Lietuvos bankas
2021-06-22
11

Lietuvos banko valdyba skyrė poveikio priemonę UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ ir pakeitė Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisykles.

Netinkamai informavo dėl mokesčių
UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ netinkamai informavo klientus apie jiems pagal draudimo sutartį taikomus mokesčius.

Tai konstatavo Lietuvos banko valdyba, įvertinusi šios įmonės 2020 m. sausio 1 d.–rugsėjo 30 d. veiklos tikslinio inspektavimo rezultatus. 

Už nustatytus pažeidimus bendrovei skirta viena švelniausių iš galimų poveikio priemonių – viešas paskelbimas, nes padarytų pažeidimų įtaka teisės aktais saugomoms vertybėms yra nedidelė, o pati įmonė ėmėsi visų veiksmų, kad tokie pažeidimai ateityje nepasikartotų.

Inspektavimo metu nustatyta, kad UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ pasiūlyme sudaryti gyvybės draudimo sutartį nepateikė informacijos apie per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį sumokėtinus draudimo sutarties mokesčius. Bendrovė nurodė tik kiekvienais sutarties galiojimo metais mokėtinus mokesčius, nors reikalavimas nurodyti per visą sutarties galiojimo laikotarpį sumokėtinus mokesčius yra nustatytas Lietuvos banko valdybos patvirtintose taisyklėse.

Be to, paaiškėjo, kad bendrovė investicinio gyvybės draudimo metinėse ataskaitose nedetalizavo, kokie mokesčiai atskaitomi iš kapitalo, o kokie – iš įmokų. Taip pat nebuvo pateikta informacija apie galimybę pakeisti investavimo kryptį ir su investavimo krypties keitimu susijusius mokesčius.

Skiriant poveikio priemonę buvo atsižvelgta, kad po nustatytų pažeidimų UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ patikslino esamiems ir potencialiems draudėjams teikiamos informacijos formas.  

Įmonė įpareigota iki 2021 m. rugsėjo 30 d. pašalinti kitus per inspektavimą nustatytus įmonės veiklos trūkumus.
 

Pakeistos Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklės
Atsižvelgiant į Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo pakeitimus, kuriuos nustatė Europos Centrinis Bankas (ECB), atitinkamai pakeistos Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklės. Sprendimą šiuo klausimu priėmė Lietuvos banko valdyba. Juo  siekiama įgyvendinti  ECB gairių ECB/2021/23 pakeitimus.

Nuo 2021 m. birželio 28 d. kredito įstaigoms, norinčioms dalyvauti Eurosistemos pinigų politikos operacijose, pradedamas taikyti papildomas nuosavų lėšų reikalavimas, ir tai įtraukta į taisykles. Jose atsižvelgiama ir į ECB valdančiosios tarybos sprendimą pratęsti švelnesnių kredito kokybės reikalavimų pinigų politikos operacijų užstatui galiojimo terminą – iki 2022 m. birželio 30 d. (ankstesnis galiojimo terminas buvo iki 2021 m. rugsėjo 30 d.) ir taip prisidėti prie COVID-19 neigiamo poveikio ekonomikai mažinimo.

Be to, kadangi Lietuvos bankas pinigų politikos operacijų konkursams vykdyti pradėjo naudoti kitą informacinę sistemą, nei naudojo iki šiol, jos funkcionalumas apibrėžtas Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklėse.

Siekdamas kainų stabilumo, kartu su kitais Eurosistemos centriniais bankais Lietuvos bankas taiko platų pinigų politikos priemonių arsenalą, kuris apima atvirosios rinkos operacijas, nuolatines galimybes ir privalomąsias atsargas.