Lietuvos bankas
2017-02-10
11

AB „Žemaitijos pienas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos; pritarta kandidatūroms į UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narius; pritarta dėl UAB „Procentas“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo įsigijimo; pakeistas UAB „Synergy finance“ valdomo investicinio fondo „Vitality“ depozitoriumas.

AB „Žemaitijos pienas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Žemaitijos pienas“ už tai, kad bendrovė, sudarydama 2015 m. konsoliduotąsias ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų (TAS) reikalavimų, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad AB „Žemaitijos pienas“ 2015 m. finansinės ataskaitos neatitinka 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, 2 TAS „Atsargos“, 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimų. Buvo pripažintas visų iš susijusių įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas, kuris nebuvo pagrįstas, be to, įrodymais ar dokumentais nebuvo pagrįstas atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės, netinkamai buvo nustatytas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas. Todėl nebuvo tinkamai atskleista finansinė informacija apie bendrovės 2015 m. finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Bendrovė įpareigota, kai rengs 2016 m. finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 2 TAS „Atsargos“ ir 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ reikalavimus ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimus.

AB „Žemaitijos pienas“ taip pat įpareigota atskleisti investuotojams pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms.

Pritarta kandidatūroms į UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narius

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Sonatos Gutauskaitės–Bubnelienės, Rūtos Ežerskienės ir Ramintos Malinauskienės, pretenduojančių eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Šie asmenys šiuo metu eina valdybos narių pareigas ir juos ketinama perrinkti naujai kadencijai.

Pritarta dėl UAB „Procentas“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė, kad vienas fizinis asmuo įsigytų tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus UAB „Procentas“ 100 proc. įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

Pakeistas UAB „Synergy finance“ valdomo investicinio fondo „Vitality“ depozitoriumas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Vitality“depozitoriumą AB SEB bankas į „Swedbank“, AB. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į UAB „Synergy finance“ prašymą.

Valdymo įmonė yra informavusi fondo dalyvius apie ketinamą atlikti depozitoriumo pakeitimą ir apie jų teisę per mėnesį nuo laiško gavimo dienos pateikti išpirkimui turimus vienetus be išpirkimo mokesčio.