Lietuvos bankas

Duomenys Lietuvos banke (LB) tvarkomi ir šiais tikslais:

[[#ex]]

Finansų rinkos priežiūros tikslu.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas, tvarkant duomenis, susijusius su asmens sveikata, – 9 straipsnio 2 dalies g punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų, finansų rinkos dalyvių, užsienio valstybių finansų rinkos priežiūros institucijų, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, valstybės įmonės Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų, Paskolų rizikos duomenų bazės, iš pranešimo apie pažeidimą teikėjų, iš Lietuvos bankui su finansų rinkos priežiūra susijusius dokumentus pateikusių asmenų, kitų asmenų, duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų, viešųjų informacijos paieškos šaltinių.

Tvarkomi duomenys (pagal potikslius):

- Finansų rinkos dalyvio vadovų, pagrindines funkcijas atliekančių arba kitų asmenų, kurių tinkamumas pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus turi būti vertinamas, pretenduojančių eiti arba šias pareigas einančių ar ėjusių asmenų vardas ir pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, adresas, telefonas, elektroninis paštas, darbovietės, parašas ir kiti duomenys, įskaitant duomenis, susijusius su asmens sveikata ir informacija apie asmens teistumą, kurie pagal finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas reikalingi vertinant šių asmenų tinkamumą ir atliekant kitas finansų rinkos priežiūros funkcijas.

- Finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (akcijų paketą) tiesiogiai arba netiesiogiai ketinančių įsigyti, turinčių ar turėjusių asmenų ir kitų asmenų, kurie pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus turi būti vertinami įsigyjant finansų rinkos dalyvio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (akcijų paketą), vardas ir pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, adresas, telefonas, elektroninis paštas, parašas ir kiti duomenys, įskaitant duomenis, susijusius su asmens sveikata ir informacija apie asmens teistumą, kurie pagal finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas reikalingi vertinant siūlomo įsigijimo ir įsigyjančio asmens tinkamumą.

- Finansų rinkos dalyvio indėlininkų, skolininkų ir kitų klientų, garantiją, laidavimą išdavusių, turtą įkeitusių, mokėtojų, mokėjimo operacijų lėšas gavusių asmenų vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, duomenys apie su finansų rinkos dalyviu sudarytas sutartis, turimus indėlius, paskolas, iš finansų rinkos dalyvio gautas investicines, mokėjimo ar kitas paslaugas, kiti duomenys, kurie pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus reikalingi finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.

- Finansų rinkos dalyvio akcininko, nario ar kito dalyvio vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas ir kiti duomenys, kurie pagal teisės aktų nuostatas reikalingi finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.

- Asmenų, kurie susiję su prekyba finansinėmis priemonėmis, vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas ir kiti asmens duomenys, kurie reikalingi finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.

- Emitento akcijų ar kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įgijėjo vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, sudarytą sandorį apibūdinantys ir kiti pateikti duomenys, kurie pagal teisės aktų nuostatas reikalingi finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.

- Reikšmingą grynąją trumpąją poziciją turinčio fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas ir kiti pateikti duomenys, kurie pagal teisės aktų nuostatas reikalingi finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.

- Vertybinių popierių prospektuose ir jų prieduose nurodyti emitento atsakingų asmenų vardas ir pavardė, pareigos, parašas, emitento administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių vardas ir pavardė, darbovietės, pareigos, informacija apie jų pagrindinę veiklą, kompetenciją, patirtį, šeiminių ryšių pobūdį, teistumą, taikytas sankcijas, interesų konfliktus, atlyginimą, jų turimas (turėtas) akcijas, akcijų sandorius, taip pat kitų asmenų asmens duomenys, pateikti pagal teisės aktų nuostatas.

- Periodinėje ir einamojoje informacijoje nurodyti emitento vadovo, valdymo ir priežiūros organų ir jų komitetų narių vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos, veiklos sritys, informacija apie jų atlyginimą, akcininkų vardas ir pavardė, jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomi akcijų paketai, turimos specialios kontrolės teisės ir šių teisių aprašymas, sandorius su susijusiomis šalimis sudariusių šalių vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, sandorio vertė, tarpusavio susitarimus sudariusių akcininkų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, susitarimo esmę ir sąlygas apibūdinantys duomenys, taip pat kiti pagal teisės aktų nuostatas pateikti asmens duomenys.

- Asmens, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą teikiančio oficialų siūlymą ar privalomą išpirkimą, vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas ir kiti pagal teisės aktų nuostatas pateikti asmens duomenys.

- Asmens, kuriam taikoma ar buvo pritaikyta administracinė atsakomybė, privalomas nurodymas arba poveikio priemonė, vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninis paštas, darbovietė, padarytą pažeidimą ir paskirtą poveikio priemonę, jos įvykdymą apibūdinantys duomenys, kurie reikalingi atliekant finansų rinkos priežiūros funkcijas.

- Paaiškinimus teikiančių ir kitų su Lietuvos banko atliekamais patikrinimais, bandomaisiais finansinių paslaugų ar produktų pirkimais (toliau – bandomasis pirkimas) susijusių asmenų vardas ir pavardė, santykiai su finansų rinkos dalyviu, jo vadovais ar dalyviais, patikrinimų garso ir (arba) vaizdo įrašai, kita atliekant patikrinimus ar bandomuosius pirkimus gauta informacija, kuri reikalinga patikrinimui ar bandomajam pirkimui organizuoti, užtikrinti informacijos, gaunamos patikrinimo ar bandomojo pirkimo metu, išsamumą, vientisumą ir naudingumą atliekant finansų rinkos priežiūros funkcijas.

