Lietuvos bankas
2013-12-23

Lietuvos finansų įstaigoms bus taikomi nauji bendri Europos Sąjungoje (ES) kapitalo pakankamumo reikalavimai, tačiau numatomos ir nacionalinės išimtys; UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ įpareigota pašalinti veiklos trūkumus; panaikintas UAB FMĮ „Vivum“ licencijos galiojimas; išrinktas UAB Lietuvos monetų kalyklos nepriklausomas valdybos narys; patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžiai 2014 m.; kredito unijos privalės kaupti privalomąsias atsargas

Lietuvos finansų įstaigoms bus taikomi nauji bendri Europos Sąjungoje (ES) kapitalo pakankamumo reikalavimai, tačiau numatomos ir nacionalinės išimtys

Lietuvos banko valdyba patvirtino nacionalines išimtis, kurios bus taikomos nuo kitų metų pradžios įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176, p. 1) (toliau – Reglamentas).

Taikydamas nacionalines išimtis, be kita ko, Lietuvos bankas turės teisę nustatyti didesnius rizikos koeficientus arba griežtesnius kriterijus, nei standartiškai yra numatyta vertinant nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintas pozicijas, jei tai reikalinga šalies finansiniam stabilumui užtikrinti.

Pasirinkta teisė neriboti pozicijų tiek laikomų patronuojančiojoje institucijoje, tiek patronuojančiosios institucijos patronuojamosiose įmonėse, jeigu vykdoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 575/2013 numatyta grupės konsoliduota priežiūra.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas reikalaus iš kredito įstaigų taikyti 100 proc. padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo dydį.

Atsižvelgdamas į naujus ES reikalavimus, Lietuvos bankas nusprendė, kad kredito įstaigos, skaičiuodamos padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį, į likvidųjį turtą galės įskaityti visas Lietuvos banke laikomas privalomąsias atsargas. Tokią nuomonę išsakė ir dauguma šalies komercinių bankų.

Kaip numatyta Reglamente, Lietuvos bankas turi nustatyti ir paskelbti bendro nuosavo kapitalo ir pirmojo lygio kapitalo reikalavimų rodiklių dydžius. Atsižvelgiant į tai, kad šalies bankai yra gerai kapitalizuoti, o jų kapitalo pagrindinę dalį sudaro aukštos kokybės kapitalo priemonės, nuspręsta, kad minimalūs bankų kapitalo reikalavimai turėtų būti taikomi be pereinamojo laikotarpio. Taigi nuo 2014 m. sausio 1 d. bankai turėtų vykdyti bendro nuosavo kapitalo reikalavimą – 4,5 proc., pirmojo lygio kapitalo – 6 proc. Tikimasi, kad pasirinkti dydžiai leis ir toliau palaikyti aukštą šalies bankų kapitalizacijos lygį.

Lietuvos bankas naudosis teise atleisti finansų maklerio įmones nuo Reglamente nustatytų likvidumo reikalavimų (padengimo likvidžiuoju turtu ir grynojo pastovaus finansavimo rodiklių skaičiavimo) iki 2015 m. gruodžio 31 d., kol Europos Komisija atliks tyrimą dėl finansų maklerio įmonėms taikytinų likvidumo reikalavimų.

Lietuvos banko valdyba pakeitė Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisykles, panaikindama šiuo metu galiojančius nuosavų lėšų reikalavimus ir nurodydama, kad valdymo įmonės privalo taikyti atitinkamas Reglamento nuostatas.

Finansų maklerio įmonių pradinio kapitalo reikalavimus numatyta išdėstyti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, o iki minėto įstatymo priėmimo finansų maklerio įmonės privalės vadovautis minėtų taisyklių punktais, reglamentuojančiais pradinį kapitalą.

Numatoma iki 2014 m. trečiojo ketvirčio pabaigos iš esmės peržiūrėti valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimus ir ataskaitų formas, siekiant jas pritaikyti minėtų įmonių veiklos specifikai, todėl kitų taisyklių nuostatų dėl kapitalo pakankamumo rodiklio apskaičiavimo tvarkos šiuo metu nuspręsta nekeisti.

Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas yra tiesioginio taikymo ES valstybėse narėse teisės aktas, nutarta panaikinti Lietuvos banko nutarimus, kurių nuostatos patenka į šio Reglamento taikymo sritį.

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ įpareigota pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdybai pateikta informacija apie UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“atliktą patikrinimą.Jo metu įvertintas bendrovės mokumas ir finansinė padėtis, patikrintas bendrovės valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikų valdymo sistema. Tikrinta, kaip vykdomi teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo prevencijos priemonių ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, reikalavimai.

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ įpareigota iki 2014 m. liepos 1 d. pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Panaikintas UAB FMĮ „Vivum“ licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino uždarosios akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Vivum“ finansų maklerio įmonės B kategorijos licencijos galiojimą. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į įmonės pateiktą prašymą. Prašyme nurodoma, kad sprendimas nebeteikti investicinių paslaugų priimtas įvertinus įmonės veiklos rezultatus ir nepalankias sąlygas konkuruoti su kitais panašias paslaugas teikiančiais subjektais.

2013 m. gruodžio 10 d. Lietuvos bankui buvo pateiktas įmonės balansas, iš kurio matyti, kad UAB FMĮ „Vivum“ yra įvykdžiusi visus įsipareigojimus klientams ir emitentams.

Išrinktas UAB Lietuvos monetų kalyklos nepriklausomas valdybos narys

Lietuvos banko valdyba UAB Lietuvos monetų kalyklos nepriklausomu valdybos nariu nutarė išrinkti Nerijų Ivanauską, TEO LT, AB, Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovą. Jis pakeis dėl asmeninių priežasčių atsistatydinusį nepriklausomą valdybos narį Giedrių Makauską. N. Ivanausko išsilavinimas ir darbo patirtis yra susiję su rinkodara – būtent ši sritis priklausė pasitraukusio valdybos nario kompetencijai.

Patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžiai 2014 m.

Lietuvos banko valdyba patvirtino prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžius (31.3 KB download icon) 2014 m.

Nuo 2012 m. pertvarkius šalies finansų rinkos priežiūros sistemą, ją išlaikyti turi patys rinkos dalyviai. Dalį lėšų priežiūros sistemai išlaikyti skiriantis Lietuvos bankas įmokų jam dydžius turi nustatyti pasikonsultavęs su prižiūrimais finansų rinkos dalyviais.

Rinkos dalyvių įmokų dydžiai priklauso nuo jų statuso ar pobūdžio: bankai moka įmokas pagal jų vidutinį metinį turtą, draudimo institucijos – pagal pasirašytas draudimo įmokas, o kai kurios institucijos, tokios kaip mokėjimo įstaigos, – pagal apyvartą.

Kredito unijos privalės kaupti privalomąsias atsargas

Lietuvos banko valdyba pakeitė Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisykles, nustatydama, kad privalomųjų atsargų reikalavimai turi būti taikomi ir kredito unijoms.

Lietuvoje kredito unijoms bus taikoma supaprastinta privalomųjų atsargų apskaičiavimo tvarka ir ketvirčio dažnumas, kuriuos pagal Europos Centrinio Banko reglamentą galima taikyti tokiai pinigų ir finansų įstaigų grupei, kurios įsipareigojimai sudaro iki 5 proc. viso šalies pinigų ir finansų įstaigų įsipareigojimų. Privalomąsias atsargas kredito unijos apskaičiuos pačios, o Lietuvos bankas jas tvirtins. Numatyta, kad kredito unijos nuo 2014 m. liepos 1 d. tik teiks ataskaitas Lietuvos bankui, o privalomąsias atsargas turės pradėti laikyti nuo 2015 m. sausio 1 d.

Privalomosios atsargos – viena iš Lietuvos banko pinigų politikos priemonių, skirta stabilizuoti kredito įstaigų sistemos  likvidumą.

Siekiant sumažinti ataskaitų teikimo Lietuvos bankui krūvį, pakeista ir privalomų atsargų apskaičiavimo tvarka bankams.