Lietuvos bankas
2020-04-09
11

Lietuvos banko valdyba įpareigojo Jungtinę centrinę kredito uniją pašalinti pažeidimus ir trūkumus, atšaukė trijų kredito unijų licencijas ir išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Jungtinė centrinė kredito unija įpareigota pašalinti pažeidimus ir trūkumus

Lietuvos banko valdyba apsvarstė pirmą kartą atlikto Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) bei JCKU grupės tikslinio inspektavimo rezultatus ir įspėjo JCKU dėl nustatytų teisės aktų pažeidimų. JCKU įpareigota iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas JCKU valdymas bei vidaus kontrolė, kredito, likvidumo ir palūkanų normos bankinėje knygoje rizikos bei informacinių technologijų rizikos valdymas. Nustatyta trūkumų, susijusių su JCKU organizacine struktūra ir vidaus kontrolės procedūromis. Nebuvo užtikrintas reikiamas vidaus informacijos, darančios įtaką priimant sprendimus, teikimas vadovams. Taip pat nustatyta trūkumų valdant kredito, likvidumo, palūkanų normos bankinėje knygoje, operacinę ir saugumo rizikas. JCKU nepasirūpino tinkamu veiklos tęstinumo planu. 

Priimdama nutarimą dėl poveikio priemonės, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad JCKU jau yra ištaisiusi didžiąją dalį inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų.

Lietuvos banko valdyba taip pat aptarė JCKU priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus ir nustatė JCKU papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 4,3 proc. JCKU ir 1,7 proc. JCKU grupės bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Šį dydį JCKU ir JCKU grupė turi dengti bent 56 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo (T1).

Be to, nustatyta, kad, atsižvelgus į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:

  • 6,9 proc. JCKU ir 5,5 proc. JCKU grupės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 9,2 proc. JCKU ir 7,3 proc. JCKU grupės 1 lygio pakankamumo koeficientas;
  • 12,3 proc. JCKU ir 9,7 proc. JCKU grupės bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

Kaip ir kitoms kredito įstaigoms, JCKU galios Lietuvos banko dėl COVID-19 poveikio ekonomikai sumažinti reikalavimai – laikinas leidimas nesilaikyti rekomendacijų dėl antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydžio ir nuo šių metų balandžio 1 d. sumažinta anticiklinio kapitalo rezervo norma. 

JCKU įsisteigė 2017 m. pabaigoje vykdant Lietuvos kredito unijų sektoriaus reformą. Ji veikia kooperatiniais pagrindais, jos grupę sudaro JCKU ir jai priklausančios 11 kredito unijų. JCKU ne tik teikia savo nariams finansines paslaugas, bet ir privalo palaikyti savo narių kredito unijų likvidumą, užtikrinti jų mokumą, stebėti ir tikrinti jų prisiimamą riziką. 

Atšauktos trijų kredito unijų licencijos

Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimus atšaukti pertvarkomų kredito unijų – Naftininkų, Sedos ir Skuodo bankelio – licencijas. Įgyvendinant kredito unijų sektoriaus reformą, jos prijungtos prie Mažeikių kredito unijos. Jai perduotas šių trijų unijų turtas, teisės ir pareigos. 

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė Nikulipe, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti tam tikras Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. 

Bendrovei nurodyta iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti kopiją sutarties, sudarytos su Lietuvos Respublikos kredito įstaiga, kitos valstybės narės kredito įstaiga, valstybės narės centriniu banku ir patvirtinančios mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą.

Gavusi licenciją, įstaiga planuoja savo paslaugas iš pradžių siūlyti klientams Baltijos šalyse, vėliau numato plėsti veiklą kitose rinkose. Tikimasi, kad įstaigos klientais taps ir kitos mokėjimo paslaugas teikiančios įmonės, kurios dėl Baltijos šalių ar kitų nedidelių rinkų dydžio pačios siūlyti mokėjimo sprendimų neketina.

Įstaigos akcininkas yra Vokietijoje registruota bendrovė.