Lietuvos bankas

Kviestinių tyrėjų programa

Ši programa skirta ekonomikos, finansų ar ekonometrijos daktaro laipsnį turintiems mokslininkams arba šių sričių doktorantams, gerai mokantiems šnekamąją ir rašytinę anglų kalbą. Lietuvių kalbos mokėjimas neprivalomas.

Konkurso metu atrinkti kviestiniai tyrėjai individualiai arba kartu su Lietuvos banko darbuotojais atlieka iš anksto suderintus ekonominius tyrimus ir jų rezultatus pristato seminaruose, paskelbia Lietuvos banko leidiniuose ir referuojamuose moksliniuose žurnaluose.

[[#ex]]

Kas koordinuoja Kviestinių tyrėjų programą?

Programos koordinatorius – Ekonomikos departamento Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius. Šis skyrius:

 • atlieka taikomuosius tyrimus makroekonomikos, pinigų, darbo ir tarptautinės ekonomikos srityse;
 • siekia stiprinti Ekonomikos departamento analitines ir strategines funkcijas: vykdyti ir skelbti aukštos kokybės ekonominius tyrimus, padėti Lietuvos bankui priimti sprendimus pinigų politikos ir kitais ekonominės politikos klausimais;
 • yra atsakingas už prognozavimui, scenarijų analizei ir politikos vertinimams taikomų makroekonominių modelių kūrimą ir tobulinimą.

Prioritetinės tyrimo sritys

Atrenkant tyrėjus, dalyvausiančius programoje, svarstomi pasiūlymai iš visų ekonomikos sričių, kurios yra svarbios centriniams bankams, tačiau pirmumas teikiamas tyrimo projektams, kurių temos labiausiai atitinka Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tiriamosios veiklos prioritetus, t. y.:

 • pinigų politikos perdavimo mechanizmas; 
 • mikrolygmens namų ūkių ir įmonių sprendimų analizė;
 • tarptautinė ekonomika: prekyba ir globalios vertės grandinės;
 • bankų sektoriaus industrinės organizacijos klausimai;
 • veiksniai, lemiantys vidutinę infliaciją ekonominę konvergenciją patiriančiose šalyse;
 • darbo sąnaudos, darbo našumas ir konkurencingumas;
 • darbo rinka, įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktis ir struktūrinis nedarbas; 
 • makrofinansinės ir fiskalinės sąsajos;
 • savaiminiai fiskaliniai stabilizatoriai, fiskaliniai multiplikatoriai ir fiskalinės taisyklės;
 • dinaminis makroekonominis modeliavimas.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos anglų kalba.

Paraiškas prašome siųsti iki 2018 m. sausio 31 d. el. paštu [email protected] (pageidautina PDF formatu), temos eilutėje nurodant „BoL VRP–2017“.

Daugiau informacijos apie programą  [email protected]


Kas gali dalyvauti Kviestinių tyrėjų programoje?

Programa skirta ekonomikos, finansų ar ekonometrijos daktaro laipsnį turintiems mokslininkams arba šių sričių doktorantams. Pretendentai privalo gerai mokėti šnekamąją ir rašytinę anglų kalbą. Lietuvių kalbos mokėjimas neprivalomas.

Atrenkant tyrėjus prioritetas bus teikiamas jau turintiems atitinkamą tyrimų patirtį tyrėjams, taip pat mokslinių publikacijų autoriams ir mokslininkams, turintiems pedagoginės patirties.


Darbo sąlygos

 • Konkurso metu atrinkti kviestiniai tyrėjai individualiai arba kartu su Lietuvos banko tarnautojais atlieka iš anksto suderintus ekonominius tyrimus ir jų rezultatus pristato seminaruose, paskelbia Lietuvos banko leidiniuose ir referuojamuose moksliniuose žurnaluose.
 • Suteikiama darbo vieta, galimybė naudotis Lietuvos banko biblioteka, turimais duomenimis ir skaičiavimo priemonėmis.
 • Už darbą mokamas atlygis pagal Lietuvos banko darbo užmokesčio sistemą.
 • Bendradarbiavimo su kviestiniais tyrėjais laikas yra lankstus ir priklauso nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio (paprastai 3–6 mėn.).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12