- Asmenų, dalyvaujančių Priežiūros tarnybos organizuojamuose susitikimuose su finansų rinkos dalyvių vadovais, darbuotojais ar kitais asmenimis, asmenų, dalyvaujančių posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai dėl poveikio ar kitų įstatymuose nustatytų priemonių taikymo finansų rinkos dalyviams ar kitiems asmenims, asmenų, su kuriais palaikomi kontaktai finansų rinkos priežiūros klausimais, vardas ir pavardė, santykiai su finansų rinkos dalyviu, jo vadovais ar dalyviais, kita susitikimuose, posėdžiuose ar kitų kontaktų metu gauta informacija, kuri reikalinga susitikimui ar posėdžiui organizuoti, užtikrinti informacijos, gaunamos susitikimų, posėdžių ar kitų kontaktų metu, išsamumą, vientisumą ir naudingumą atliekant Priežiūros tarnybos funkcijas.

- Pranešimo apie pažeidimą teikėjo ir asmens, apie kurį pranešama, vardas ir pavardė, adresas, žodžiu telefonu arba fiziškai susitikus pateikto pranešimo apie pažeidimą (pokalbio) garso įrašas, kiti pranešime apie pažeidimą nurodyti duomenys.

- Su finansų rinkos priežiūra susijusius teisminių ginčų ir kitus Lietuvos banko gautus dokumentus pasirašiusių asmenų vardas ir pavardė, pareigos, parašas, kiti tokiuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys.

Duomenys saugomi: duomenys, kurie yra Lietuvos banko dokumentacijos plane nurodytose bylose esančiuose dokumentuose, saugomi tiek, kiek vadovaujantis Lietuvos banko dokumentacijos planu saugomos bylos, kuriose yra dokumentai su asmens duomenimis, o kiti duomenys saugomi 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios.

Duomenys teikiami: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (LBĮ) 19 ir 43 straipsnių nuostatomis, asmens duomenys naudojami tik atliekant Lietuvos bankui pavestas funkcijas ir kitais LBĮ nustatytais tikslais. Tokie duomenys negali būti skelbiami viešai, kam nors perduodami arba kitokiu būdu padaromi prieinami, išskyrus LBĮ 43 straipsnyje ir 433 straipsnio 15 dalyje nustatytus atvejus.


Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka tikslu.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto ir kitų ginčo šalių.

Tvarkomi duomenys: asmens, pateikusio Lietuvos bankui kreipimąsi dėl ginčo nagrinėjimo, vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, parašas, kreipimesi nurodyta informacija (įskaitant ir duomenis, susijusius su asmens sveikata), ginčo nagrinėjimo metu gauta informacija ir kiti duomenys, kurie turi būti tvarkomi vykdant šią funkciją.

Duomenys saugomi: duomenys, kurie yra Lietuvos banko dokumentacijos plane nurodytose bylose esančiuose dokumentuose, saugomi tiek, kiek vadovaujantis Lietuvos banko dokumentacijos planu saugomos bylos, kuriose yra dokumentų su asmens duomenimis, o kiti duomenys saugomi 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios.

Duomenys teikiami: su nurodytais asmens duomenimis turi teisę susipažinti nagrinėjamo ginčo šalys. Kitiems asmenims tokie duomenys teikiami tik tais atvejais, kai to prašo duomenų subjektas arba tokius duomenis teikti Lietuvos banką įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

 


Siekiant užtikrinti LB tarnautojų, klientų ir lankytojų saugumą, LB turto, gabenamų vertybių ir informacijos apsaugą; LB licenciją turinčių bankų ir (ar) užsienio filialų (skyrių), veikiančių Lietuvos Respublikoje, ir kitų klientų turto apsaugą (vaizdo įrašai).

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: vaizdo duomenys įrašyti LB patalpose ar teritorijoje.

Duomenys saugomi: vaizdo įrašai LB patalpose ir teritorijoje (atsižvelgiant į konkretų duomenų panaudojimo tikslą) saugomi – nuo 14 dienų iki 2 metų, vaizdo registratorių įrašai – 1 dieną.


Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsaugoti informaciją apie sudaromus sandorius, jų sudarymo aplinkybes ir vykdymo procesą (telefoninių pokalbių įrašymas).

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 9 straipsnio 2 dalies g punktas.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: telefono numeris; telefoninio pokalbio data ir laikas, pokalbio įrašas.

Duomenys saugomi 110 dienų siekiant išsaugoti žodžiu sudarytus sandorius; 180 dienų siekiant užtikrinti paslaugų kokybę.


Siekiant užtikrinti vienodą ir geros kokybės asmenų konsultavimo praktiką (telefoninių pokalbių įrašymas konsultacijų telefonu metu).

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. telefoninio pokalbio data, laikas, pokalbio įrašas.

Duomenys saugomi 45 dienas.


Tvarkomi duomenys įgyvendinant jungtinį Eurosistemos centrinių bankų projektą - Namų ūkių finansų ir vartojimo tyrimą, kuris yra įtrauktas į Oficialiosios statistikos 2016 m. darbų programą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-329 „Dėl oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos patvirtinimo“, parengti statistinę informaciją ir įvertinti Lietuvos namų ūkių finansinę padėtį, pajamų ir vartojimo tendencijas bei kitas su namų ūkių finansais susijusias sritis.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto; VĮ Registrų centro.

