Lietuvos bankas
2017-12-28
11

Kilus grėsmei, kad dėl Taupkasės, kredito unijos, veiklos ir finansinės būklės gali būti padaryta žala indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba apribojo šios unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį jos administratorių. Veikla apribota iki 2018 m. vasario 28 d. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų, įskaitant indėlių grąžinimą. 

Taupkasės, kredito unijos, veikla apribota ir laikinasis administratorius – UAB „Verslo administravimo centras“ – paskirtas siekiant užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį kredito unijos valdymą. Laikinasis administratorius turės papildomai išnagrinėti kredito unijos finansinę padėtį, jos galimybes tapti centrinės kredito unijos nare ir ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 25 d. pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl jos veiklos perspektyvų. 

Priimant nutarimą dėl kredito unijos veiklos apribojimo, atsižvelgta į tai, kad Taupkasė, kredito unija, tinkamai įvertinus jos turtą ir pajamas, nevykdo svarbiausio – kapitalo pakankamumo – normatyvo, susijusio su unijos mokumu. 

Pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos veikla jau ne vienus metus iš eilės yra nuostolinga − 2015 m. patirta 1 046,6 tūkst. Eur, 2016 m. − 928,9 tūkst. Eur, 2017 m. pirmąjį pusmetį − 371,4 tūkst. Eur nuostolių.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vertindama Taupkasės, kredito unijos, veiklą, ne kartą nustatė veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, už kuriuos taikė poveikio priemones, kaip antai: 
•    2015 m. liepos mėn., įvertinus atlikto tyrimo rezultatus, Lietuvos banko sprendimu nuo valdybos nario pareigų nušalintas kredito unijos valdybos narys
•    2017 m. rugsėjo mėn., įvertinus neplaninio patikrinimo rezultatus, nuo pareigų nušalinta administracijos vadovė ir valdybos narė (valdybos pirmininkė) ir apribotas skolinimas
•    2017 m. lapkričio mėn. kredito unijai skirta bauda už netinkamą klientų informavimą.

Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šių metų birželį yra pripažinęs negaliojančiu Taupkasės, kredito unijos, sprendimą, kuriuo Paskolų komiteto nariams buvo išmokėta daugiau kaip 720 tūkst. Eur tantjemų. Paskolų komiteto nariai ir pirmininkas buvo įpareigoti grąžinti lėšas, kurios gautos pažeidžiant įstatymus. 

Lietuvos bankui pateiktais šių metų spalio 1 d. duomenimis, Taupkasės, kredito unijos, turtas sudarė 19,3 mln. Eur, pagal turto dydį ji buvo 12-a kredito unija Lietuvoje ir vienijo 2,9 tūkst. narių.

Indėlininkams nieko nereikia daryti, kol vertinama kredito unijos finansinė būklė ir nėra nuspręsta dėl jos veiklos perspektyvų. Kredito unijų narių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

***

Papildomą informaciją kredito unijos nariams teikia laikinasis administratorius tel. 8 685 39553.