Lietuvos bankas

[[#ex]]

Ar man reikia gyvybės draudimo?

Pagrindinė gyvybės draudimo paskirtis – užtikrinti šeimos finansinį saugumą apdraustajam susirgus, tapus neįgaliam ar mirus. Gyvybės draudimu patariama apdrausti pagrindinio šeimos maitintojo gyvybę ir (arba) sveikatą, ypač jei šeimoje auga mažamečiai vaikai, o jūs turite ilgalaikių finansinių įsipareigojimų. Nutikus nelaimei, draudimo išmoka padėtų greitai išspręsti finansinius iššūkius.

Ar mirties, neįgalumo, sunkios ligos atveju aš ar mano šeima susidurs su finansiniais sunkumais, pavyzdžiui, padengti pragyvenimo išlaidas ar mokėti įmokas bankui už būsto paskolą?

Taip: verta svarstyti apie galimybę draustis gyvybės draudimu.

Ne:

 • įvykus nelaimei šeima turi sukaupusi pakankamą finansinį rezervą padengti bent 6 mėnesių būtinąsias išlaidas ir įsipareigojimus;
 • šeimą išlaiko abu sutuoktiniai ir šeima neturi ilgalaikių įsipareigojimų.
Gyvybės rizikos draudimas: gaunama išmoka mirus draudėjui.
Kaupiamasis gyvybės draudimas: išmoka esant draudžiamajam įvykiui arba sukaupta fiksuota suma laikotarpio pabaigoje.
Investicinis gyvybės draudimas: išmoka esant draudžiamajam įvykiui arba sukaupta galimai didesnė suma laikotarpio pabaigoje.

Gyvybės draudimas gali būti laikomas ir investavimo priemone: tai vienas iš būdų kaupti lėšas ateičiai. Gyvybės draudimo sutartis yra ilgalaikė, todėl periodiškai mokant nedideles draudimo įmokas, laikotarpio pabaigoje galima sukaupti pinigų sumą, kuri išmokama sutartyje nurodytam asmeniui – naudos gavėjui, kai kuriais atvejais – įstatymo pripažįstamiems paveldėtojams.

Ar man svarbu sukaupti lėšų vaikų išsilavinimui ar savo pensijai?
Taip, noriu sukaupti vaikų ateičiai ar pensijai

Ne:

 • man tai neaktualu;
 • pasirinkau kitas kaupimo galimybes (pensijų fondai, investiciniai fondai, akcijos ir obligacijos, kaupimas indėlyje ar pan.)
Investicinis arba kaupiamasis gyvybės draudimas, kai maža dalis arba visiškai neskiriama lėšų apsaugoms.
Svarbu! Jei Jūsų tikslas sukaupti kuo daugiau lėšų draudimo laikotarpio pabaigoje, būtinai pasidomėkite, kokie mokesčiai ir įvairios išskaitos bus taikomos draudimo įmokoms, taip pat palyginkite skirtingų įmonių pasiūlymus. Taip pat patariame pasidomėti kitais investiciniais produktais, pavyzdžiui, pensijų fondais, investiciniais fondais, galimybe pačiam investuoti į akcijas ar obligacijas.

Kur galiu sudaryti gyvybės draudimo sutartį?

Lietuvoje gyvybės draudimo paslaugas teikiančių draudimo įmonių ir jų filialų sąrašą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.

Norėdami paprasčiau susirasti geriausiai savo poreikius atitinkantį pasiūlymą, galite kreiptis ne tik į pačias įmones, bet ir jų draudimo tarpininkus.

Draudimo tarpininkas – tai subjektas, kuris už atlygį platina draudimo įmonių draudimo produktus. Lietuvoje jais gali būti draudimo brokerių įmonės arba draudimo agentai (fiziniai arba juridiniai asmenys). Visų draudimo tarpininkų sąrašą taip pat rasite mūsų interneto svetainėje


Kiek kainuoja gyvybės draudimas?

Kaip ir kiekviena kita sutartis, draudimo sutartis kainuoja – jos kainą vartotojui sudaro periodinės draudimo įmokos. Kiekviena draudimo įmonė yra nustačiusi minimalią draudimo įmoką, tačiau, įvertinus savo galimybes, be abejo, galima mokėti ir didesnę įmoką. Jei nuspręsite mokėti didesnę įmoką, nei nustatyta minimali, tada galėsite pasirinkti daugiau rizikų, nuo kurių būsite apdraustas, arba sukaupti daugiau lėšų draudimo laikotarpio pabaigoje.

Kaip padalijama kiekviena įmoka?

• Įmokos dalis už draudimo riziką: priklauso nuo pasirinktų rizikų ir Jūsų rizikingumo vertinimo.
Drausdamiesi būtinai pateikite tik teisingą ir tikslią informaciją apie save ir savo sveikatą – jei paaiškės, kad sąmoningai pateikėte melagingą informaciją, įmonė gali atsisakyti mokėti draudimo išmoką atsitikus nedraudžiamajam įvykiui.
• Įmokos dalis, skirta mokesčiams: kiekviena įmonė turi aiškiai nurodyti visus mokesčius ir išskaitas.
Draudimo įmonės gali taikyti labai skirtingus mokesčius, o nuo jų iš dalies priklauso, kokia jūsų įmokos dalis liks kaupimui, todėl pasidomėkite kelių įmonių pasiūlymais ir palyginkite jų taikomus mokesčius.
• Įmokos dalis, skirta kaupimui. Jūs pats turite pasirinkti, ar norėsite šiuos pinigus investuoti (didesnė rizika, bet ir daugiau galimybių uždirbti daugiau) ar tiesiog kaupti (jokios rizikos, bet sukaupsite tik fiksuotą sumą).

Informaciją apie sukauptas lėšas ir išskaičiuotus mokesčius draudimo įmonė turi pateikti kiekvienais metais. Prieš sudarant gyvybės draudimo sutartį, susijusią su kapitalo kaupimu, platintojas turi nurodyti visus draudimo sutarties mokesčius, išreikštus ne tik procentine išraiška, bet ir absoliučia suma.


Kaip pasirinkti, nuo kokių rizikų draustis?

Draudžiantis gyvybės draudimu reiks pasirinkti rizikas, nuo kurių norėtumėte būti apdraustas, t. y. gauti išmoką atsitikus draudžiamajam įvykiui. Tai priklauso nuo kiekvieno asmeninės situacijos ir poreikių. Priklausomai nuo to, kokias rizikas pasirinkote, draudimo išmoka galės būti mokama ne tik mirties atveju, bet ir netekus ar iš dalies netekus darbingumo dėl nelaimingo įvykio, susirgus kritine liga ir pan. Tačiau įsidėmėkite – kuo daugiau pasirinksite rizikų, tuo didesnė įmokos dalis bus skiriama šioms rizikoms padengti ir dėl to mažiau bus skiriama kaupimui. Draudimo laikotarpio pabaigoje, jei neįvyks joks draudžiamasis įvykis, Jums bus išmokėta sukaupta suma, atskaičius mokesčius ir įmokas už pasirinktas draudimo rizikas.

Kodėl svarbu įsigilinti į draudimo sąlygas ir jas aptarti su draudiku?

Pagal standartines draudimo sutarties sąlygas draudžiama nuo tokių nelaimingų atsitikimų, kurie gali žmogui atsitikti kasdien. Specifinių rūšių rizika, tokia kaip alpinizmas, parašiutizmas, aviacija ir pan., į standartines sutarties sąlygas paprastai neįtraukiama, o tai reiškia, kad atsitikus nelaimingam atsitikimui toks įvykis būtų pripažintas kaip nedraudžiamas. Todėl būtina šiuos klausimus išsamiai išsiaiškinti su draudiku.

PAVYZDYS. Du draugai – Algis ir Petras – sudarė gyvybės draudimo sutartis su gyvybės draudimo įmone, papildomai apsidraudė ir nuo nelaimingų atsitikimų. Algis prieš apsidrausdamas atidžiai neperskaitė draudimo taisyklių, o Petras skaitydamas pastebėjo, kad parašiutizmas nėra draudžiamasis įvykis. Planuodamas ateityje šokti su parašiutu, Petras susitarė su gyvybės draudimo įmone standartines sutarties sąlygas papildyti, parašiutizmą įtraukiant į draudžiamųjų įvykių sąrašą. Leisdamiesi su parašiutais, abu draugai patyrė traumas: Algiui lūžo koja, Petras susižalojo ranką. Traumos labai panašios, jų priežastis tokia pati – parašiutizmas. Petras gavo draudimo išmoką, o Algio patirtas nelaimingas atsitikimas buvo pripažintas nedraudžiamuoju įvykiu, ir draudimo išmokos jis negavo tik todėl, kad draudimo taisyklėse nurodyta, jog traumos, susijusios su parašiutizmu, nėra draudžiamasis įvykis ir jų patyrus draudimo išmokos nemokamos.

Pavyzdyje minimi du atvejai: Algis sutartį sudarė pagal standartines draudimo sutarties sąlygas (draudimo taisyklių nuostatas), o Petras paprašė draudiko papildyti standartinės sutarties sąlygas numatant individualią draudimo sutarties sąlygą. Antruoju atveju draudikas sutiko, kad už papildomą mokestį ateityje Petrui būtų mokama draudimo išmoka, jei jis patirtų nelaimingą atsitikimą šokdamas su parašiutu. Tais atvejais, kai numatomos individualios draudimo sutarties sąlygos, draudikas privalo apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes pranešti draudėjui. Individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina, kad yra su ja susipažinęs, ir pateikia raštišką sutikimą, kad sąlyga bus laikoma draudimo sutarties dalimi.

Svarbu! Susipažinkite su draudimo taisyklių sąlygomis ir atkreipkite dėmesį į jose išvardytus draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius, nes draudimo išmoka bus mokama tik atsitikus draudžiamajam įvykiui. Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nurodyta, kad draudžiamasis įvykis yra draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.