Tvarkomi duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, amžius, gyvenamoji vieta (adresas), šeiminė padėtis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, apklausos būdu renkami duomenys apie namų ūkį (bendrai), namų ūkio finansus, esamus įsipareigojimus (sutarties sudarymo metus, dydį, negrąžintos sumos dydį, palūkanų normą ir mėnesinės grąžinamos sumos dydį), turtą (rūšį, įsigijimo metus, naudojimo paskirtį, įsigijimo vertę ir dabartinę rinkos vertą), santaupas, išlaidas (paskirtį ir dydį), namų ūkio narių pajamas (rūšį ir dydį) ir pensijas (kaupimo būdą ir sukauptos sumos vertę), užimtumą ir sociodemografinę informaciją (įgytą išsilavinimą, šeiminius ryšius).Duomenys saugomi 2 metus, skaičiuojant nuo VĮ Registrų centro pateiktų asmens duomenų datos.


Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo tvarkymo.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų teikėjų, nurodytų Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos nuostatų 13 punkte.

Tvarkomi duomenys: tvarkomi į tokį sąrašą įrašyto arba iš jo išbraukto fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir kiti teisės aktuose nurodyti asmens duomenys.

Duomenys saugomi: asmens duomenys saugomi 5 metus.

Duomenys teikiami: duomenų gavėjai yra nurodyti Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos nuostatų 7.8, 15.6 ir 15.8 papunkčiuose bei 14 punkte.


Siekiant atlikti namų ūkių finansų ir vartojimo tyrimą.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų; VĮ Registrų centro, LB (Paskolų rizikos duomenų bazė), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Tvarkomi duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, amžius, šeiminė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie namų ūkį, finansus – esamus įsipareigojimus (sutarties sudarymo metai, dydis, negrąžintos sumos dydis, palūkanų norma ir mėnesinės negrąžinamos sumos dydis), turtą (rūšis, įsigijimo metai, naudojimo paskirtis, įsigijimo vertė ir dabartinė rinkos vertė), santaupas, išlaidas (paskirtis ir dydis), namų ūkio narių pajamas (rūšis ir dydis) ir pensijas (kaupimo būdas ir sukauptos sumos vertė), užimtumą ir sociodemografinę informaciją (įgytas išsilavinimas, šeiminiai ryšiai).

Duomenys saugomi 12 metų, skaičiuojant nuo atitinkamų metų tyrimo.

 


Siekiant užtikrinti Lietuvos banko turto ir informacijos saugumą.

Teisinis pagrindas: Lietuvos banko tarnautojų ir lankytojų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas. 

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų. 

Tvarkomi duomenys: lankytojo vardas ir pavardė, atvykimo data ir laikas, išvykimo laikas; tarnautojo vardas ir pavardė, tarnautojui suteiktos Patekimo kontrolės informacinės sistemos kortelės numeris, struktūrinis padalinys, nuotrauka, kortele atidarytų durų pavadinimas, durų atidarymo laikas. Tarnautojo, užsakiusio leidimą, vardas ir pavardė; tarnautojo, pas kurį atvyko lankytojas, vardas ir pavardė.

Duomenys saugomi: 120 dienų.

 


Siekiant sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojams elektroniniu būdu susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie sukaupti LB paskolų rizikos duomenų bazėje.  

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data.

Duomenys saugomi 1 metus.


Asmenų skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo tikslu.

Duomenys gaunami: iš skundus, prašymus ar pranešimus teikiančių asmenų, duomenų subjektų, finansų rinkos dalyvių, kitų asmenų, asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos (NASIS), duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų.

Tvarkomi duomenys: asmens, pateikusio Lietuvos bankui skundą, prašymą ar pranešimą, vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, parašas, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir duomenis, susijusius su asmens sveikata), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija ir kiti duomenys, kuriuos Lietuvos bankas turi tvarkyti vykdydamas skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo funkciją.

Duomenys saugomi: duomenys, kurie yra Lietuvos banko dokumentacijos plane nurodytose bylose esančiuose dokumentuose, saugomi tiek, kiek vadovaujantis Lietuvos banko dokumentacijos planu saugomos bylos, kuriose yra dokumentų su asmens duomenimis, o kiti duomenys saugomi 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios.

Duomenys teikiami: nurodyti asmens duomenys teikiami prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ar kitiems su skundo nagrinėjimu susijusiems asmenims, jeigu to reikia skundui, prašymui ar pranešimui nagrinėti. Kitiems asmenims tokie duomenys teikiami tik tais atvejais, kai to prašo duomenų subjektas arba tokius duomenis teikti Lietuvos banką įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą asmenų informavimo, skundų, prašymų ar užklausų nagrinėjimo, viešųjų paslaugų teikimo funkcijų įgyvendinimo tikslu (21.7 KB download icon)

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą vykdant prašymų nagrinėjimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų įgyvendinimo tikslą (22.9 KB download icon)


Užtikrinti mokėjimo nurodymo vykdymą ir kontrolę. 

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami iš sistemos dalyvių – subjektų, kuriems Lietuvos banko mokėjimo sistemoje CENTROlink atidaryta bent viena FU arba FU Inst sąskaita ir su kuriais Lietuvos bankas sudaro Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink dalyvio arba adresuojamojo BIC turėtojo sutartį.

Tvarkomi duomenys: mokėtojo vardas ir pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris; gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris; mokėjimo suma, mokėjimo paskirtis ir kita mokėjimo bei mokėjimo valdymo nurodymuose pateikta informacija. Sistemos dalyvis arba įmonė, siekianti tapti dalyviu, pateikia įgalioto asmens vardą ir pavardę, telefoną bei elektroninį paštą.

Duomenys saugomi: mokėtojo ir gavėjo duomenys saugomi 10 metų nuo gavimo dienos. Sistemos dalyvio arba įmonės, siekiančios tapti dalyviu, pateikiami įgalioto asmens duomenys saugomi dalyvio dalyvavimo sistemoje metu ir 10 metų po sistemos dalyvio išregistravimo iš sistemos.

