Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Gyvybės draudimo bendrovių balanso statistika apima gyvybės draudimo ir mišraus draudimo bendrovių duomenis. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
TURTAS 1 448,2 1 512,1 1 590,0 1 608,6 1 637,0 1 700,4 1 733,9 1 587,5 1 655,5
Grynieji pinigai ir indėliai 53,6 48,9 59,0 58,6 54,1 59,0 60,9 45,3 62,6
iš jų pervedamųjų indėlių 51,6 47,0 57,0 57,0 52,5 57,4 59,3 43,9 61,3
Lietuvos rezidentų 48,3 43,3 50,9 50,0 48,6 53,8 56,4 43,2 55,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,2 5,5 8,0 8,4 5,4 5,0 4,3 2,0 7,4
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 455,3 456,8 456,2 444,4 442,7 441,3 443,5 382,2 405,1
Lietuvos rezidentų 95,1 94,6 94,4 93,2 91,1 92,8 96,0 84,3 88,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
Nuo 2 metų 95,1 94,5 94,2 92,8 90,7 92,6 95,7 84,0 88,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 1,4 1,4
Valdžios 88,1 85,6 85,5 83,6 80,6 80,9 84,1 72,4 75,9
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,0 1,4
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 6,5 8,2 8,1 8,8 9,5 9,3 9,2 9,3 9,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 205,9 210,8 206,3 200,0 194,6 186,6 187,3 167,3 188,4
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Nuo 2 metų 205,9 210,8 206,3 200,0 194,6 186,6 187,3 167,3 187,1
PFĮ 24,7 26,8 27,2 27,2 23,8 18,9 18,5 16,4 16,9
Valdžios 137,7 140,7 133,7 128,5 125,9 121,0 120,6 108,4 120,9
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 13,2 15,7 15,8 16,2 17,2 18,8 21,0 19,2 19,9
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,6 10,1
Ne finansų bendrovių 30,2 27,5 27,4 26,1 25,6 25,8 25,2 21,8 19,4
Likusio pasaulio 154,2 151,3 155,5 151,1 157,0 161,8 160,1 130,6 128,1
Paskolos 8,6 8,7 9,7 8,5 8,4 13,9 14,0 17,9 17,6
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 6,2 6,2 7,2 7,2 7,2 10,7 10,4 14,8 14,3
Likusiam pasauliui 2,4 2,4 2,6 1,3 1,3 3,1 3,2 2,7 2,6
Nuosavybės priemonės 36,3 36,9 41,1 42,4 43,7 43,8 77,6 38,6 79,2
Biržinės akcijos 1,3 2,6 3,1 3,8 4,6 4,6 21,8 4,3 19,3
Lietuvos rezidentų 0,3 1,2 1,6 1,9 2,1 2,1 19,4 2,1 16,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,9 1,1 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 1,1 0,6
Likusio pasaulio 0,1 0,3 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2 1,2 2,6
Nebiržinės akcijos 14,7 14,7 17,4 18,7 18,2 18,6 37,0 19,0 40,5
Lietuvos rezidentų 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,5 21,6 3,5 25,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,2 3,3 5,0 5,5 4,9 5,0 5,0 5,1 5,0
Likusio pasaulio 7,7 7,7 8,4 9,2 9,2 10,2 10,4 10,4 10,4
Kitos nuosavybės priemonės 20,2 19,6 20,6 20,0 20,9 20,6 18,8 15,3 19,4
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 20,2 19,6 20,6 20,0 20,9 20,6 18,8 15,3 19,4
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 887,5 955,5 1 022,0 1 052,6 1 083,9 1 139,4 1 134,2 1 095,3 1 085,0
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 2,7 2,3 2,3 13,0 6,5 5,3 3,5 16,7 13,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 884,8 953,2 1 019,7 1 039,6 1 077,4 1 134,1 1 130,7 1 078,6 1 071,8
Lietuvos rezidentų 14,3 15,5 16,8 9,1 8,6 8,5 19,5 7,6 21,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 869,2 936,2 1 001,3 1 028,7 1 067,0 1 086,1 1 064,6 1 028,6 1 019,8
Likusio pasaulio 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 39,5 46,5 42,3 30,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 433,6 471,2 519,8 547,5 560,1 568,5 567,9 509,0 530,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 232,9 256,4 264,4 252,4 276,0 289,8 285,2 294,6 267,2
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 194,7 198,1 205,7 208,1 209,1 237,4 238,1 233,7 224,5
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 13,5 15,5 17,2 18,8 19,0 24,7 25,0 27,2 33,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 8,7 10,6 11,3 11,5 11,9 12,4 13,1 12,7 14,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai −7,0 −7,2 −11,4 −12,8 −12,5 −12,5 −12,5 −11,8 −10,3
Nefinansinis turtas 3,4 3,4 3,3 3,0 2,7 2,9 2,9 3,0 2,7
Likęs turtas 10,5 9,1 10,1 11,9 14,0 12,8 13,3 17,1 13,8
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 448,2 1 512,1 1 590,0 1 608,6 1 637,0 1 700,4 1 733,9 1 587,5 1 655,5
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 5,4 3,6 2,9 2,7 2,7 2,9 3,5 2,6 4,6
Nuosavybės priemonės 393,5 383,0 399,1 405,5 420,4 425,5 482,0 424,1 469,1
Draudimo techniniai atidėjiniai 989,6 1 038,5 1 094,0 1 129,6 1 138,8 1 169,8 1 152,6 1 085,4 1 109,2
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 987,1 1 036,1 1 091,1 1 127,2 1 136,0 1 166,9 1 149,5 1 082,6 1 106,8
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 808,3 856,7 917,4 957,6 979,4 1 013,6 1 007,3 954,9 990,5
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 178,8 179,4 173,7 169,5 156,7 153,4 142,2 127,7 116,2
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,5 2,4 2,8 2,4 2,8 2,8 3,1 2,9 2,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 59,6 87,0 94,0 70,8 75,0 102,3 95,8 75,3 72,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29