Lietuvos bankas
2019-01-17
  • fotolia-106630474-subscription-monthly-m.jpg
     
11

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į keleto pastarųjų metų patikrinimų rezultatus, atkreipia emitentų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas rengiant metines finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS) ir nefinansinės informacijos, įskaitant alternatyvius veiklos rodiklius (AVR), atskleidimą.  

Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos ir taikomų naudingo tarnavimo laikotarpių nustatymo 

Praktika rodo, kad bendrovės dažnai turi ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas arba nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje. Pagal TAS ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpiai turi būti peržiūrimi kiekvienais finansiniais metais ir jeigu jų įvertinimai skiriasi nuo ankstesniųjų, jie turėtų būti koreguojami. Tačiau pasitaiko atvejų, kai bendrovės neperžiūri ilgalaikio turto amortizacijos bei nusidėvėjimo laikotarpių ir nustato trumpesnius, nei turėtų būti, turto naudingumo ūkio subjektui laikotarpius. 

16-ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 50 straipsnyje nurodyta, kad nudėvimoji turto suma turi būti sistemingai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. To paties standarto 57 straipsnyje detalizuojama, kad turto naudingo tarnavimo laikas apibrėžiamas remiantis tikėtinu turto naudingumu ūkio subjektui. Be to, 51 straipsnyje nurodyta, kad turto likvidacinė vertė ir naudingo tarnavimo laikas turi būti peržiūrimas bent kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir jeigu lūkesčiai skiriasi nuo ankstesnių įvertinimų, toks pokytis (-čiai) turi būti įtraukiamas (-i) į apskaitą kaip apskaitinių įvertinimų keitimas pagal 8-ąjį TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“. 

38-ojo TAS „Nematerialusis turtas“ 97 straipsnyje nustatyta, kad riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizuojamoji suma turi būti proporcingai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Šio standarto 104 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas, kad riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis ir metodas turi būti peržiūrimi bent kartą kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Jeigu tikėtinas turto naudingo tarnavimo laikas skiriasi nuo ankstesnių įvertinimų, atitinkamai turi būti keičiamas ir amortizacijos laikotarpis. Jeigu pasikeičia numatytas ekonominės naudos, gaunamos iš šio turto, naudojimo būdas, tuomet turi būti keičiamas ir amortizacijos metodas. Tokie pokyčiai apskaitoje turi būti registruojami kaip apskaitinių įvertinimų keitimai pagal 8-ąjį TAS.

Dėl informacijos atskleidimo metiniame pranešime 

Rengdamos metinius pranešimus, bendrovės ne visada tiksliai vadovaudavosi teisės aktų reikalavimais – būdavo atskleidžiama ne visa reikšminga informacija, nepateikiamos tikslios nuorodos į kitas viešai paskelbtas ataskaitas. Bendrovės, viešai atskleisdamos informaciją, ne visada atsižvelgdavo į AVR gaires, kuriose nustatyti jų atskleidimo principai, – turi būti pateiktas rodiklių apibrėžimas ir apskaičiavimo tvarka, paaiškintas jų naudojimas ir nuosekliai pateikti atitinkami lyginamųjų laikotarpių AVR. Dažniausiai bendrovės tik atskleisdavo finansinius rodiklius metiniuose pranešimuose, neskirdamos daug dėmesio jų pateikimui, t. y. nebūdavo pateikti jų apibrėžimai, apskaičiavimo tvarka, paaiškinta, kodėl būtent šie rodikliai geriausiai atspindi veiklą. Jeigu skelbiant AVR keičiami patys rodikliai arba jų skaičiavimo formulės, bendrovės turi paaiškini to priežastis. 

Primename, kad Lietuvos bankas apie nustatytus pažeidimus visada praneša viešai, kaip antai bendrovių AB „Linas Agro Group“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Grigeo“ ir Telia Lietuva, AB, atvejais.