Duomenys teikiami trečiosioms šalims tik ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. Siekdamas užtikrinti, kad sistemos dalyvių mokėjimai pasiektų visą SEPA erdvę, Lietuvos bankas gali mokėjimo nurodymus su juose esančiais asmens duomenimis perduoti STEP2 sistemai ar kitai SEPA reikalavimus atitinkančiai tarpuskaitos sistemai.


Įvertinti, kaip CENTROlink sistemos dalyviai laikosi LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 str. nurodytų subjektų veiklai, susijusiai su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, taikomų reikalavimų.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami iš sistemos dalyvių subjektų, kuriems Lietuvos banko mokėjimo sistemoje CENTROlink atidaryta bent viena FU arba FU Inst sąskaita ir su kuriais Lietuvos bankas sudaro Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink dalyvio arba adresuojamojo BIC turėtojo sutartį.

Tvarkomi duomenys: mokėtojo vardas ir pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris; gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris; mokėjimo suma, mokėjimo paskirtis ir kita mokėjimo bei mokėjimo valdymo nurodymuose pateikta informacija. Sistemos dalyvio arba įmonės, siekiančios tapti dalyviu, pateikiami vadovų ir akcininkų vardai ir pavardės, pareigos, gimimo datos, duomenys apie akcininkų ir vadovų nuobaudas, gautas iš teisėsaugos, teisminių ar veiklos priežiūrą atliekančių institucijų, susijusias su finansinių paslaugų teikimu.

Duomenys saugomi: mokėtojo ir gavėjo duomenys saugomi 10 metų nuo gavimo dienos. Sistemos dalyvio arba įmonės, siekiančios tapti dalyviu, pateikiami vadovų ir akcininkų vardai ir pavardės, pareigos, gimimo datos, duomenys apie akcininkų ir vadovų nuobaudas, gautas iš teisėsaugos, teisminių ar veiklos priežiūrą atliekančių institucijų, susijusias su finansinių paslaugų teikimu, saugomi sistemos dalyvio dalyvavimo sistemoje metu ir 10 metų po sistemos dalyvio išregistravimo iš sistemos.

Duomenys teikiami trečiosioms šalims tik ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.


Įvertinti sistemos dalyvio arba įmonės, siekiančios tapti dalyviu, reputaciją.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami iš subjektų, iš duomenų subjektų, kuriems Lietuvos banko mokėjimo sistemoje CENTROlink atidaryta bent viena FU arba FU Inst sąskaita ir su kuriais Lietuvos bankas sudaro Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink dalyvio arba adresuojamojo BIC turėtojo sutartį ir iš viešai prieinamų šaltinių, arba iš įmonių, siekiančių tapti dalyviu.

Tvarkomi duomenys: sistemos dalyvio arba įmonės, siekiančios tapti dalyviu, pateikiami vadovų ir akcininkų vardai ir pavardės, pareigos, gimimo datos, kiti pateikti duomenys, duomenys apie akcininkų ir vadovų nuobaudas, gautas iš teisėsaugos, teisminių ar veiklos priežiūrą atliekančių institucijų, susijusias su finansinių paslaugų teikimu.

Duomenys saugomi: sistemos dalyvio arba įmonės, siekiančios tapti dalyviu, pateikiami vadovų ir akcininkų vardai ir pavardės, pareigos, gimimo datos, duomenys apie akcininkų ir vadovų nuobaudas, gautas iš teisėsaugos, teisminių ar veiklos priežiūrą atliekančių institucijų, susijusias su finansinių paslaugų teikimu saugomi sistemos dalyvio dalyvavimo sistemoje metu ir 10 metų po sistemos dalyvio išregistravimo iš sistemos.

Duomenys teikiami trečiosioms šalims tik ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. 


Siekiant užtikrinti pakaitinių identifikatorių duomenų (vardas ir pavardė arba pavadinimas, IBAN, MSISDN ir (arba) URI) ir su jais susietų kitų asmens duomenų (sutikimo gavimo ir sutikimo atšaukimo laiko žyma) paieškos paslaugos vykdymą.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami iš Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos dalyvio.

Tvarkomi duomenys: dalyvio kliento pakaitinis identifikatorius, kliento sąskaitos numeris, vardas ir pavardė arba pavadinimas, sutikimo gavimo tvarkyti asmens duomenis ir sutikimo atšaukimo laiko žyma.

Duomenys saugomi kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sistemos dalyvio pranešimo apie sutikimo atšaukimą gavimo dienos.

Duomenys teikiami kitoms PLS sistemoms, veikiančioms ES ir EEE šalyse.


Pretendentų į laisvą darbo vietą atrankos vykdymas.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, c punktai.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: pretendento (duomenų subjekto) vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), kontaktiniai duomenys, pareigos, į kurias pretenduojama, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją bei jos tobulinimą, informacija apie kalbų mokėjimą, informacija apie darbinę patirtį, pretendento tinkamumo eiti pareigas vertinimo informacija ir atrankos rezultatai. 

Duomenys saugomi: 1 metus po priėmimo į darbo vietą procedūros termino pabaigos. 


Studentų praktinio mokymo sutarties sudarymas ir vykdymas. 

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b, c punktai.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų, iš švietimo įstaigų.

Tvarkomi duomenys: studento (duomenų subjekto) vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, studijų programos pavadinimas, kursas, praktikos tikslas, uždaviniai.

Duomenys teikiami: asmens duomenys, tokie kaip vardas ir pavardė, asmens kodas, studijų programos pavadinimas, kursas, praktikos pradžia ir pabaiga, vadovaujantis teisės aktais, teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“). Kitiems tretiesiems asmenims asmens duomenys neteikiami.

Duomenys saugomi: 1 metus nuo praktinio mokymo sutarties sudarymo dienos, o praktinio mokymo sutartys – 3 metus nuo praktinio mokymo pabaigos.


Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, dalyvio arba dalyvio, kuris yra kasos paslaugų gavėjas, kasos paslaugų gavėjo – įgaliotos pinigų pervežimo įmonės.

Tvarkomi duomenys: grynųjų pinigų tvarkytojo kliento, šio kliento atstovo ir vadovo, naudos iš grynųjų pinigų tvarkytojo kliento operacijos gavėjo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), kiti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 10–12, 14 ir 15 straipsniuose nurodyti tapatybės duomenys ir kita informacija.

Duomenys teikiami: Lietuvos banko paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir jose kilusių incidentų sprendimo tikslais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, tretiesiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

Duomenys saugomi: 8 metus nuo operacijos su sugadintais eurų banknotais, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų, arba abejojama, ar pasiekta 10 000 eurų vertė, įvykdymo dienos.

 


Sudaryti vienodas sąlygas asmenims pasinaudoti Lietuvos banko teikiamomis paslaugomis (eurų banknotų ir (arba) monetų keitimas, eurų monetų pirkimas)

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, mokėjimo paslaugų teikėjo.

Tvarkomi duomenys: 

- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas, perkančio eurų monetas, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), tapatybės dokumento pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, vardas ir pavardė, veikla, kurią reprezentuoja apyvartinė moneta, veikla, kurią reprezentuoja proginės eurų monetos su Lietuvos nacionaline puse, prašymo pateikimo data, parašas, banko sąskaitos numeris, operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 

Duomenys saugomi: 

- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas, duomenys – 1 kalendorinę dieną (nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento iki dienos pabaigos);

- kliento, perkančio apyvartines eurų monetas, ir jo atstovo duomenys – iki kalendorinių metų, kuriais buvo paduotas prašymas skirti monetas, pabaigos;

- kliento, perkančio progines eurų monetas su Lietuvos nacionaline puse, ir jo atstovo duomenys – 6 mėn. nuo prašymo skirti monetas pateikimo dienos;
 

Duomenys teikimi: mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant Lietuvos banko naudojamas operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 


Apsaugoti viešąjį interesą ir sudaryti vienodas sąlygas asmenims pasinaudoti Lietuvos banko teikiamomis paslaugomis (Lietuvos banko elektroninė parduotuvė)

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, iš mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugų teikėjo.

Tvarkomi duomenys: pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, prekių vertė, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai; pirkėjo (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, veiksmų žurnalai.

Duomenys saugomi: nuo duomenų pateikimo dienos 730 dienų ir tiek pat (730) dienų skaičiuojant nuo kiekvieno vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos.

Duomenys teikiami: mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams. asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 


Sudaryti ir įvykdyti numizmatinių vertybių pirkimo–pardavimo sutartis arba imtis veiksmų prieš sudarant šias sutartis

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir c punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, iš mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugų teikėjo.

Tvarkomi duomenys: pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, prekių vertė, sumokėta suma, sumokėtos prekių pristatymo ir draudimo išlaidos, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas); pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime, operacijos atlikimo data, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose.
 
Duomenys saugomi: nuo duomenų pateikimo dienos 730 dienų ir tiek pat (730) dienų skaičiuojant nuo kiekvieno vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos, išskyrus įgaliojime, kuris pateikiamas atsiimant prekes Lietuvos banko kasose, esančius asmens duomenis – su šiais asmens duomenimis susipažįstama, tačiau šie duomenys nefiksuojami ir nesaugomi.

Duomenys teikiami. mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Nustatyti Lietuvos banko kliento ir jo atstovo tapatybę (Lietuvos banko elektroninė parduotuvė)

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Tvarkomi duomenys: pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje ne per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su vardu ir pavarde, asmens kodu (jeigu fizinis asmuo asmens kodo neturi, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) kopija, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens fotografija ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas).
 
Duomenys saugomi: nuo duomenų pateikimo dienos 730 dienų ir tiek pat (730) dienų skaičiuojant nuo kiekvieno vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos, išskyrus pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenis, esančius asmens tapatybės patvirtinimo dokumente, pateikiamus atsiimant prekes Lietuvos banko kasose, su kuriais susipažįstama, tačiau šie duomenys nefiksuojami ir nesaugomi.

Duomenys teikiami. mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie prekybą numizmatinėmis vertybėmis išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (Lietuvos banko elektroninė parduotuvė)

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir 7 straipsnio 1 dalis. 

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, iš mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugų teikėjo.

Tvarkomi duomenys: pirkėjo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefoną, el. pašto adresą); pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose, asmens duomenys, esantys įgaliojime; kito asmens, užsakiusio naujienlaiškius, el. pašto adresas; asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas.
 
Duomenys saugomi: nuo duomenų pateikimo dienos 730 dienų ir tiek pat (730) dienų skaičiuojant nuo kiekvieno vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos, išskyrus šiuos asmens duomenis:
- ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo duomenys ir asmens duomenys, esantys įgaliojime, – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
- sutikimai tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu ir jų atšaukimai – 2 metus nuo sutikimo davimo dienos arba tol, kol duomenų subjektas neatšaukė sutikimo, (atšaukimai – nuo sutikimo atšaukimo) ir dar 2 metus nuo jo atšaukimo dienos;
- asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus Taisyklių 58.7 papunktyje nurodytus asmens duomenis), asmens duomenys, esantys įgaliojime, – nuo duomenų pateikimo ir dar 5 metus nuo atsakymo pateikimo pirkėjui dienos;
- asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos.

