Lietuvos bankas

Finansų maklerių įmonės licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu finansų maklerio įmonės licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) finansų maklerio įmonėms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, pateikti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir nurodyti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Finansų maklerio įmonės licencija

Finansų maklerio įmonė yra juridinis asmuo, kurio nuolatinė veikla yra profesionalus vienos ar kelių investicinių paslaugų teikimas tretiesiems asmenims ir (arba) profesionalus vienos ar kelių investicinės veiklos rūšių vykdymas. Investicinės paslaugos, kurias turi teisę teikti licenciją gavusi finansų maklerio įmonė, yra šios:

 • pavedimų priėmimas ir perdavimas;
 • pavedimų vykdymas klientų sąskaita;
 • sandorių sudarymas savo sąskaita;
 • finansinių priemonių portfelio valdymas;
 • investavimo rekomendacijų teikimas;
 • finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti;
 • finansinių priemonių platinimas neįsipareigojant jų išplatinti;
 • daugiašalės prekybos sistemos administravimas;
 • organizuotos prekybos sistemos administravimas.

Finansų maklerio įmonės minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas

Finansų maklerio įmonės pradinio kapitalo dydis nustatytas Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (FPRĮ) 14 straipsnyje. Pradinio kapitalo sudėtis nustatyta Reglamento (ES) 2019/2033 9 straipsnyje.

Finansų maklerio įmonės, išskyrus toliau nurodomas, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 tūkst. eurų.

Finansų maklerio įmonės, kuri gali teikti vieną ar kelias FPRĮ 3 straipsnio 26 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytas investicines paslaugas, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 750 tūkst. eurų.

Finansų maklerio įmonės, kuri gali teikti vieną ar kelias FPRĮ 3 straipsnio 26 dalies 1, 2, 4, 5 ir 7 punktuose nurodytas investicines paslaugas, tačiau neturi teisės saugoti klientų pinigų ar jiems priklausančių finansinių priemonių, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 75 tūkst. eurų.

Finansų maklerio įmonės, kuri teikia FPRĮ 3 straipsnio 26 dalies 9 punkte nurodytas investicines paslaugas ir turi teisę sudaryti sandorius savo sąskaita arba vykdo šią veiklą, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 750 tūkst. eurų.


Įstatymu nustatyti terminai

Apie sprendimą dėl licencijos išdavimo priežiūros institucija praneša paraišką pateikusiai įmonei ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

Jeigu priežiūros institucija pareikalauja papildomų duomenų ar paaiškinimų, terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ar duomenų pateikimo dienos.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina finansų maklerio įmonės licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, o jis suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) finansų maklerio įmonėms keliamus reikalavimus.

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, nes jie padėjo ne tik gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių, tačiau paprastai numatomas mažiausiai vienas išankstinis susitikimas, skirtas susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokios licencijos reikia arba kokia tinkama. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra finansų maklerio įmonės licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimos finansų maklerio įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo gauti finansų maklerio įmonės licenciją etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už finansų maklerio įmonės valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip jos bus siekiama, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Finansų maklerio įmonės finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą, angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl finansų maklerio licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Finansų maklerio įmonės licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl finansų maklerio įmonės licencijos išdavimo būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 947 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinės bankininkystės sistemoje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto puslapyje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai finansų maklerio įmonei keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad finansų maklerio įmonės licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama finansų maklerio įmonė turi būti pasirengusi vykdyti visus jai, kaip jau veikiančiai finansų maklerio įmonei, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau teikiant prašymą būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti finansų maklerio įmonės licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai turi atitikti finansų maklerio įmonės  veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • minimalaus finansų maklerio įmonės kapitalo reikalavimo tenkinimas;
 • finansų maklerio įmonės ir jos akcininkų (balsavimo teisių turėtojų) tinkamumas – asmenys, turintys finansų maklerio įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, turi būti gebantys užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą FMĮ valdymą, nepriekaištingos reputacijos ir finansiškai patikimi;
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;
 • planuojamas veiklos planas turi atitikti finansų maklerio įmonės steigėjų (akcijų ir (arba) balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o būsima finansų maklerio įmonė  licencijos išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Kylant poreikiui užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą finansų maklerio įmonių valdymą, šios įmonės turi turėti visapusę, adekvačią finansų maklerio veiklos pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui, patikimą tvarką, įskaitant organizacinę struktūrą, leidžiančią užtikrinti funkcijų atskyrimą ir vertikaliuosius bei horizontaliuosius atsakomybės ryšius su aiškiai apibrėžtomis, skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis, rizikos, kuri atsirado ar gali atsirasti, nustatymo, valdymo, stebėjimo, vadovybės informavimo ir vidaus kontrolės sistemą, įskaitant patikimas administracines priemones ir apskaitos sistemą.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių skyrių Lietuvos banko ir Priežiūros tarnybos specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie procesai:

 • vykdoma reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnyba bendrovei teikia pastabas, o ji pagal šias pastabas turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Dokumentų vertinimo trukmė ir išsamumas priklauso nuo prašyme ir veiklos plane nurodytų planuojamos veiklos kiekio. Jei prašoma išduoti finansų maklerio įmonės licenciją ne visoms pagal finansų maklerio įmonės licenciją galimoms paslaugoms teikti, pateikiamų duomenų apimtis turėtų būti mažesnė, todėl ir vertinimas galėtų vykti sparčiau.

