Lietuvos bankas
2017-02-13
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Žemaitijos pienas“ už tai, kad bendrovė, sudarydama 2015 m. konsoliduotąsias ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų (TAS) reikalavimų, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad AB „Žemaitijos pienas“ 2015 m. finansinės ataskaitos neatitinka 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, 2 TAS „Atsargos“, 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimų. Buvo pripažintas visų iš susijusių įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas, kuris nebuvo pagrįstas, be to, įrodymais ar dokumentais nebuvo pagrįstas atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės, netinkamai buvo nustatytas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas. Todėl nebuvo tinkamai atskleista finansinė informacija apie bendrovės 2015 m. finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Bendrovė įpareigota, kai rengs 2016 m. finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 2 TAS „Atsargos“ ir 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ reikalavimus ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimus.

AB „Žemaitijos pienas“ taip pat įpareigota atskleisti investuotojams pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms.