Lietuvos bankas
2011-03-24

Dėl UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir 2010 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo; dėl Nacionalinės kredito unijos inspektavimo rezultatų; dėl kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ inspektavimo rezultatų; dėl leidimo įregistruoti Grigiškių kredito unijos įstatų pakeitimą; dėl leidimo įregistruoti Jūreivių kredito unijos įstatų pakeitimą; dėl leidimo įregistruoti Šilutės kredito unijos įstatų pakeitimą

Dėl UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir 2010 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Jį sudaro balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

UAB Lietuvos monetų kalykla 2010 m. paskirstytinasis pelnas sudaro 932 271 Lt padengus praėjusių metų veiklos nuostolį, kuris sudaro 1 015 932 Lt.

Lietuvos banko valdyba tą pelną nutarė skirstyti taip: įmonės investicijų programos vykdymui į kitus rezervus – 700 000 Lt; dividendams išmokėti – 200 000 Lt; socialiniams ir panašiems tikslams – 32 271 Lt.

Vilniuje veikiančios UAB „Lietuvos monetų kalykla“ savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.

Bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliko Audito ir kontrolės UAB ,,Auditas“.

Dėl Nacionalinės kredito unijos inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė Nacionalinės kredito unijos (Vilnius) inspektavimo ataskaitą. Inspektavimo metu buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas.

Lietuvos banko valdyba griežtai įvertino Nacionalinės kredito unijos inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus ir nustatė apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms.

Nacionalinė kredito unija įpareigota teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Dėl kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ inspektavimo ataskaitą. Inspektavimo metu buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas.

Lietuvos banko valdyba kritiškai įvertino kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus ir ir nustatė apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms.

Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ įpareigota teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Dėl leidimo įregistruoti Grigiškių kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos bankas leido įregistruoti Grigiškių kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. vasario 19 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimus.

Dėl leidimo įregistruoti Jūreivių kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Jūreivių kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 2 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimus.

Dėl leidimo įregistruoti Šilutės kredito unijos įstatų pakeitimą

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Šilutės kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. kovo 2 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimus.