Lietuvos bankas
2018-03-30
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Linas Agro Group“ už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimą, Šeimos kredito unijai leido sumažinti pajinį kapitalą, priėmė ir kitus sprendimus. 

Už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimą įspėta AB „Linas Agro Group“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tyrimą, ar AB „Linas Agro Group“ apskaita atitinka tarptautinus apskaitos standartus. Jo metu nustatyta, kad bendrovės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos neatitiko 16 tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ reikalavimų ir taip AB „Linas Agro Group“ pažeidė Vertybinių popierių įstatymą.

Sudarant bendrovės 2016–2017 finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio 30 d., konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas, nebuvo peržiūrėti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai, o turto, kuris visiškai nudėvėtas (vertė lygi nuliui), bet dar naudojamas veikloje, grupėse įsigijimo savikaina sudarė reikšmingą dalį – daugiau nei 16 proc. viso AB „Linas Agro Group“ konsoliduoto ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Linas Agro Group“ dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimą ir įpareigojo bendrovę iki 2018 m. liepos 1 d. iš naujo apsvarstyti, o prireikus - patikslinti viso grupės ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius ir likvidacines vertes, kad jie atitiktų 16 TAS reikalavimus. Priimant sprendimą dėl poveikio priemonės, atsižvelgta į tai, kad bendrovė pažeidimą pripažino, nenustatyta, kad dėl jo AB „Linas Agro Group“ būtų gavusi neteisėtų pajamų, naudos ar išvengusi nuostolių.

Lietuvos bankas taip pat nurodė bendrovei apie nustatytus pažeidimus ir įpareigojimus pranešti viešai. Tai AB „Linas Agro Group“ jau atliko.

Pritarta ERGO Life Insurance SE valdybos narių kandidatūroms
Atsižvelgdama į ERGO Life Insurance SE prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Kęstučio Bagdonavičiaus, Ingridos Kirsės, Tarmo Kollo ir Bogdano Benczako, ketinančių eiti ERGO Life Insurance SE valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Leista eiti Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narių pareigas
Atsižvelgdama į Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Vykintui Matuliauskui, Ritai Latviūnienei ir Stanislavui Ignatovičiui eiti Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narių pareigas.

Šeimos kredito unijai leista sumažinti pajinį kapitalą
Šeimos kredito unija kreipėsi į Lietuvos banką prašydama leidimo sumažinti jos pajinį kapitalą 24,7 tūkst. Eur. Savo prašymą ji grindė tuo, kad ketina atsiskaityti su nariais, praėjusiais metais pateikusiais prašymus grąžinti jų pajinius įnašus už papildomus pajus. 

Lietuvos bankas, įvertinęs tai, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės Šeimos kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui (šia suma sumažinus pajinį kapitalą, ji vykdys kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus), leido kredito unijai sumažinti pajinį kapitalą minėta suma.

UAB „Nordecum“ įrašytas į Viešąjį kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Nordecum“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.

UAB „Sando investment“ įrašytas į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
Atsižvelgdama į UAB „Sando investment“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Neprieštarauta dėl Galperin, UAB, kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo
Atsižvelgdama į fizinio asmens prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad šis asmuo netiesiogiai įsigytų 51 proc. mokėjimo įstaigos Galperin, UAB, balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo. Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

UAB „Kreedex“ įrašyta į Viešąjį kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Kreedex“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.