 

Ar visiems draudimo rizikos kainuos vienodai?

Kiekvienam apdraustajam draudimo įmonė apskaičiuoja individualias draudimo įmokas už draudimo riziką – tai priklauso nuo Jūsų sveikatos būklės, pomėgių ir pan. Iš draudėjo mokamų draudimo įmokų atskaitoma draudimo įmokos dalis, atitinkanti draudėjo pasirinktas draudimo rizikos rūšis. Be to, draudimo įmonė atskaito sutarties administravimo mokestį ir pan. Visos kitos draudimo įmokos yra kaupiamos.


Kaip pasirinkti gyvybės draudimą?

Asmuo, ketinantis sudaryti draudimo sutartį, visų pirma turi:
• žinoti savo poreikius;
• išsiaiškinti draudimo taisyklėse nurodytą informaciją ir nebijoti kreiptis į draudimo įmonės įgaliotus atstovus dėl neaiškių nuostatų;
• išsiaiškinti, kokio dydžio mokesčius atskaito draudikas: už įvairių rūšių riziką, už investicijų valdymą, už draudimo sutarties administravimą ir pan.;
• palyginti draudimo įmonių teikiamas paslaugas – jam gali padėti draudimo tarpininkai (draudimo brokeriai);
• nesudaryti draudimo sutarties neįsigilinęs į jos esmę.
 

Svarbu! Įsidėmėkite, kad, sudarant gyvybės draudimo sutartį, įsipareigojama nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas, kitaip draudimo sutartis gali būti nutraukta ir Jūs prarasite dalį savo sumokėtų pinigų!

 


Ką svarbu žinoti sudarant gyvybės draudimo sutartį?

Sudarius draudimo sutartį draudėjui turi būti išduotas draudimo liudijimas, o sudarius individualią draudimo sutartį – ir individualios draudimo sutarties egzempliorius.

Pateikite tik teisingą informaciją apie save!

Draudžiantis Jums teks pateikti asmeninę informaciją draudimo įmonei – paprastai tam tereikia užpildyti anketą, tačiau įmonė gali paprašyti pateikti ir patvirtinamųjų dokumentų. Ši informacija reikalinga tam, kad draudikas galėtų įvertinti riziką, atsižvelgdamas:

 • į jūsų amžių;
 • sveikatos būklę;
 • profesiją;
 • kitus draudimo rizikai turinčius reikšmės objektyvius kriterijus.

Draudikui nurodykite tik tą informaciją, kurios teisingumu neabejojate. Jeigu abejojate dėl kurio nors atsakymo, klauskite draudiko įgalioto atstovo arba geriau atsakykite, kad nežinote.

Įsidėmėkite, kad dėl nežinojimo pateikta neteisinga informacija gali būti laikoma melaginga! Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad draudėjas suteikė draudikui informaciją, žinodamas, kad ji melaginga, apie aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar jam neturėjo įtakos.

Draudikas neturi teisės atskleisti jam vykdant draudimo veiklą gautos informacijos apie draudėją, draudžiamą asmenį ar naudos gavėją, jų sveikatos būklę ir turtinę padėtį ar kitos draudimo sutartyje nurodytos konfidencialios informacijos, išskyrus kelias įstatymuose numatytas išimtis. Pažeidęs šią pareigą, draudikas privalo atlyginti draudėjui, apdraustajam ar naudos gavėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Įsigilinkite į draudimo taisykles!

Draudimo taisykles reikia skaityti įdėmiai, tačiau kartu nereikėtų pamiršti, kad kuo daugiau draudimo įmonė prisiima rizikos, tuo daugiau reikės mokėti už draudimo apsaugą. Renkantis gyvybės draudimo įmonę, svarbu palyginti gyvybės draudimo įmonių parengtas draudimo taisykles, draudimo išmokų lenteles, patvirtintas kartu su taisyklėmis (jos skelbiamos draudimo įmonių interneto svetainėse), atkreipti dėmesį į:

 • draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašą;
 • draudžiamų kritinių ligų sąrašą;
 • garantuojamą palūkanų normą (draudžiantis kaupiamuoju gyvybės draudimu);
 • investavimo kryptis (draudžiantis investiciniu gyvybės draudimu).

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokia draudimo įmokos dalis tenka įvairių rūšių rizikai (draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, kritinių ligų draudimo ir pan.) padengti, įvertinti draudimo sutartyje numatytų mokesčių už draudimo sutarties sudarymą, aptarnavimą ir pan. dydį.

[[#ex]]

Svarbu! Jei finansinį produktą įsigyjate naudodamiesi elektronine ar mobiliąja bankininkyste, susipažinkite su saugumo patarimais (695.7 KB download icon)!
Svarbu! Jei ketinate draustis investiciniu gyvybės draudimu, palyginkite skirtingų draudimo bendrovių taikomus atskaitymus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-17