Lietuvos bankas
2020-03-03
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido European Merchant Bank UAB padidinti įstatinį kapitalą, leido eiti pareigas Šiaulių banko ir Payray pateiktiems kandidatams, įpareigojo kredito uniją „Magnus“ ir Kuan Financial, UAB ištaisyti trūkumus ir priėmė sprendimus, susijusius su investavimo subjektais. 

European Merchant Bank UAB leista padidinti įstatinį kapitalą
Atsižvelgdama į European Merchant Bank UAB prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido šiam bankui pakeisti įstatus, įstatinį kapitalą didinant nuo 3,3 mln. iki 10,3 mln. Eur. 

Leidimai eiti pareigas
Atsižvelgdama į akcinės bendrovės Šiaulių bankas prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mindaugui Rudžiui eiti šio banko valdybos nario pareigas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į PayRay, UAB, prašymą, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, leido Roberto Pollara eiti šio banko stebėtojų tarybos nario pareigas.

Kredito unija „Magnus“ įpareigota pašalinti trūkumus 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi kredito unijos „Magnus“ tikslinį inspektavimą, nustatė kredito rizikos valdymo ir vidaus kontrolės trūkumų: kredito unijoje nebuvo nuolat veikiančios vidaus audito tarnybos, 2018 m. nebuvo atliktas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas, juridinių asmenų paskolų vertinimui naudojama informacijos imtis buvo nepakankama tinkamam skolininkų rizikos įvertinimui. Be to, kredito unija atskirais atvejais netinkamai vertino fizinių asmenų tvarias pajamas bei lėšų, kuriomis paskolos gavėjas sumoka nuosavą dalį, kilmę. Priežiūros tarnyba įpareigojo kredito uniją „Magnus“ ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. pašalinti nurodytus veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

Įspėta ir įpareigota Kuan Financial, UAB 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad mokėjimo įstaiga Kuan Financial, UAB, pažeidė Mokėjimo įstaigų įstatymą, kadangi 2019 m. III ir IV ketvirčių pabaigoje neatitiko mokėjimo įstaigai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų, nors privalo nuolat turėti nuosavą kapitalą, ne mažesnį nei nustatytas įstatyme. Bendrovė kol kas veiklos nevykdo, todėl Lietuvos bankas Kuan Financial, UAB, įspėjo ir įpareigojo ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. ištaisyti neatitikimus.

Sprendimai, susiję su investavimo subjektais
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino bendrovės valdomų III pakopos pensijų kaupimo fondų „INVL EXTREMO III 16+“, „INVL MEDIO III 47+“, „INVL STABILO III 58+/INVL Stabilus“, „INVL Drąsus“, „INVL Apdairus“ taisyklių pakeitimus. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Synergy finance“ prašymą, leido patvirtinti šios bendrovės steigiamo atvirojo tipo specialiojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Alpha Metals and Mining Fund“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą „Swedbank“, AB. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido pakeisti šios bendrovės valdomo suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ taisykles. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ prašymą, pritarė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „PREF III“ steigimo dokumentams. 

Atsižvelgdama į UAB „Modus Asset Management“, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto saulės energetikos investicinio fondo Modus Poland Solar Fund I taisyklėms.