Lietuvos bankas
2015-06-19
11

Nustatytas vienodas kapitalo pakankamumo normatyvo dydis visoms kredito unijoms; nustatyti kredito unijų investavimo į vertybinius popierius reikalavimai; pakeista akcinės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ licencija

Nustatytas vienodas kapitalo pakankamumo normatyvo dydis visoms kredito unijoms

Siekiant tiksliau įvertinti ir geriau valdyti kredito riziką, su kuria susiduria kredito unijos, nutarta pakeisti kredito unijų kapitalo pakankamumo normatyvo dydį ir kapitalo pakankamumo rodiklio apskaičiavimo ir atskaitomybės tvarką.

Lietuvos banko valdyba nustatė vienodą kapitalo pakankamumo normatyvo dydį visoms kredito unijoms – 13 proc. Atsisakoma dabar galiojančio diferencijuoto kapitalo pakankamumo normatyvo.

Kredito unijos, turinčios reikšmingus paskolų, suteiktų asocijuotiesiems nariams, portfelius, turės apskaičiuoti papildomą kapitalo poreikį kredito rizikai padengti. Kredito unijų paskolų, suteiktų asocijuotiesiems nariams, daliai, kuri sudaro iki 20 proc. visų suteiktų paskolų imtinai, bus taikomas 0 proc. rizikos koeficientas, nuo 20 iki 40 proc., – 150 proc., nuo 40 iki 60 proc. – 200 proc., o daugiau kaip 60 proc. – 300 proc.  rizikos koeficientas. Manome, kad šie reikalavimai leistų tiksliau įvertinti kredito riziką, su kuria susiduria kredito unijos.

Naujus reikalavimus kredito unijos turės pradėti vykdyti nuo 2015 m. spalio 1 d. Kredito unijoms, kurios dėl skaičiavimų pasikeitimų negalėtų vykdyti naujų reikalavimų, suteiktas pereinamasis laikotarpis iki 2016 kovo 31 d. Šiuo laikotarpiu jos turėtų užtikrinti dabar galiojančio normatyvo vykdymą.

Pastaraisiais metais kredito unijų rizikos valdymui buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Lietuvos banko valdyba patvirtino nutarimus, kuriais buvo sustiprinti kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos valdymo reikalavimai, nustatyti nauji paskolų vertinimo ir kreditavimo proceso reikalavimai.

Nustatyti kredito unijų investavimo į vertybinius popierius reikalavimai

Lietuvos banko patvirtintose Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklėse nurodyti kredito unijų investavimo į vertybinius popierius bei vertybinių popierių portfelio sudarymo ir rizikos valdymo reikalavimai. Taisyklės numato, kad kredito unija turi teisę investuoti tik į ne nuosavybės vertybinius popierius (toliau – vertybinius popierius), kuriuos išleido arba kuriuos garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Lietuvos bankas, vertybinius popierius, kuriuos išleido Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių vyriausybės, valstybių narių centriniai bankai, daugiašaliai plėtros bankai, tik jei joms suteiktas ne žemesnis nei investicinis vertybinių popierių reitingas ir šie vertybiniai popieriai yra i išleisti eurais. Be to, kredito unijos gali įsigyti vertybinių popierių, kuriuos išleido EEE valstybių įmonės, jei joms tarptautinės reitingų agentūros Standard & Poor’s ir Fitch Ratings yra suteikusios ne žemesnį kaip A- arba Moody’s Investors Service – A3 ilgalaikį reitingą ir atitinkamą trumpalaikį reitingą ir šie vertybiniai popieriai yra  išleisti  eurais.

Kredito unijos investicijos į vertybinius popierius neturi sudaryti daugiau kaip 35 proc. kredito unijos balansinio turto. Investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir EEE valstybių vyriausybių vertybinius popierius, kuriems atitinkamos reitingų agentūros suteikė ne mažesnį nei A- arba A3 reitingą, gali sudaryti 100 proc. vertybinių popierių portfelio. Investicijų į žemesnio reitingo (BBB arba Baa) vertybinius popierius ir investicijų į įmonių vertybinius popierius bendra suma neturi sudaryti daugiau kaip 30 proc. kredito unijos vertybinių popierių portfelio. Investicijos į vieno iš šių emitentų vertybinius popierius neturi būti didesnė kaip 10 proc. kredito unijos portfelio, o  į įmonių vertybinius popierius – ne daugiau kaip 15 proc.

Nustatyta, kad kredito unijos investicijos į vertybinius popierius nuo 2015 m. gruodžio 31 d. neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. kredito unijos balansinio turto, o nuo 2016 m. gruodžio 31 dienos turi atitikti taisyklių reikalavimus, t. y. 35 proc. Be to, kredito unijos vidutinė vertybinių popierių portfelio modifikuota finansinė trukmė nuo 2015 m. gruodžio 31 d. neturi būti didesnė negu penkeri metai, nuo 2016 m. gruodžio 31 d. – ne didesnė negu treji metai, o nuo 2017 m. gruodžio 31 d. turi atitikti taisyklių reikalavimus, t. y. neturi būti didesnė negu dveji metai.

Pakeista akcinės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ licencija

Lietuvos banko valdyba pakeitė akcinės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ draudimo veiklos licenciją ir suteikė teisę verstis statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veikla.

Licencija pakeista akcinės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ prašymu.