Duomenys teikiami: mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsaugoti informaciją apie dėl to sudaromų sutarčių vykdymo veiksmus, teisėtais Lietuvos banko interesais teikti Lietuvos banko klientų poreikius atitinkančias paslaugas ir teisminių ginčų ar pretenzijų nagrinėjimo metu turėti įrodymus ir veiksmingas savo teisių gynimo priemones

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto – pirkėjo (fizinio asmens) ir pirkėjo atstovo, asmens, davusio sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusio naujienlaiškius).

Tvarkomi duomenys: 

- pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, prekių vertė, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai; pirkėjo (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, veiksmų žurnalai;
- pirkėjo identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, prekių vertė, sumokėta suma, sumokėtos prekių pristatymo ir draudimo išlaidos, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose; pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime, operacijos atlikimo data, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose;
- pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje arba besijungiančio prie jos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, (juridinio asmens) atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo; pirkėjo, besiregistruojančio el. parduotuvėje ne per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su vardu ir pavarde, asmens kodu (jeigu fizinis asmuo asmens kodo neturi, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) kopija, telefonas, el. pašto adresas; pirkėjo, atsiimančio įsigytas prekes Lietuvos banko kasose, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens fotografija ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas);
- pirkėjo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo numeris, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose; pirkėjo atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose, asmens duomenys, esantys įgaliojime; kito asmens, užsakiusio naujienlaiškius, el. pašto adresas; asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas;
- pirkėjo, kito asmens, davusių sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusių naujienlaiškius), el. pašto adresai, veiksmų žurnalai;
- asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas.
 
Duomenys saugomi: nuo duomenų pateikimo dienos 730 dienų ir tiek pat (730) dienų skaičiuojant nuo kiekvieno vėlesnio veiksmo: pirkėjo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės arba prekių pirkimo Lietuvos banko kasoje dienos, išskyrus šiuos asmens duomenis:
- ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo duomenys ir asmens duomenys, esantys įgaliojime, – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
- sutikimai tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu ir jų atšaukimai – 2 metus nuo sutikimo davimo momento arba tol, kol duomenų subjektas neatšaukė sutikimo, (atšaukimai – nuo sutikimo atšaukimo) ir dar 2 metus nuo jo atšaukimo dienos;
- asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir pirkėjo susirašinėjimo prekių įsigijimo klausimais dokumentuose (išskyrus Taisyklių 58.7 papunktyje nurodytus asmens duomenis), asmens duomenys, esantys įgaliojime, – nuo duomenų pateikimo ir dar 5 metus nuo atsakymo pateikimo pirkėjui dienos;
- asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos;
- rinkodaros tikslu – nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo momento ir iki jo atšaukimo momento;
-  duomenų subjekto informavimo jam aktualiais su numizmatinių vertybių įsigijimu susijusiais klausimais tikslu – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos.

Duomenys teikiami: mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Informuoti duomenų subjektą jam aktualiais su numizmatinių vertybių įsigijimu susijusiais klausimais 


Teisinis pagrindas – Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas. 

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto.

Tvarkomi duomenys: asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su prekių įsigijimu, telefonas, el. pašto adresas.
 
Duomenys saugomi: nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos.

Duomenys teikiami: mokėjimo už prekes (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas, prekių pristatymo (pašto siuntų) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant el. parduotuvę (duomenų tvarkytojams), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenis, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Rinkodaros tikslu


Teisinis pagrindas – Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas. 

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto.

Tvarkomi duomenys: pirkėjo, kito asmens, davusių sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu (užsisakiusių naujienlaiškius), el. pašto adresai, veiksmų žurnalai.
 
Duomenys saugomi: nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo momento iki jo atšaukimo momento.

Duomenys teikiami: Lietuvos bankas gali perduoti (atskleisti) šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Išleisti į apyvartą tinkamus apyvartai grynuosius pinigus (eurų banknotus ir monetas), išimti iš apyvartos netinkamus apyvartai grynuosius pinigus ir padirbtus pinigus (eurų banknotus ir monetas) ir (arba) teikti su tuo susijusias grynųjų pinigų keitimo, grynųjų pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas 

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, mokėjimo paslaugų teikėjo.

Tvarkomi duomenys:

- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), tapatybės dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, taip pat gyvenamosios vietos adresas ir parašas (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 
- kliento (fizinio asmens), keičiančio eurus (kai už pateiktus eurus nekompensuojama jų pateikimo metu), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), gyvenamosios vietos adresas (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), vardas ir pavardė, tapatybės dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo turi būti grąžinami eurų banknotai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai turi būti pervesti į banko sąskaitą), taip pat mokėjimo paskirtis ir šalies kodas (kai pinigai pervedami į Lietuvos banko nurodytą sąskaitą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 
- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), atstovo parašas (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodytas kvite), atstovaujamas asmuo; 
- kliento, keičiančio eurus (kai už pateiktuosius nekompensuojama jų pateikimo metu), atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys, nurodyti įgaliojime (kopijoje), parašas. 

 

Duomenys saugomi:

- kliento (fizinio asmens), keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), duomenys – 1 kalendorinę dieną (nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento iki dienos pabaigos);
- kliento (fizinio asmens), keičiančio eurus (kai už pateiktus eurus nekompensuojama jų pateikimo metu), duomenys – nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo klientui dienos arba iki Lietuvos banko sprendimo dėl kompensuotinos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo Lietuvos bankui nepriklausančių priežasčių (klientas nepatikslina neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio ir pan.), priėmimo dienos;
- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), atstovo duomenys – 1 kalendorinę dieną (nuo duomenų pateikimo momento iki dienos pabaigos). Su tapatybės dokumentu ir įgaliojimu susipažįstama, tačiau juose nurodyti asmens duomenys (išskyrus vardą ir pavardę, parašą (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodytas kvite), atstovaujamo kliento vardą ir pavardę (fizinio asmens) arba pavadinimą ir kodą (juridinio asmens) nefiksuojami ir nesaugomi;
- kliento, keičiančio eurus (kai už pateiktuosius nekompensuojama jų pateikimo metu), atstovo duomenys, esantys įgaliojime – nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo klientui dienos arba iki Lietuvos banko sprendimo dėl kompensuotinos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo Lietuvos bankui nepriklausančių priežasčių (klientas nepatikslina neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio ir pan.), priėmimo dienos.

