Lietuvos bankas
2013-04-25

Patvirtintas UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jį sudaro balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad UAB „Lietuvos monetų kalykla“ grynasis 2012 finansinių metų nuostolis sudaro 387 813 Lt (2011 m. bendrovė gavo 812 469 Lt grynojo pelno). Minėti nuostoliai padengti iš bendrovės ankstesniais metais sukauptų rezervų.

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2012 m. turėjo 10 976 891 Lt pardavimo pajamų (2011 m. jos sudarė 20 759 459 Lt).

Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliko apskaitos ir kontrolės UAB ,,Auditas“.

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada bei UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2012 m. metinis pranešimas skelbiami UAB „Lietuvos monetų kalykla“ interneto svetainėje.

Vilniuje veikiančios UAB „Lietuvos monetų kalykla“ savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.