Lietuvos bankas
2011-05-26

Norvegijos bankas tiesiogiai kontroliuos AB DnB NORD banką

Lietuvos banko valdyba neprieštarauja, kad Norvegijoje įregistruotas bankas DnB NOR Bank ASA įsigytų tiesiogiai AB DnB NORD banko kvalifikuotąjį įstatinį kapitalą ir (arba) balsavimo teises, suteikiančius teisę kontroliuoti AB DnB NORD banką.

Toks nutarimas priimtas atsižvelgiant į Lietuvos bankui pateiktą Norvegijoje registruotos ribotos atsakomybės akcinės bendrovės DnB NOR Bank ASA pranešimą apie ketinimą įsigyti 5 710 134 paprastąsias vardines, 115 litų nominalios vertės kiekviena, Lietuvos Respublikoje įregistruoto AB DnB NORD banko akcijas. Tai sudaro 100 procentų kvalifikuotojo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių AB DnB NORD banko visuotiniame akcininkų susirinkime.

Siekdamas toliau gerinti integraciją DnB NOR Bank ASA grupėje bankas DnB NOR Bank ASA nori tiesioginės AB DnB NORD banko kontrolės. Tam reikia, kad neprieštarautų priežiūros institucijos – Lietuvos bankas ir Norvegijos finansų įstaigų priežiūrą atliekanti institucija. Šiuo metu bankas DnB NOR Bank ASA, būdamas vieninteliu tiesioginiu Bank  DnB NORD A/S (Danija) akcininku, per jį yra ir vienintelis netiesioginis AB DnB NORD banko akcininkas.

Pagal Lietuvos bankui pateiktą informaciją, bankas DnB NOR Bank ASA numato, kad AB DnB NORD bankas tęs savo veiklą pagal patvirtintą veiklos planą, ir neketina inicijuoti banko veiklos, teikiamų paslaugų ar tikslinių klientų perorientavimo, taip pat DnB NOR Bank ASA neturi planų perskirstyti AB DnB NORD banko turtą ar kitus išteklius. Nenumatoma daryti reikšmingą įtaką ir keisti AB DnB NORD banko dabartinę vadovybę, organizacinę struktūrą, administravimo ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolę ir informacinių technologijų sistemų architektūrą.

Turimais duomenimis, DnB NOR Bank ASA vienintelis akcininkas yra DnB NOR ASA. Tai yra Norvegijoje įsteigta akcinė bendrovė, kurios akcijos įtrauktos į Norvegijos vertybinių popierių biržos sąrašus. Bendrovė turi apie 46 000 akcininkų, iš kurių du turi daugiau kaip po 10 procentų bendrovės akcijų. Norvegijos valstybė tiesiogiai valdo 34 procentus DnB NOR ASA akcijų ir balsavimo teisių, o Sparebankstiftelsen DnB NOR tiesiogiai valdo 10,03 procentus akcijų ir balsavimo teisių. DnB NOR ASA yra didžiausia finansines paslaugas teikiančių įmonių grupė Norvegijoje, ją sudaro daugiau kaip 180 įmonių.

Panevėžyje – nauja kredito unija

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“.

Jos įstatuose nurodyta, kad kredito unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis nėra kitos kredito unijos narys, gyvena, dirba arba mokosi Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 71 kredito unija ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Leido pavaduoti kredito unijos administracijos vadovę

Lietuvos banke gautas Pagėgių kredito unijos prašymas išduoti leidimą Mečislovui Ramanauskui tapti kredito unijos administracijos vadovu, pavaduosiančiu administracijos vadovę jos atostogų ar ligos metu. Lietuvos banko valdyba tam neprieštaravo.