Lietuvos bankas
2017-11-27
11

Lietuvos banko valdyba įspėjo akcinę bendrovę Lietuvos paštas už tai, kad nesilaikė galiojančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos ir nepakankamai vykdė reikalavimus dėl internetu atliekamų mokėjimų saugumo. Bendrovei nurodyta pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Valdyba taip pat nustatė keturių sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervų dydį bei  UAB „Glocash Payment“ išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas įspėta už veiklos trūkumus ir teisės aktų pažeidimus

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo ataskaitoje atkreiptas dėmesys į tai, kad akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte, valdant informacinių technologijų ir informacijos saugumo riziką, nebuvo užtikrintas tinkamas funkcijų atskyrimas, nebuvo atliktas išsamus rizikos vertinimas internetu atliekamų mokėjimų srityje, sutartyje su trečiąja šalimi dėl veiklos funkcijų perdavimo nebuvo įtvirtinti teisės aktuose nustatyti reikalavimai, bendrovė neturėjo tinkamo veiklos tęstinumo plano. Nustatyta ir kitų trūkumų.

Pagal teisės aktus turėdama atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, akcinė bendrovė Lietuvos paštas tikrinamuoju laikotarpiu nesukaupė pakankamai patikimos klientų pažinimo informacijos, neužtikrino efektyvios jų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos, neįdiegė efektyviai funkcionuojančio rizikos vertinimu pagrįsto metodo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai valdyti ir neužtikrino tinkamos vidaus kontrolės šioje srityje. Nebuvo sudarytos reikiamos sąlygos nustatyti įtartinas pinigines operacijas ir operacijas grynaisiais pinigais, sudarančias ar viršijančias 15 tūkst. eurų, ir apie jas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Bendrovė nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai apie visas vienkartines ar susijusias operacijas grynaisiais pinigais, sudarančias ar viršijančias 15 tūkst. eurų arba ekvivalentą kita valiuta, bei įtartinas pinigines operacijas, kaip tai padaryti įpareigoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimai.

Per inspektavimą nenustatyta, kad dėl teisės aktų pažeidimų akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas būtų pažeisti elektroninių pinigų turėtojų interesai. Į tai Lietuvos banko valdyba atsižvelgė priimdama poveikio priemonę dėl inspektavimo rezultatų. Be to, jau po atlikto inspektavimo bendrovės generalinė direktorė ir 3 iš 4 inspektavimo laikotarpiu bendrovės valdybos narių pareigas ėjusių asmenų buvo atšaukti iš pareigų.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas nurodė, kad ėmėsi priemonių pašalinti daugumą inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų (informacinių technologijų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse), ir pateikė Lietuvos bankui inspektavimo ataskaitoje nustatytų trūkumų šalinimo veiksmų planą.

Nustatytas keturių sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervų dydis

Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad AB SEB bankas, Luminor Bank AB (anksčiau – AB DNB bankas), „Swedbank“, AB, ir akcinė bendrovė Šiaulių bankas ir toliau išlieka sisteminės svarbos įstaigos. Taip jos vertinamos nuo 2015 m. (Luminor Bank AB šį vertinimą „paveldėjo“ iš AB DNB banko).

Valdybos nutarimu nustatyti šių sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervai:

- AB SEB banko – 2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu;

- Luminor Bank AB – 2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu;

- „Swedbank“, AB, – 2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu;

- akcinės bendrovės Šiaulių banko – 0,5 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu.

Visi šie bankai tokio dydžio sisteminės svarbos rezervus jau turi būti sukaupę iki šios dienos (Luminor Bank AB tai galiojo kaip AB DNB bankui nustatytas reikalavimas), nes analogiškas Lietuvos banko sprendimas priimamas treti metai iš eilės. Sisteminės svarbos rezervai nustatomi didžiausioms šalies kredito įstaigoms. Tokiu būdu sustiprinamas pačių svarbiausių finansų įstaigų atsparumas galimai nepalankiai ekonomikos raidai ir nenumatytiems nuostoliams

UAB „Glocash Payment“ –  elektroninių pinigų įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Glocash Payment“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas.

Bendrovė informavo numatanti teikti mokėjimo paslaugas (kredito pervedimai, pinigų perlaidos, grynųjų piniginių lėšų išėmimas ir priėmimas) ir leisti, išpirkti bei platinti elektroninius pinigus padedant vykdyti veiklą įmonių grupei.