Lietuvos bankas

[[#ex]]

Prašymas (pateikiant paštu ar per pasiuntinį) 

Prašyme nurodykite savo, kaip duomenų subjekto, vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinę informaciją, kokią savo teisę norite įgyvendinti, kokia apimtimi ši teisė turėtų būti įgyvendinta, su prašoma įgyvendinti teise susijusią informaciją ir informaciją, kokiu būdu Jūs pageidaujate gauti atsakymą. Prašymas turi būti parengtas valstybine kalba, įskaitomas ir pasirašytas.

Prašymo Lietuvos bankui teikimo tvarką, atsakymo terminus ir kitą reikalingą informaciją galite rasti čia. Detali prašymų, parengtų užsienio kalba, nagrinėjimo tvarka pateikta šių taisyklių 49 punkte. 

Pavyzdinę prašymo formą galite rasti čia (22.7 KB download icon). Prašymai apie save gauti duomenis iš Paskolų rizikos duomenų bazės nagrinėjami remiantis Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėmis

Jūsų prašymas įgyvendinti savo teises, susijusias su Lietuvos banke tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gali būti:

  • tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką – prašymai priimami Lietuvos banko vidaus telefonais: 029, 030, arba pakvietus Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento Bendrųjų paslaugų skyriaus atsakingą tarnautoją pirmadieniais – penktadieniais Lietuvos banko darbo valandomis, taip pat ir pietų pertraukos metu, o antradieniais ir nuo 17.00 iki 19.00 val.;
  • dedant į Lietuvos banko korespondencijai skirtas dėžes adresu: Totorių g. 4 arba Žirmūnų g. 151, Vilnius darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.;
  • siunčiant paštu adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius.

Siųsdami prašymą paštu ar per pasiuntinį, turite prie prašymo pridėti savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba ID kortelės) notariškai patvirtintą ar notariniam patvirtinimui prilyginamą kopiją. Pateikdami prašymą tiesiogiai Lietuvos banko tarnautojui, turite pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę).

Lietuvos bankas Jūsų prašymą išnagrinėja ir atsakymą pateikia per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsižvelgus į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių, Jūsų prašymo išnagrinėjimo ir atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. 

Jeigu pageidaujate įgyvendinti savo teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenis ar nesutikti su duomenų tvarkymu, Lietuvos bankas per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos patikrina prašymo pagrįstumą ir informuoja Jus apie prašymo vykdymą arba jo nevykdymo priežastis. 

Jūs turite teisę pateikti skundą dėl Lietuvos banko veiksmų (neveikimo) tvarkant Jūsų duomenis duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI), adresu L.Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. pašto adresu ada@ada arba per VDAI elektroninių paslaugų teikimo portalą.

 


Prašymas (pateikiant elektroniniu būdu)

Teikdami prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, turite nurodyti savo, kaip duomenų subjekto, vardą, pavardę, asmens kodą, kokią savo teisę Jūs norite įgyvendinti, kokia apimtimi ši teisė turėtų būti įgyvendinta, su Jūsų prašoma įgyvendinti teise susijusią informaciją ir nurodyti, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Prašymas, teikiamas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Prašymo Lietuvos bankui teikimo tvarką, atsakymo terminus ir kitą reikalingą informaciją galite rasti čia. Detali prašymų, parengtų užsienio kalba, nagrinėjimo tvarka pateikta šių taisyklių 49 punkte. 

Pavyzdinę prašymo formą galite rasti čia (22.7 KB download icon). Prašymai apie save gauti duomenis iš Paskolų rizikos duomenų bazės nagrinėjami remiantis Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėmis

Prašymas įgyvendinti teises, susijusias su Lietuvos banke tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, turi būti siunčiamas el. pašto adresu tl.bl@ofni.

Lietuvos bankas Jūsų prašymą išnagrinėja ir atsakymą pateikia per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių, Jūsų prašymo išnagrinėjimo ir atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams.

Jeigu Jūs pageidaujate įgyvendinti savo teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenis ar nesutikti su duomenų tvarkymu, Lietuvos bankas per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos patikrina prašymo pagrįstumą ir informuoja Jus apie Prašymo vykdymą arba jo nevykdymo priežastis.

Jūs turite teisę pateikti skundą dėl Lietuvos banko veiksmų (neveikimo) tvarkant Jūsų duomenis duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L.Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, arba el. pašto adresu tl.ada@ada.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27