Lietuvos bankas
2015-07-22
11

UAB „Novus Asset Management“ skirta 15 tūkst. Eur bauda; nušalintas „Taupkasės“, kredito unijos, valdybos narys; pritarta informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Vilniaus investuotojų klubas“ taisyklėms; leista panaikinti po jungimo pasibaigusių investicinių fondų „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ taisykles; pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narės kandidatūrai; papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

UAB „Novus Asset Management“ skirta 15 tūkst. Eur bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Novus Asset Management“ tikslinio patikrinimo rezultatus, šiai valdymo įmonei skyrė 15 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo ištaisyti teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.

Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Novus Asset Management“ ilgą laiką nesilaikė esminių teisės aktuose įtvirtintų informacijos rengimo ir skelbimo reikalavimų, todėl investuotojai galėjo klaidingai bei neteisingai suvokti šios bendrovės skelbiamą informaciją, o tai apribojo jų teisę objektyviai įvertinti investicijas bei susijusias rizikas, priimti pagrįstus investicinius sprendimus.

Be to, nustatyta, kad UAB „Novus Asset Management“ nedarė įrašų investuotojų asmeninėse investicinių vienetų sąskaitose, nesaugojo investicinius sprendimus pagrindžiančios informacijos, neužtikrino investicinių sprendimų atitikties priežiūros, efektyvios vidaus kontrolės.

UAB „Novus Asset Management“ valdo vieną sudėtinį kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinį fondą „Novus Strategic Fund“, sudarytą iš 2 subfondų.

Nušalintas „Taupkasės“, kredito unijos, valdybos narys

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, apsvarsčiusi „Taupkasės“, kredito unijos, tyrimo rezultatus, nusprendė nuo 2015 m. liepos 21 d. nušalinti šios kredito unijos valdybos narį Žilviną Vaitkūną nuo valdybos nario pareigų. Kredito unija įpareigota iki šių metų rugpjūčio 31 d. atšaukti Ž. Vaitkūną iš valdybos nario pareigų, nutraukti su juo sudarytą sutartį ir panaikinti įgaliojimus.

Priežiūros tarnyba atliko „Taupkasės“, kredito unijos, tyrimą, siekdama įvertinti, ar jos 2014 m. Priežiūros tarnybai teikta informacija apie kredito unijos turtą ir įsipareigojimus buvo teisinga.

Tyrimo metu nustatyta, kad kredito unijos valdybos narys Ž. Vaitkūnas, kuriam buvo suteikti įgaliojimai atstovauti kredito unijai bendraujant su užsienio bankais, neatskleidė informacijos apie tai, kad unijos turtas buvo naudojamas kaip užtikrinimo priemonė trečiųjų šalių – Ž. Vaitkūno valdomų ir (ar) atstovaujamų įmonių –įsipareigojimams užtikrinti. Šie kredito unijos valdybos nario veiksmai didino kredito unijos prisiimamą riziką, o informacija apie realią kredito unijos padėtį nebuvo atspindėta Priežiūros tarnybai teiktoje informacijoje. 2014 m. rugsėjo 30 d. balansinėje ir likvidumo rodiklių ataskaitose buvo nurodytas finansinis turtas, kuriuo unija nedisponavo.

Lietuvos bankas tikisi, kad pritaikyta poveikio priemonė paskatins šią kredito uniją atsakingiau vykdyti veiklą. Pritaikyta poveikio priemonė neturės neigiamos įtakos nei šalies kredito unijų sistemos, nei pačios kredito unijos stabilumui ir patikimumui.

Pritarta informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Vilniaus investuotojų klubas“ taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo, informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Vilniaus investuotojų klubas“ taisyklėms.

Tai pirmasis šios valdymo įmonės įsteigtas investicinis fondas. Fondas ketina investuoti į nuosavybės vertybinių popierių ir fiksuoto pajamingumo finansinių priemonių rinkas regionuose, kuriuose yra stipri ekonomika, maža politinė rizika, stipri valiuta bei skaidrios rinkos. Galimos investicijos ir į kitus regionus, jeigu juose atsirastų palankių galimybių.

Leista panaikinti po jungimo pasibaigusių investicinių fondų „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido panaikinti po jungimo pasibaigusių suderintųjų investicinių fondų „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ taisykles.

Investicinis fondas „Dovre Inside Nordic“ prijungtas prie investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ subfondo „Dovre Inside Nordic“, o „Dovre Baltic Sea“ – prie investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ subfondo „Dovre Baltic Sea“. Fondų jungimo procedūra buvo užbaigta 2015 m. gegužės 18 d.

Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narės kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Ramintos Malinauskienės, pretenduojančios eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narės pareigas, kandidatūrai.

Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi dviejų įmonių prašymus, įrašė UAB „Finansų bitė“ ir UAB „Paskola šiandien“ į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.