Lietuvos bankas
2018-03-01
11

Už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimus AB „Žemaitijos pienas“ skirta 158 tūkst. Eur bauda, o už Lietuvos banko nurodymo nepaisymą – įspėjimas.

„Patikrinimas atskleidė aplaidų bendrovės požiūrį į apskaitą ir informacijos pateikimą investuotojams. Be to, „Žemaitijos pieno“ vadovai, priimdami kai kuriuos sprendimus dėl tantjemų, neatsižvelgė į pačios bendrovės ir smulkiųjų akcininkų interesus“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad AB „Žemaitijos pienas“ 2016 m. finansinės ataskaitos neatitinka dviejų tarptautinių apskaitos standartų („Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ bei „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“) reikalavimų. Bendrovė pripažino iš susijusios įmonės gautinos beveik 1,6 mln. Eur sumos vertės sumažėjimą, tačiau jo tinkamai nepagrindė. Be to, nustatyta, kad nors Lietuvos bankas 2017 m. vasario pradžioje davė nurodymą iš naujo peržiūrėti viso ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius, bendrovė to nepadarė. Dėl to AB „Žemaitijos pienas“ netinkamai pateikė finansinę informaciją apie bendrovės 2016 m. finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad AB „Žemaitijos pienas“ vadovai priėmė ne bendrovei ir visiems akcininkams, o kontroliuojančiam akcininkui naudingus sprendimus – pažeisdami teisės aktus, jie pasiūlė visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą išmokėti tarpines tantjemas (0,75 mln. Eur) stebėtojų tarybos ir valdybos nariams. Dėl to bendrovės kontroliuojantis akcininkas ir su juo susiję asmenys gavo papildomų pajamų iš bendrovės, o bendrovės nepaskirstytasis pelnas buvo nepagrįstai sumažintas. Taip pat kilo abejonių, ar tinkamai atstovaujama smulkiųjų akcininkų ir jų interesams, kadangi tiek valdymo, tiek priežiūros organuose dalyvavo asmenys, susiję šeiminiais ryšiais. Be to, nustatyta, kad smulkiesiems akcininkams galėjo būti apsunkinta galimybė gauti reikalingus bendrovės dokumentus ir informaciją, būtinus pasinaudoti savo teisėmis.

AB „Žemaitijos pienas“ Vertybinių popierių įstatymą pažeidė ir aplaidžiai skleisdama reglamentuojamą informaciją bei pateikdama neteisingą informaciją apie tai, kaip laikosi valdymo kodekso, taikomo reguliuojamoje rinkoje vertybiniais popieriais prekiaujančioms bendrovėms, principų ir standartų.

Lietuvos bankas nurodė AB „Žemaitijos pienas“ viešai pranešti apie nustatytus pažeidimus, skirtą baudą ir įpareigojimus. Tai bendrovė jau atliko.

Lietuvos bankas turėjo priekaištų ir AB „Žemaitijos pienas“ auditavusiai audito įmonei „Grant Thornton Baltic“ bei auditorei Laimei Jablonskienei. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba audito įmonei skyrė įspėjimą, o auditorei sustabdė auditoriaus pažymėjimo galiojimą.

Bendrovė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą apskundė, galutinį sprendimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė 2022 m. sausio 12 d.