Lietuvos bankas
2021-07-02
11

Pateikiame svarbiausius šios apžvalgos akcentus.

 • Audituotų (kai auditas yra privalomas) ir visuotinių akcininkų susirinkimų patvirtintų finansinių ataskaitų duomenimis, įmonių pajamos iš licencinės veiklos padidėjo 2,2 karto – iki 142,4 mln. Eur, o mokėjimo operacijų suma daugiau nei tris kartus – iki 51,2 mlrd. Eur.
 • Nors ataskaitiniu laikotarpiu 65 (2019 m. – 54) elektroninių pinigų įstaigos (EPĮ) ir mokėjimo įstaigos (MĮ) veikė nuostolingai, vertinant tik tų EPĮ ir MĮ, kurių pagrindinę veiklos dalį sudarė licencinių paslaugų teikimo veikla, finansinius rezultatus, gautas 6 mln. Eur pelnas (išaugo 1,7 karto), o mokėtinas pelno mokestis sudarė 3,6 mln. Eur (padidėjo 1,3 karto).
 • Įstaigos yra sukūrusios 872 darbo vietas, iš jų Lietuvoje – 739.
 • Įstaigų vykdyta veikla koncentruota į su mokėjimo sąskaitų tvarkymu susijusias paslaugas ir mokėjimo priemonių (mokėjimo kortelių ir pan.) išleidimo bei gaunamų mokėjimų apdorojimo paslaugas.
 • Augo EPĮ ir MĮ, kurios teikė mokėjimo inicijavimo paslaugas (MIP)1 ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugas (SIP)2, skaičius.
 • Inicijuotų mokėjimų skaičius per metus padidėjo 2,7 karto – iki 6,1 mln. vnt. mokėjimų, o sąskaitų, prie kurių prieigą turėjo SIP teikėjai, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 2,2 mln.
 • MIP suteikia galimybę prekybininkams ir vartotojams pasinaudoti alternatyviu sprendimu – paslauga „Bank Link“, be to, vartotojams suteikiama galimybė apsipirkti internetu net ir tada, jei jie neturi mokėjimo kortelių.
 • 2020 m. Lietuvos bankas taikė ir toliau tobulina EPĮ ir MĮ rizikingumo vertinimo modelį, kuris įgalina EPĮ ir MĮ suskirstyti į keturias rizikos grupes pagal įvairius rodiklius.
 • 2020 m. prižiūrėdamas šį sektorių, Lietuvos bankas daugiausia dėmesio skyrė pinigų plovimo prevencijos, nuosavo kapitalo ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų vykdymo kontrolei, taip pat nagrinėjo atvejus, ar EPĮ ir MĮ teikia paslaugas, neviršydamos suteiktos licencijos ribų.
 • 2021 m. nuosekliai stiprinant FinTech sektoriaus brandą, koncentruojamasi į EPĮ ir MĮ valdymą ir vidaus kontrolę. Taip pat ieškoma inovatyvių sprendimų siekiant gauti reikiamą priežiūrinę informaciją iš EPĮ ir MĮ.
 • Lietuvoje 2020 m. pabaigoje veikė 132 EPĮ ir MĮ – 80 EPĮ ir 52 MĮ, o 2019 m. pabaigoje – 67 EPĮ ir 48 MĮ.

Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat viešai skelbiami kiekvienos EPĮ ir metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindiniai veiklos rodikliai ir informacija apie veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą.

 

1 MIP – tokia paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Teikdamas tik MIP, mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas vartotojo lėšų neįgyja jokiame mokėjimo grandinės etape.

2 SIP – internetinė konsoliduotos informacijos apie vieną ar kelias mokėjimo paslaugų vartotojo turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo ar kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose teikimo paslauga.