Visi prašymą išduoti finansų maklerio įmonės licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija siekiant finansų maklerio įmonės  licencijos

Lietuvos bankui kartu su prašymu išduoti finansų maklerio įmonės licenciją pateikiama:

 • veiklos planas;
 • duomenys apie juridinį asmenį ir dokumentai:

            1) juridinių asmenų registro išrašas;

            2) aktuali registruotų įstatų redakcija;

            3) nuolatinio valdymo organo buveinės adresas;

            4) paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai;

            5) nepriklausomo auditoriaus išvada;

 • duomenys apie dalyvius, kuriems priklauso įmonės akcijų paketas, ir informacija apie įmonės akcijų paketo įsigijimą bei jo finansavimą;
 • duomenys apie vadovus pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje (Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų priedas), užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;
 • kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaita ir įstatinio kapitalo apmokėjimą liudijantys dokumentai;
 • duomenys apie glaudžius ryšius su kitais Lietuvos Respublikos fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą ir nurodyti finansų maklerio įmonės ir šių asmenų santykių pobūdį (kapitalas, valdymas ar kt.);
 • duomenys apie glaudžius ryšius su trečiosios šalies fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą ir nurodyti šalį, su kurios fiziniais ar juridiniais asmenimis sieja glaudus ryšys, finansų maklerio įmonės ir šių asmenų santykių pobūdį (kapitalas, valdymas ar kt.), taip pat patvirtinti, kad nurodytos šalies asmenų statusą reglamentuojantys įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir šių reikalavimų įgyvendinimas netrukdys Lietuvos bankui vykdyti veiksmingos priežiūros;
 • išsamus turimų ar nuomojamų patalpų ir įrangos aprašymas;
 • dokumentai, patvirtinantys įsipareigojimą tapti pripažintos investuotojų draudimo sistemos nare;
 • duomenys apie įdarbintus ar ketinamus įdarbinti finansų maklerius ir kitus investicines paslaugas teikiančius darbuotojus;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėta valstybės rinkliava už finansų maklerio įmonės licencijos išdavimą;
 • priemonių ir procedūrų, skirtų užtikrinti, kad būtų laikomasi finansų maklerio įmonėms keliamų organizacinių reikalavimų, dokumentai ir duomenys:

            1) veiklos organizavimo politika;

            2) įmonės veiklos tęstinumo politika (priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad investicinės paslaugos būtų teikiamos nuolat ir nenutrūkstamai);

            3) administravimo ir apskaitos politikos ir procedūrų aprašymas;

            4) atitikties politika ir duomenys apie atitikties pareigūną arba atitikties padalinio vadovą: vardas, pavardė, asmens kodas, išsilavinimas, informacija apie patirtį finansinių priemonių rinkoje, pareigos, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

            5) rizikos valdymo politikos, procedūrų ir priemonių aprašymas;

            6) interesų konfliktų vengimo politika;

            7) klientų skundų nagrinėjimo taisyklės;

            8) priemonių, skirtų asmeninių sandorių kontrolei, klientų turto saugumui užtikrinti, klientų turto sumažėjimo ar netekimo rizikai užkirsti, aprašymas;

            9) pavedimų vykdymo politika;

 • pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarka;
 • informacija apie pasirengimą teikti sandorių duomenis, naudojantis sandorių duomenų teikimo Lietuvos bankui sistema (angl. Transaction Reporting System, TRS);
 • informacija apie naudojamų IT sistemų architektūrą, įskaitant informaciją apie sutartis su subrangovais ir jų pasikeitimus, naudojamų IT procesų struktūrinę schemą, naudojamos programinės įrangos aprašymą, pagrindines duomenų ir IT sistemų saugumo priemones bei procedūras (atsarginių duomenų kopijų darymo tvarką, IT sistemų tęstinumo planą, IT sistemų auditą ir kt.).

Finansų maklerio įmonių licencijavimo tvarka nustatyta 2018 m. birželio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-114 „Dėl Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarko aprašo patvirtinimo“.


DLT rinkos infrastruktūros

Licencijuotos finansų maklerio įmonės ar vertybinių popierių depozitoriumai arba tokių finansų rinkos dalyvių veiklos leidimų siekiantys subjektai, kurie pateikia prašymą dėl DLT rinkos infrastruktūros veiklos leidimo pagal Reglamentą (ES) 2022/858, papildomai Lietuvos bankui pateikia ESMA gairių projekto (Final report ESMA70-460-206) priedo 1-4 formas:

1 forma. Bendra informacija (41.7 KB download icon)

2 forma. Informacija paraiškoje (51.2 KB download icon)

3 forma. MiFID ir MiFIR išimtys (42.4 KB download icon) (taikoma, kai prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2022/858 8 (1)(2) ir (ar) 10 (1)(2) str.)

4 forma. CSDR išimtys (45.3 KB download icon) (taikoma, kai prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2022/858 9 (1)(2) ir (ar) 10 (1)(2) str.)

Užpildytos paraiškų formos, pranešimai ir visa susijusi papildoma informacija turi būti pateikti patvarioje laikmenoje Bendrosiose Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Minėta informacija, vadovaujantis ESMA gairėmis, turi būti pateikta lietuvių ir anglų kalbomis. Tais atvejais, kai informacija Lietuvos bankui jau buvo pateikta, prašyme turi būti tiksli nuoroda į jau pateiktą informaciją ar dokumentą.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys finansų maklerio įmonių veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05