiningam elgesiui ir atspindėti galimus produktų naudingumo pokyčius. Priemonės turėtų būti grindžiamos kūrėjo atliktu kiekvieno produkto vertinimu ir nuostolingumo, garantijų, išmokų ir kitais produkto rodikliais. Jomis turėtų būti siekiama užtikrinti, kad produktai ir toliau atitiktų tikslinės rinkos poreikius, kartu atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, suderintą su produktų tvarumu.

Laikantis draudimo produktų priežiūros ir valdymo reikalavimų, taisomosiomis priemonėmis turėtų būti siekiama tiek sušvelninti padėtį, tiek užkirsti kelią tolesniems žalos padariniams. Jos gali būti įvairių formų, draudimo produktų kūrėjams rekomenduojama apsvarstyti platų veiksmų spektrą ar veiksmų derinį ir bendrą šių veiksmų poveikį tikslinei rinkai, kurios atžvilgiu nustatytas nesąžiningas elgesys, taip pat poveikį kitiems draudėjams. Pavyzdžiui, tai gali būti draudimo apsaugos apimties ir išmokų patikslinimai, esamų garantijų išplėtimas taikant specialiai pritaikytas išlygas, didesnės nuolaidos, kai nebuvo draudimo išmokų, papildomų paslaugų ir apsaugos siūlymas, produkto savybių aprašymo aiškumo patobulinimas, draudžiama rizika bei išimtys ir tam tikrais atvejais proporcingos nuolaidos ar įmokų grąžinimas.

Imantis priemonių taip pat reikėtų:

  • atsižvelgti į konkrečias nacionalinių rinkų aplinkybes prieš COVID-19, jo metu ir po jo;
  • atsižvelgti į įsipareigojimus pagal nacionalinę draudimo sutarčių teisę;
  • atsižvelgti į nacionalines priemones, kurių imamasi siekiant spręsti produktų tvarumo ir perspektyvos klausimus;
  • įvertinti platesnę perspektyvą, užtikrinančią sąžiningą elgesį su visais draudėjais, įskaitant galimą su mokumu susijusią riziką ir kitas priemones, kurių imamasi siekiant sušvelninti COVID-19 poveikį sektoriui ir draudėjams.

EIOPA ir nacionalinės priežiūros institucijos toliau bendradarbiaus siekdamos užtikrinti finansinį stabilumą, rinkos vientisumą ir vartotojų apsaugą, be kita ko, toliau stebėdamos rinkoje taikomą praktiką atsižvelgiant į COVID-19 padėtį.