Lietuvos bankas

[[#ex]]

Teisė žinoti

Lietuvos bankui renkant apie Jus duomenis, Jūs turite teisę žinoti, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi, taip pat, kokius Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos bankas, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami, kokios gali būti asmens duomenų nepateikimo pasekmės ir kitą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją.

Informacija apie asmens duomenų rinkimą pateikiama:

 • Lietuvos banko interneto svetainėje (www.lb.lt);
 • įrengiant informacinio pobūdžio lenteles apie vaizdo stebėjimą Lietuvos banko teritorijose (patalpose);
 • bendravimo su Jumis metu tokiu būdu, kokiu Jūs kreipiatės į Lietuvos banką arba Lietuvos bankas kreipiasi į Jus.

Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti įgyvendinti teisę žinoti tuo atveju, jeigu asmens duomenis gavo iš Jūsų ir prašoma pateikti informacija Jums buvo pateikta.

Jeigu Lietuvos bankas Jūsų asmens duomenis gauna ne iš Jūsų, turi teisę atsisakyti įgyvendinti teisę žinoti apie tvarkomus duomenis, jei yra bent viena iš toliau nurodytų aplinkybių:

 • informacija jums jau buvo pateikta;
 • informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingai didelių pastangų;
 • duomenų gavimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose apibrėžtos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;
 • asmens duomenys privalo būti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos profesinės paslapties prievolės, įskaitant Lietuvos banko įstatyme nurodytą valstybės, tarnybos ir banko paslaptį sudarančią informaciją.  

Teisė susipažinti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į Lietuvos banką su prašymu ir sužinoti, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos banke, susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

 • asmens duomenų tvarkymo tikslai;
 • asmens duomenų kategorijos;
 • asmens duomenų gavėjai ar jų kategorijos;
 • kai įmanoma pateikti, asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis;
 • asmens duomenų šaltiniai.

Rengdami prašymą dėl teisės susipažinti su Lietuvos banke tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, nurodykite, kad siekiate įgyvendinti savo teisę susipažinti su Lietuvos banke tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, kokios informacijos prašote ir būdą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymą.

 


Teisė ištaisyti

Sužinoję, kad Lietuvos banke tvarkomi apie Jus duomenys yra netikslūs ar nepakankami, Jūs turite teisę pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) papildyti neišsamius duomenis.

Rengdami prašymą dėl teisės ištaisyti duomenis, nurodykite, kad siekiate įgyvendinti savo teisę ištaisyti duomenis, nurodykite, kokius duomenis ir kaip reikia juos ištaisyti ar patikslinti. Be to, nurodykite, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą. Jeigu pageidaujate apriboti savo galimai netikslių duomenų tvarkymą iki to laiko, kol Lietuvos bankas patikrins apie Jus tvarkomus duomenis, šią informaciją nurodykite prašyme.


Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką su prašymu ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų:

 • Jūsų asmens duomenys nereikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti prieš pradedant rinkti asmens duomenis;
 • Jūs atšaukėte savo sutikimą, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūs pasinaudojote savo teise nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai;
 • Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

Jūsų teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) Lietuvos banke neįgyvendinama, kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas archyvavimo tikslais, mokslinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais laikantis įstatymuose nustatytų duomenų tvarkymo apsaugos priemonių, jeigu, įgyvendinus Jūsų teisę ištrinti duomenis (teisę būti pamirštam), gali tapti labai sunku arba neįmanoma pasiekti duomenų tvarkymo tikslų;
 • yra siekiama pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Rengdami prašymą dėl teisės ištrinti duomenis (teisės būti pamirštam), išsamiai argumentuokite, dėl kokių priežasčių Jūs prašote ištrinti savo asmens duomenis ir kokiu iš anksčiau nurodytų pagrindų remiantis ši Jūsų teisė turi būti įgyvendinta.


Teisė apriboti

Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką su prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 • Jūs siekiate įgyvendinti savo teisę ištaisyti duomenis, kartu Jūs turite teisę apriboti savo galimai netikslių duomenų tvarkymą iki to laiko, kol Lietuvos bankas patikrins Jūsų duomenų tikslumą;
 • yra nustatyta, kad Jūsų duomenys Lietuvos banke buvo tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;
 • yra pasiekti Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir Lietuvos bankui šiam duomenų tvarkymo tikslui nereikia Jūsų asmens duomenų, tačiau tų duomenų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs siekiate įgyvendinti savo teisę nesutikti su savo duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Jūs galite papildomai prašyti Lietuvos banko, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas iki to laiko, kol Lietuvos bankas patikrins, ar Jūsų prašymas nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu yra pagrįstas;
 • Jums įgyvendinant savo teisę ištrinti duomenis ir Lietuvos bankui nustačius, kad Jūsų prašymas yra pagrįstas, tačiau, kai nėra techninių galimybių Jūsų duomenis ištrinti nedelsiant.

Teisė nesutikti

Tuo atveju, kai Lietuvos bankas tvarko Jūsų asmens duomenis siekdamas įgyvendinti jam pavestas viešąsias funkcijas, teisėtus Lietuvos banko ar trečiosios šalies interesus, mokslinių ar statistinių tyrimų tikslais, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių pranešti Lietuvos bankui, jog nesutinkate, kad Lietuvos bankas tvarkytų Jūsų duomenis.  Gavęs Jūsų kreipimąsi, Lietuvos bankas įvertina, ar Jūsų prašymas yra pagrįstas.

Tuo atveju, kai Lietuvos bankas nustato, kad Jūsų prašymas yra nepagrįstas, Jums argumentuotai paaiškina Jūsų prašymo nevykdymo priežastis. 


Teisė perkelti

Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką su prašymu persiųsti Lietuvos banke tvarkomus Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ar asmeniškai gauti Lietuvos banke tvarkomus Jūsų duomenis esant visoms šioms sąlygoms:

 • jei asmens duomenys Lietuvos banke tvarkomi gavus Jūsų sutikimą ar vykdant sutartį su Lietuvos banku;
 • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • prašomus perkelti duomenis Lietuvos bankui pateikėte pats arba per Jums atstovaujantį asmenį;
 • duomenų perkėlimas nepažeis kitų asmenų teisių;
 • duomenis pateikėte Lietuvos bankui susistemintu ir įprastai naudojamu bei kompiuteriu skaitomu formatu.

Jeigu Lietuvos bankas nustato, kad Jūsų prašymas perkelti duomenis yra pagrįstas ir duomenų gavėjas turi technines galimybes priimti duomenis, Lietuvos bankas raštu su Jumis suderina asmens duomenų perdavimo saugumą užtikrinančias priemones ir įgyvendina Jūsų prašymą.

Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti įgyvendinti Jūsų teisę į asmens duomenų perkeliamumą, jeigu Jūsų asmens duomenys Lietuvos banke tvarkomi vykdant Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų pavestas viešąsias funkcijas.


Teisė atšaukti savo sutikimą


Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-23