Lietuvos bankas
2011-04-06

Dėl Joniškio kredito unijos inspektavimo rezultatų; dėl leidimo įregistruoti Aukštaitijos kredito unijos įstatų pakeitimą; dėl leidimo įregistruoti Ignalinos kredito unijos įstatų pakeitimą; dėl leidimo įregistruoti Pareigūnų kredito unijos įstatų pakeitimą; dėl leidimo įregistruoti Žemaitijos valstiečių kredito unijos įstatų pakeitimą; dėl licencijos Klaipėdos kredito unijai išdavimo; dėl licencijos kredito unijai „Vilniaus kreditas“ išdavimo; dėl leidimo tapti kredito unijos „Šešiagrašis“ vadovu; dėl leidimo tapti Utenos kredito unijos vadovu; dėl leidimo tapti Jūreivių kredito unijos vadovu; dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 154 „Dėl Tinkamo turto Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo ir tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pakeitimo“ pakeitimo; dėl Lietuvos banko metų ataskaitos patvirtinimo; dėl Vlado Jurgučio premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo

Dėl Joniškio kredito unijos inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė Joniškio kredito unijos inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas.

Atsižvelgdama į inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, Lietuvos banko valdyba nutarė skirti Joniškio kredito unijai 0,05 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą. Joniškio kredito unija įpareigota iki 2011 m. gegužės 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.

Dėl leidimo įregistruoti Aukštaitijos kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Aukštaitijos kredito unijos (Panevėžys) įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 18 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti siekiant juos suderinti kredito unijos įstatų nuostatas su naujausiais Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimais.

Dėl leidimo įregistruoti Ignalinos kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Ignalinos kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 25 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti siekiant juos suderinti kredito unijos įstatų nuostatas su naujausiais Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimais.

Dėl leidimo įregistruoti Pareigūnų kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Pareigūnų kredito unijos (Vilnius) įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 4 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti siekiant juos suderinti kredito unijos įstatų nuostatas su naujausiais Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimais.

Dėl leidimo įregistruoti Žemaitijos valstiečių kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Žemaitijos valstiečių kredito unijos (Plungė) įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 4 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti siekiant juos suderinti kredito unijos įstatų nuostatas su naujausiais Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimais.

Dėl licencijos Klaipėdos kredito unijai išdavimo

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti Klaipėdos kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas. Tai indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytos mokėjimo paslaugos.

Dėl licencijos kredito unijai „Vilniaus kreditas“ išdavimo

Lietuvos banko valdyba nusprendė išduoti kredito unijai ,,Vilniaus kreditas“ licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas. Tai indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytos mokėjimo paslaugos.

Dėl leidimo tapti kredito unijos „Šešiagrašis“ vadovu

Kredito unija ,,Šešiagrašis“ (Lazdijai) informavo Lietuvos banką, kad dėl ligos savo pareigų negalint eiti kredito unijos administracijos vadovui ir siekiant užtikrinti saugią ir patikimą kredito unijos veiklą, kredito unijos ,,Šešiagrašis“ valdyba išrinko Ireną Babarskienę laikinai eiti kredito unijos administracijos vadovės pareigas. Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštarauja.

Dėl leidimo tapti Utenos kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Utenos kredito unijos prašymas išduoti leidimą Aurelijai Mackonienei tapti kredito unijos administracijos vadove, pavaduosiančia administracijos vadovą jo atostogų ar ligos metu. Lietuvos banko valdyba tokiam paskyrimui neprieštarauja.

Dėl leidimo tapti Jūreivių kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Jūreivių kredito unijos (Klaipėda) prašymas išduoti leidimą Laimai Bružaitei tapti kredito unijos revizore. Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštarauja.

Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 154 „Dėl Tinkamo turto Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo ir tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pakeitimo“ pakeitimo

Lietuvos banko valdyba pakeitė Tinkamo turto Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo taisykles ir išdėstė jas nauja redakcija. Šis dokumentas nustato Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti tinkamo turto atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo tvarką.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad Europos centrinis bankas (ECB) pastaruoju metu priėmė keletą sprendimų, liečiančių turto, tinkamo kredito operacijoms užtikrinti, atrinkimo kriterijus.

