Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti Lietuvos paštui mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytas mokėjimo paslaugas.

Tai paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas; pinigų perlaidos.

Lietuvos paštas informavo Lietuvos banką, kad, be mokėjimo paslaugų teikimo, numato teikti su ta veikla susijusį užsienio valiutos keitimą, vykdyti kitą veiklą, kuri nėra mokėjimo paslaugų teikimo veikla.

Pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo reikalavimus, Lietuvos pašto kaip mokėjimo įstaigos minimalaus nuosavo kapitalo dydis turi būti ne mažesnis kaip 125 000 eurų (431 600 litų). 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, Lietuvos pašto minimalaus nuosavo kapitalo dydis sudarė 127 772 000 Lt ir viršijo nustatytą minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą.

Lietuvos pašto nuosavo kapitalo dydis, 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, sudarė 111 756 000 Lt, o nuosavo kapitalo poreikis tuo metu buvo 3 790 000 Lt, t.y. atitiko Mokėjimo įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus mokėjimo įstaigos nuosavam kapitalui.

Lietuvos paštas turės teisę teikti mokėjimo paslaugą, kai bendrovė bus įrašyta į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Naujų mokėjimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų – mokėjimo įstaigų – veikla Lietuvoje reglamentuota 2009 m gruodžio 10 d. Mokėjimo įstaigų įstatyme, kuris priimtas įgyvendinant 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje. Mokėjimo įstaiga – mokėjimo paslaugas teikiantis juridinis asmuo, kuris nėra kredito ar elektroninių pinigų įstaiga ir negali priimti indėlių ar kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir leisti elektroninių pinigų. Mokėjimo įstaigos be mokėjimo paslaugų turi teisę teikti glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusias papildomas paslaugas, taip pat joms leidžiama vykdyti kitą su mokėjimo paslaugomis nesusijusią veiklą.

Lietuvos bankas išduoda mokėjimo įstaigoms licencijas, atlieka nuolatinę mokėjimo įstaigų veiklos priežiūrą, inspektuoja ir rengia teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo įstaigų veiklos, rizikos valdymo, vidaus kontrolės bei kitus reikalavimus.