Duomenys teikiami: Lietuvos bankas asmens duomenis pateikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant Lietuvos banko naudojamas operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, taip pat perduoti (atskleisti) kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 


Nustatyti kliento ir jo atstovo tapatybę (eurų banknotų ir monetų keitimas)

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto.

Tvarkomi duomenys:

- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas, asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys); 
- kliento, keičiančio eurus, atstovo asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), įgaliojime nurodyti asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), atstovaujamas asmuo ir kiti duomenys). 

 

Duomenys saugomi: su asmens tapatybės patvirtinimo dokumentu susipažįstama, tačiau jame nurodyti asmens duomenys šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu nefiksuojami ir nesaugomi.

Duomenys teikiami: mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant Lietuvos banko naudojamas operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Nustatyti kliento ar jo atstovo tapatybę (susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimas)


Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto ar jo atstovo.

Tvarkomi duomenys: kliento (fizinio asmens), keičiančio pinigus, arba kliento (fizinio asmens) atstovo asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys), atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime. 

Duomenys saugomi: 1 kalendorinę dieną (nuo duomenų pateikimo momento iki dienos pabaigos).

Duomenys teikiami: Lietuvos bankas neatskleidžia duomenų subjekto asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks asmens duomenų atskleidimas yra privalomas pagal Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus. Lietuvos bankas neperduoda asmens duomenų trečiosioms valstybėms (ne Europos Sąjungos valstybėms narėms) ir tarptautinėms organizacijoms.


Užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie operacijas su grynaisiais pinigais išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą 

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto, mokėjimo paslaugų teikėjo.

Tvarkomi duomenys:

- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, parašas bei gyvenamosios vietos adresas (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 
- kliento, keičiančio eurus (kai už pateiktuosius nekompensuojama jų pateikimo metu), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir gyvenamosios vietos adresas (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), gimimo data, vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo grąžinami eurų banknotai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai pervedami į banko sąskaitą), taip pat mokėjimo paskirtis ir šalies kodas (kai pinigai pervedami į Lietuvos banko nurodytą sąskaitą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 
- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), atstovo parašas (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodytas kvite), atstovaujamas asmuo; 
- kliento, keičiančio eurus (kai už pateiktuosius nekompensuojama jų pateikimo metu), atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, įgaliojime (kopijoje) nurodyti asmens duomenys, parašas. 

 

Duomenys saugomi:

- kliento (fizinio asmens), keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), duomenys – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
- kliento (fizinio asmens), keičiančio eurus (kai už pateikiamuosius nekompensuojama jų pateikimo metu), duomenys – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
- kliento, keičiančio eurų banknotus ir (arba) monetas (kai už pateikiamuosius kompensuojama jų pateikimo metu), atstovo duomenys – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;
- kliento, keičiančio eurus (kai už pateikiamuosius nekompensuojama jų pateikimo metu), atstovo duomenys įgaliojime – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos.

Duomenys teikiami: Lietuvos bankas asmens duomenis pateikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant Lietuvos banko naudojamas operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais, kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus


Išimti iš apyvartos pinigus ir (arba) teikti su tuo susijusias pinigų keitimo, pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas

Teisinis pagrindas: Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjekto ar jo atstovo.

Tvarkomi duomenys:
- kliento, keičiančio pinigus ir teikiančio rašytinį paaiškinimą, arba kliento (fizinio asmens) atstovo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, paaiškinimo pateikimo data, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime, parašas;

- kliento, keičiančio pinigus, kai pateikiami pinigai keičiami jų pateikimo metu, arba kliento (fizinio asmens) atstovo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime, parašas. 

Duomenys saugomi: 
- kliento, keičiančio pinigus ir teikiančio rašytinį paaiškinimą, arba kliento (fizinio asmens) atstovo – 1 metus nuo Lietuvos banko sprendimo dėl pinigų mokumo priėmimo dienos arba nuo kompensavimo dienos;

- kliento, keičiančio pinigus, kai pateikiami pinigai keičiami jų pateikimo metu, arba kliento atstovo – 1 kalendorinę dieną (nuo duomenų pateikimo momento iki dienos pabaigos).

Duomenų atskleidimas. Lietuvos bankas teikia asmens duomenis tretiesiems asmenims kai toks teikimas yra privalomas pagal Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus. 


Vykdant apklausas, siekiant gauti informaciją, reikalingą įgyvendinant makroprudencinę politiką.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų, kitų Lietuvos banko padalinių, įmonių (kurių kontaktiniai asmenys yra atitinkami duomenų subjektai) viešai interneto svetainėse skelbiamos informacijos, finansų rinkos dalyvių, paskolų rizikos duomenų bazės, valstybės įmonės Registrų centro tvarkomo Juridinių asmenų registro.

Tvarkomi duomenys: vardas ir pavardė, el. paštas, telefonas, pareigos.

Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų tvarkymo pradžios.