Lietuvos bankas yra prisijungęs prie Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 ir joje veikia pagal ECB nustatytą tvarką. Siekdamas užtikrinti sklandžius atsiskaitymus, Lietuvos bankas sudaro galimybę kredito įstaigoms, kurios tiesiogiai ar per Lietuvos banką netiesiogiai dalyvauja sistemoje TARGET2, gauti tinkamu turtu užtikrintas dienos paskolas eurais.

Be to, kredito įstaigos, dalyvaudamos mokėjimo sistemoje LITAS-RLS, turi galimybę gauti tinkamu turtu užtikrintas Lietuvos banko suteikiamas dienos ir vienos nakties bei ilgesnių terminų paskolas litais atpirkimo sandorių forma.

Tinkamo turto Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo taisyklėse dabar nurodyti tinkamo turto kredito standartai (iki šiol šie standartai buvo nustatyti Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakyme). Numatyta, kad ECB pakeitus Eurosistemos kredito operacijoms užtikrinti tinkamo turto reitingus (minimalią kredito kokybės ribą) ir turto priskyrimą likvidumo klasėms, Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti tinkamo turto reitingai (minimali kredito kokybės riba) ir turto priskyrimas likvidumo klasėms taip pat keisis. Rekomendavus ECB, atskirai surašyti kriterijai, kuriais vadovaujamasi atrenkant turtą, tinkamą Lietuvos banko kredito operacijoms litais ir kredito operacijoms eurais užtikrinti.

Pakeistose taisyklėse ne tik atsižvelgiama į ECB priimtus sprendimus dėl turto tinkamumo, bet ir siūloma į kredito operacijoms litais užtikrinti tinkamą turtą įtraukti turtą, kurį Europos ekonominėje erdvėje turi Lietuvos Respublikoje registruoti emitentai, taip praplečiant kredito operacijoms litais užtikrinti tinkamo turto aibę.

Dėl Lietuvos banko metų ataskaitos patvirtinimo

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2010 m. Lietuvos banko metų ataskaitą.

Lietuvos banko įstatyme numatyta, kad Lietuvos bankas viešai skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Dėl Vlado Jurgučio premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos banko valdyba patvirtino Valdo Jurgučio premijos skyrimo nuostatus. Nauji nuostatai parengti įvertinus Vlado Jurgučio premijos skyrimo praktiką. Šis dokumentas išsamiau nei buvo iki šiol reglamentuoja Vlado Jurgučio premijos skyrimą, Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisijos sudarymą ir veiklą.

Premiją įsteigė Lietuvos banko valdyba, pabrėždama centrinės bankininkystės svarbą ir norėdama įamžinti akademiko, profesoriaus, pirmojo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija, vadovaudamiesi Lietuvos banko ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutartimi, bendradarbiauja skirdami premiją.

Vlado Jurgučio premija skiriama už reikšmingus pastarųjų penkerių metų mokslo darbus (parengtas spaudai ar išleistas knygas, monografijas, publikuotus mokslo straipsnius, tyrimus ir jų rezultatus, apgintas daktaro, habilituoto mokslų daktaro disertacijas) Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonomikos srityse. Premija skiriama ne dažniau kaip kartą per metus. Premijos dydis yra 50 000 litų.

Naujuose nuostatuose nustatyta, kad Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas savo sprendimą dėl premijos skyrimo teikia Lietuvos banko valdybai iki spalio 15 d. Gavusi Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo sprendimą dėl premijos skyrimo, Lietuvos banko valdyba priima sprendimą dėl premijos skyrimo iki lapkričio 5 d.

Premijos laureatas (laureatai) viešai skelbiamas (skelbiami) Vlado Jurgučio gimimo dieną – lapkričio 5 d. – Lietuvos banko interneto svetainėje. Jeigu ši diena yra ne darbo diena, premijos laureatas (laureatai) skelbiamas (skelbiami) po jos einančią kitą darbo dieną.

Laureatas (laureatai) pagerbiami lapkričio arba gruodžio mėnesį Lietuvos mokslų akademijos organizuotame iškilmingame premijos įteikimo renginyje.