Lietuvos bankas
2011-02-02

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatų; dėl Palangos kredito unijos veiklos; dėl Kauno kredito unijai taikytos poveikio priemonės atšaukimo; dėl leidimo tapti steigiamos kredito unijos „Naftininkų investicijos“ vadovu; informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį; dėl 50 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms, etalono patvirtinimo; dėl 10 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos teatrui (iš serijos „Lietuvos kultūra“), etalono patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatų

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė jiems pateiktą Kredito įstaigų priežiūros departamento atlikto Medicinos banko bendrojo inspektavimo ataskaitą. Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, kredito, likvidumo ir operacinės rizikos valdymas bei banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (angliškai santrumpa ICAAP) atskiri klausimai.

Valdybai pristatyta ir Lietuvos banko inspektorių atlikto Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai.

Ataskaitose nurodyti tam tikri Medicinos banko veiklos trūkumai. Juos įvertinusi Lietuvos banko valdyba įpareigojo Medicinos banką parengti nustatytų veiklos trūkumų šalinimo planą ir jį pateikti Lietuvos bankui. Nustatyta data – 2011 m. birželio 30 d., iki kada turi būti pašalinti Medicinos banko inspektavimo metu nurodyti veiklos trūkumai.

Medicinos banko administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip Medicinos bankas numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus ir vykdyti Lietuvos banko valdybos duotus įpareigojimus, o suėjus šių nurodymų įvykdymo terminui paaiškinti, kaip juos įvykdė.

Dėl Palangos kredito unijos veiklos

Lietuvos banko valdyba aptarė iš Kredito įstaigų priežiūros departamento gautą informaciją apie Palangos kredito unijos veiklą. Jos 2010 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unija nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvų. Be to, Palangos kredito unija pažeidė Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo reikalavimus.

Įvertinusi padarytus teisės aktų pažeidimus, taip pat atsižvelgdama į tai, kad kredito unijai Lietuvos bankas jau anksčiau taikė (keturis kartus) poveikio priemones už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus, Lietuvos banko valdyba nutarė skirti Palangos kredito unijai 0,1 procento jos bendrųjų 2009 m. metinių pajamų dydžio baudą.

Palangos kredito unija įpareigota iki 2011 m. kovo 31 d. pašalinti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pažeidimą, užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvų vykdymą.

Dėl Kauno kredito unijai taikytos poveikio priemonės atšaukimo

Atsižvelgdama į tai, kad Kauno kredito unija vykdo Lietuvos banko valdybos nustatytą didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą, Lietuvos banko valdyba atšaukė Kauno kredito unijai Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimu taikytą poveikio priemonę.

Dėl leidimo tapti steigiamos kredito unijos „Naftininkų investicijos“ vadovu

Lietuvos banke gautas steigiamos kredito unijos ,,Naftininkų investicijos“ (Klaipėda) steigėjų prašymas išduoti leidimą Semion Laškov tapti kredito unijos administracijos vadovu. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.

Informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė Kredito įstaigų priežiūros departamento pateiktą informaciją apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį. Šios veiklos informacija paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje.

Dėl 50 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms, etalono patvirtinimo

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos Lietuvos visuomenės veikėjos, rašytojos, publicistės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms, etaloną.

Monetos grafinį projektą ir gipsinį modelį sukūrė Rimantas Eidėjus. Etaloną pagamino UAB ,,Lietuvos monetų kalykla“.

Monetą numatyta išleisti į apyvartą 2011 m. pirmąjį ketvirtį.

Dėl 10 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos teatrui (iš serijos „Lietuvos kultūra“), etalono patvirtinimo

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos teatrui (iš serijos „Lietuvos kultūra“), etaloną.

Monetos grafinį projektą ir gipsinį modelį sukūrė Giedrius Paulauskis. Etaloną pagamino UAB ,,Lietuvos monetų kalykla“.

Monetą numatyta išleisti į apyvartą 2011 m. pirmąjį ketvirtį.