Lietuvos bankas
2016-01-29
11

Lietuvos bankas vertins, ar vartojimo kredito davėjų įmonių vadovai atitinka nustatytus reikalavimus; UAB „Tele2“ išduota elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija; panaikinta UAB „Būsto paskolų draudimas“ draudimo veiklos licencija; finansų maklerio įmonėms ir valdymo įmonėms – patikslinti reikalavimai skelbiant informaciją visuomenei; bus viešai skelbiami sprendimai dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų

Lietuvos bankas vertins, ar vartojimo kredito davėjų įmonių vadovai atitinka nustatytus reikalavimus

Nuo 2016 m. vasario 1 d. vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolinimo platformos operatorius privalės iš anksto pranešti Lietuvos bankui apie visus būsimus vadovų pasikeitimus. Išrinkti arba paskirti nauji vadovai galės pradėti eiti pareigas tik tada, kai Lietuvos bankas pritars jų kandidatūroms. Tokį reikalavimą nustatė Lietuvos banko valdyba viename iš šešių priimtų nutarimų dėl vartojimo kreditų rinkos reguliavimo pokyčių.

Lietuvos bankas kaip priežiūros institucija vertins, ar laikomasi nuo vasario 1 d. įsigaliosiančių pakeisto Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų asmenims, kurie pretenduoja būti vartojimo kreditų bendrovės vadovais ar akcininkais. Jais negalės būti asmenys, padarę tam tikrus nusikaltimus ar buvę vadovais ar akcininkais įmonės, netekusios teisės verstis finansinių paslaugų verslu arba teistos už tam tikrus nusikaltimus. Nustačius, kad būsimas ar jau esantis vadovas ar akcininkas neatitinka nustatytų reikalavimų, bus atsisakoma jį įrašyti į priežiūros institucijos tvarkomą vartojimo kredito davėjų sąrašą arba vartojimo kredito davėjų sąraše esantis asmuo bus išbraukiamas iš šio sąrašo.

Tikimasi, kad nauja priežiūros priemonė padės užtikrinti atsakingesnį vartojimo kredito davėjų įmonių valdymą, sustiprins vartotojų pasitikėjimą rinka ir apsaugos vartotojų interesus.

Valdybos priimti nutarimai skirti Lietuvos banko teisės aktams suderinti su naujomis Vartojimo kredito įstatymo nuostatomis. Be to, dalis teisės aktų pakeitimų padaryta įvertinus praktiką.

Atsisakyta išimties bankams, kurie, teikdami vartojimo kreditus, neprivalėjo vertinti jų gavėjo šeimos pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų, o vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos (bankai), privalo tai daryti. Prieita prie išvados, kad tokios išimties taikymas kredito įstaigoms sudaro nevienodas vartojimo kreditų teikimo veiklos sąlygas, yra nesąžiningas ir nepagrįstas, kadangi vartotojo ir jo šeimos narių atžvilgiu turėtų būti laikomasi vienodų reikalavimų ir taikoma analogiška jų interesų apsauga, nepriklausomai nuo to, kuris subjektas jam suteikia vartojimo kreditą.

Bankams duota laiko pasirengti šiems pokyčiams, todėl nauja vartojimo kredito gavėjų vertinimo tvarka jiems bus taikoma nuo 2016 m. gegužės 1 d. Kiekvienu atveju vertinti šeimos pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų nebus reikalaujama, kadangi galimos situacijos, kai kreditingumui įvertinti pakaks objektyvios informacijos tik apie paties vartojimo kredito gavėjo pajamas, išlaidas ir finansinius įsipareigojimus.

UAB „Tele2“ išduota elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Tele2“ elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas.

Išdavusi naują licenciją, Lietuvos banko valdyba atšaukė UAB „Tele2“ turėtą mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikusią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą.

Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija galioja tik Lietuvos Respublikoje.

Panaikinta UAB „Būsto paskolų draudimas“ draudimo veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba panaikino UAB „Būsto paskolų draudimas“ turėtos draudimo veiklos licencijos galiojimą. Toks sprendimas priimtas draudimo įmonės prašymu. Tai nepaveiks draudimo sistemos saugumo, stabilumo ir patikimumo, nes įmonė jau keleri metai nesudarinėjo naujų draudimo sutarčių.

Draudėjams, su UAB „Būsto paskolų draudimas“ sudariusiems draudimo sutartis, niekas nesikeis, nes draudimo įmonė ir toliau jas administruos.

Įmonė įsteigta 1998 m. siekiant sudaryti galimybę įsigyti būstą namų ūkiams, turintiems reguliarių pajamų, bet negalintiems sukaupti ar neturintiems pradinio įnašo. Jos paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 47 tūkst. namų ūkių. Įmonės finansinė padėtis pradėjo blogėti per ekonominę krizę 2005–2008 m., kai buvo sukaupta didžiausia jos draudimo rizika.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ draudimo veiklos licencija sustabdyta 2013 m. lapkričio 21 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu. Įmonei uždrausta sudaryti naujas sutartis, ir nuo tada jos veikla orientuota į draudžiamųjų įvykių administravimą, nekilnojamojo turto perėmimą ir pardavimą, skolų išieškojimą, pagalbos modelių sudarymą ir tolesnį jų administravimą. Tokia veikla įmonė užsiims ir toliau.

Finansų maklerio įmonėms ir valdymo įmonėms – patikslinti reikalavimai skelbiant informaciją visuomenei

Finansų maklerio įmonėms ir valdymo įmonėms nebereikės skelbti visuomenei tam tikros informacijos (pavyzdžiui, detalios informacijos apie kredito riziką). Valdymo įmonės turės galimybę apsispręsti dėl informacijos apie kapitalo pakankamumą apimties ir formos. Reikalavimus Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklėse patikslino Lietuvos banko valdyba.

Pagal taisykles, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės informaciją visuomenei privalo atskleisti kasmet iki gegužės 1 d.

Bus viešai skelbiami sprendimai dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų

Lietuvos banko sprendimai dėl ginčo esmės bus vieši ir skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje, išskyrus su konfidencialumu susijusius atvejus. Tai numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintose Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėse. Iki šiol savo sprendimų motyvų Lietuvos bankas neskelbė.

Taisyklėse padaryta ir kitų pakeitimų dėl vartotojų kreipimosi į rinkos dalyvius ir ginčų nagrinėjimo terminų.

Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus nuo 2012 m. sausio 2 d., Lietuvos banko sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.