Siekiant visuomenei sudaryti sąlygas efektyviai, patogiai ir individualizuotai naudotis LB statistikos priemone „Mano duomenų rinkiniai“ sukurtais Lietuvos banko parengtos statistikos rinkiniais.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: prisijungimo vardas, el. paštas, pasirinkimas, kokiai vartotojų grupei asmuo priklauso.

Duomenys saugomi: 2 metus nuo paskutinio jungimosi prie priemonės.

Duomenys teikiami: Lietuvos banko paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), kurie pagal sutartis su Lietuvos banku tvarko priemonės vartotojo asmens duomenis Lietuvos banko vardu ir pagal Lietuvos banko nurodymus, teikia kitas paslaugas. Asmens duomenys kitoms trečiosioms šalims neteikiami.


 


Priežiūros tarnybos organizuojamuose susitikimuose, posėdžiuose gaunamos informacijos išsamumo, vientisumo ir naudingumo užtikrinimo bei Lietuvos banko interesų apsaugos tikslu.

Teisinis pagrindas: Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Duomenys gaunami: iš duomenų subjektų.

Tvarkomi duomenys: tvarkomi asmenų, dalyvaujančių Priežiūros tarnybos organizuojamuose susitikimuose su finansų rinkos dalyvių vadovais, darbuotojais ar kitais asmenimis arba posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai dėl poveikio ar kitų įstatymuose nustatytų priemonių taikymo arba kuriuose ne teismo tvarka nagrinėjami vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai, pasisakymus bei susitikimų ir posėdžių eigą fiksuojantys garso įrašai. Jeigu susitikimas ar posėdis vyksta nuotoliniu būdu arba asmenys susitikime ar posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu, gali būti daromas vaizdo ir garso įrašas.

Duomenys saugomi: garso arba vaizdo ir garso įrašai saugomi 60 dienų nuo padarymo dienos, o jeigu atitinkamas sprendimas (veiksmai) buvo apskųstas, – kol pasibaigs teismo procesas.

Duomenys teikiami: asmens duomenys naudojami tik atliekant Lietuvos bankui pavestas funkcijas ir kitais LBĮ nustatytais tikslais. Tokie duomenys negali būti skelbiami viešai, kam nors perduodami arba kitokiu būdu padaromi prieinami, išskyrus LBĮ nustatytus atvejus. Su nurodytais asmens duomenimis, kurie yra gauti vykdant vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkciją, turi teisę susipažinti nagrinėjamo ginčo šalys, o kitiems asmenims tokie duomenys teikiami tik tais atvejais, kai to prašo duomenų subjektas arba tokius duomenis teikti Lietuvos banką įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.


Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamos informacijos naujienlaiškių prenumeratos tikslu.

DĖL PRIMINIMO APIE ATASKAITŲ PATEIKIMO TERMINĄ PRENUMERATOS

Asmens duomenys, kuriuos iš Jūsų renkame, bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą.

Jūsų duomenų apsauga labai svarbi Lietuvos bankui (LB). Jaučiame atsakomybę už renkamus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis, todėl esame įsipareigoję juos gerbti ir apsaugoti bei užtikrinti veiksmingą Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą.

Asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius, el. p. tl.bl@ofni, tel. (8 5) 268 0029.

Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną.

Norėdamas gauti priminimą el. paštu, asmuo turi užsiprenumeruoti priminimą spusteldamas prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“, esančią šiame puslapyje https://www.lb.lt/lt/reportscalendar.

Asmuo specialiame prenumeratos lauke turės nurodyti savo el. pašto adresą, FRD tipą ir pageidaujamos ataskaitos tipą. Registracija bus veiksminga tada, kai asmuo gaus el. priminimą apie prenumeratos aktyvavimą ir patvirtins sutikimą gauti šiuos pranešimus spusteldamas nuorodą.

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Asmens duomenys tvarkomi siekiant patenkinti atskirų visuomenės grupių poreikius operatyviai tiesiogiai gauti LB informaciją.

Koks yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas?

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas:

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas „Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais“.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 1 dalis „Naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą“.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

El. pašto adresai saugomi 2 metus nuo jų gavimo dienos arba tol, kol duomenų subjektas nusprendžia atsisakyti prenumeratos. Kiekvienas prenumeratorius turi teisę bet kada atsisakyti prenumeruoti informaciją ir pasirinkti kitas temas iš nurodytų LB svetainėje www.lb.lt, keisti jų gavimo dažnį arba visiškai atsisakyti prenumeratos naujienlaiškyje spusteldamas nuorodą „Naujienlaiškio atsisakymas“. Atsisakius naujienlaiškio prenumeratos, iškart nutrauksime Jūsų asmens duomenų, kuriuos pateikėte, tvarkymą ir juos sunaikiname. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo (atlikto prieš atšaukiant sutikimą) teisėtumui.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų. Parinkdami ir įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujamės Valstybinės duomenų inspekcijos 2020 m. birželio 18 d. Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairėmis duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams ir vidiniais LB teisės aktais, reglamentuojančiais LB saugumo politiką ir asmens duomenų apsaugos priemones.

Ar teikiame Jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Laikydamiesi Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir standartų, užtikriname, kad Jūsų duomenys tvarkomi neperžengiant Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų.

Kokias teises turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Išsami informacija apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises pateikiama čia: https://www.lb.lt/lt/jusu-teises.
Kaip pateikti Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, galite rasti čia: https://www.lb.lt/lt/prasymo-pateikimo-tvarka.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis? 

Jeigu dėl šiame Privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo  kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Lietuvos banko duomenų apsaugos pareigūną, el. p. tl.bl@aguaspaunemoud, adresas: Totorių g. 4, Vilnius.

Jeigu nepavyks rasti abiem šalims tinkamo sprendimo,  turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. p. tl.ada@ada.

[[#ex]] 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-11