Lietuvos bankas
2017-07-05
11

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi UAB Medicinos banko inspektavimo ataskaitoje fiksuotus teisės aktų pažeidimus ir jų pakartotinumą, skyrė bankui 235 350 eurų baudą, kuri sudaro 1,5 proc. UAB Medicinos banko 2016 m. bendrųjų metinių pajamų.

Laikinai, kol bankas nepašalins teisės aktų pažeidimų, uždrausta skolinti UAB Medicinos banką kontroliuojančiam asmeniui bei jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamoms įmonėms, kadangi bankas, netinkamai vertindamas prisiimamą kredito riziką, skolino minėtoms įmonėms ir taip sprendė kapitalo bazės stiprinimo  klausimus.

UAB Medicinos bankas įpareigotas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Inspektuojant UAB Medicinos banką, buvo tikrinamas banko valdymas ir vidaus kontrolė, kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės rizikos valdymas, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, kartu patikrinta, kaip vykdomos Eurosistemos pinigų politikos operacijos.

Per inspektavimą išsiaiškinta, kad UAB Medicinos banko paskelbtas 2016 m. finansinis rezultatas neparodo tikrosios banko finansinės būklės, nes paskolų portfelio vertė nustatyta neteisingai ir nepakankamai atskleista paskolų vertės sumažėjimo neigiama įtaka kapitalo bazei – 2016 m. gruodžio 31 d. kapitalo pakankamumo rodiklis siekė 12,8 proc., t.y. buvo mažesnis nei bankui nustatytas minimalus reikalavimas.

Lietuvos bankas ne kartą yra atkreipęs UAB Medicinos banko ir jo pagrindinio akcininko dėmesį į poreikį stiprinti itin mažą kapitalo bazę, kuri lemia banko jautrumą net ir nedideliems nuostoliams.

Į kapitalo bazės stiprinimo būtinybę atkreiptas dėmesys ir per kasmet atliekamą jo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), kurio rezultatai taip pat pristatyti Lietuvos banko valdybai.

Įvertinusi bendrą UAB Medicinos banko rizikos lygį, kuris yra nepakitęs nuo praėjusių metų vertinimo, ir šiai rizikai padengti reikalingą papildomą kapitalo poreikį, Lietuvos banko valdyba nustatė, kad bankas turi tenkinti 10,4 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 13,9 proc. bendro kapitalo pakankamumo koeficientą.