Lietuvos bankas
2023-06-01
11

Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Transactive Systems UAB šiurkščiai ir sistemingai pažeidinėjo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Įvertinęs pažeidimus, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 280 tūkst. Eur baudą ir panaikino jos licenciją. 

Tai reiškia, kad bendrovė negali teikti jokių finansinių paslaugų. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ji privalo informuoti klientus apie taikytiną atsiskaitymo su klientais tvarką. Klientai, kurie turi lėšų šioje bendrovėje esančiose sąskaitose, dėl jų grąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į Transactive Systems UAB. Lėšos klientams turi būti grąžinamos į kliento nurodytą sąskaitą kredito arba kitoje elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigoje. Išsamiau

Lietuvos banko atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad Transactive Systems UAB netinkamai vykdė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus ir neužtikrino, kad vidaus kontrolės sistema būtų efektyvi. Lietuvos bankas yra ne kartą finansų rinkos dalyviams pabrėžęs, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimai nebuvo, nėra ir nebus toleruojami.

Patikrinimo metu buvo nustatyti šie pagrindiniai pažeidimai ir trūkumai:

Įstaiga netinkamai nustatydavo klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybę. Užmegzdama dalykinius santykius su didžiąja dauguma tikrintų klientų, Transactive Systems UAB jų tapatybę nustatydavo nesilaikydama Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų. Be to, įstaiga neužtikrindavo, kad būtų taikomos kliento tapatybės sustiprinto nustatymo priemonės tais atvejais, kai pradedami santykiai su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis arba kai nustatoma didesnė kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika (nors tą daryti privalėjo).

Atidarydama virtualiąsias sąskaitas savo klientams, Transactive Systems UAB sudarė sąlygas atidaryti anonimines sąskaitas. Patikrinimo metu nustatyta, kad įstaiga nedisponavo informacija apie galutinius šių sąskaitų naudotojus. Be to, ji sudarė sąlygas teikti finansines paslaugas subjektams, kurie nėra finansų įstaigos ir neturi priežiūros institucijų išduotų licencijų ar kitų specialių leidimų tokias paslaugas teikti. 

Įstaiga tikrintu laikotarpiu neužtikrino tinkamos dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos. Transactive Systems UAB neužtikrino, kad kliento atliekamos operacijos atitiktų turimą jo veiklos profilį, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį, o priemonės skirtos nustatyti, ar kliento lėšos ir turtas nėra tiesiogiai arba netiesiogiai gauti iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, buvo nekokybiškos ir nepakankamos. Taip pat fiksuota atvejų, kai įstaiga nenustatė įtartinų kliento operacijų ir apie jas nustatyta tvarka nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Įstaigos momentinė ir retrospektyvi operacijų stebėsena buvo neveiksminga, pasirinktas stebėsenos modelis neatitiko apdorojamų operacijų kiekio, nebuvo peržiūrimos ir tinkamai išanalizuojamos įtartinos operacijos. Transactive Systems UAB visiškai neturėjo teroristų finansavimo atvejams nustatyti skirtų kontrolės priemonių.

Įstaiga neužtikrino tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimo, jos taikytos stebėsenos ir patikros sistemos buvo neveiksmingos. 

Transactive Systems UAB taip pat neužtikrino, kad už pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevencijos organizavimą atsakinga vidaus kontrolės funkcija būtų nepriklausoma ir būtų išvengta interesų konflikto. Be to, nustatyta, kad bendrovė Lietuvos bankui teikė neteisingą neišsamią ir netikslią informaciją, tai apsunkino patikrinimo procesą. 

Lietuvos bankas gavo daug skundų ir paklausimų iš įvairių Europos Sąjungos valstybių fizinių bei juridinių asmenų ir finansų rinkos priežiūros institucijų dėl galimo sukčiavimo, susijusio su Transactive Systems UAB klientais arba joje atidarytomis sąskaitomis. Nors Lietuvos bankas ne kartą atkreipė įstaigos dėmesį į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo ir sukčiavimo prevencijos svarbą, tačiau patikrinimo metu buvo nustatyti šiurkštūs ir sistemingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančių teisės aktų pažeidimai.

2023 m. sausio mėn. Lietuvos bankas dėl reikšmingų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų ir trūkumų jau buvo apribojęs Transactive Systems UAB veiklą. 2022 m. bendrovė pagal metinę apyvartą (13,1 mlrd. Eur) tarp Lietuvos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų ji buvo antra. Audituotais duomenimis, įstaigos veiklos pajamos sudarė beveik 4 mln. Eur. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.