Lietuvos bankas
2014-01-21

Suderinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ privalomo akcijų pirkimo kaina; leista tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu; finansų rinkos dalyviams – ESMA gairės dėl atlyginimų politikos

Suderinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ privalomo akcijų pirkimo kaina

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pripažinti suderinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcininkės UAB „Limarko“ pasiūlytą privalomo akcijų pirkimo kainą – 0,185 euro (aštuoniolika su puse euro centų) už vieną paprastąją vardinę 1 lito nominaliosios vertės AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akciją.

UAB „Limarko“ superkamų akcijų kainą nustatė vadovaudamasi Vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytu principu, t. y. superkančiojo asmens pasirinktu būdu, kuris turėtų užtikrinti teisingą superkamų akcijų kainą.

UAB „Limarko“ pirmiausia pateikė prašymą Priežiūros tarnybai suderinti privalomo akcijų pirkimo kainą – 0,13 euro už vieną paprastąją vardinę 1 lito nominaliosios vertės AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akciją. Vėliau gautas patikslintas prašymas suderinti 0,135 euro kainą už vieną AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akciją.

Priežiūros tarnyba, atsakydama į šiuos prašymus, pateikė pastabų, turinčių reikšmingos įtakos teikiamų tvirtinti kainų teisingumui. Nurodyta, kad kainai pagrįsti pateiktoje AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijų vertinimo ataskaitoje nustatyta akcijų vertė nevisiškai atitiko metodinius reikalavimus, pateiktus Turto ir verslo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro, ir Teisingos akcijų kainos nustatymo gairėse, patvirtintose Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus.

Be to, UAB „Limarko“, teikdama minėtus prašymus suderinti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ privalomo akcijų pirkimo kainas, neatsižvelgė į svarbius veiksnius, turinčius reikšmingos įtakos akcijų kainai, t. y. į AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijų kainą reguliuojamoje rinkoje, didžiausią UAB „Limarko“ mokėtą kainą už AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijas, buhalterinę akcijų vertę ir pan.              

Įvertinusi gautas pastabas, UAB „Limarko“ pasiūlė 0,185 euro kainą už vieną paprastąją vardinę 1 lito nominaliosios vertės AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akciją, o ji yra lygi didžiausiai UAB „Limarko“ mokėtai akcijų kainai už vieną akciją po savanoriško oficialaus siūlymo pabaigos, t. y. nuo 2013 m. spalio 23 d.

Leista tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Johanesui Mikaeliui Rudbekui (Johannes Mikael Rudbeck) tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.

Finansų rinkos dalyviams – ESMA gairės dėl atlyginimų politikos

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nusprendė vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) 2013 m. birželio 11 d. paskelbtomis gairėmis „Atlyginimų nustatymo politika ir praktika“.

Gairėmis turėtų vadovautis Lietuvos Respublikoje veikiantys finansų rinkos dalyviai, kurie ketina vykdyti ar vykdo šiose gairėse apibrėžtą veiklą investicinių paslaugų srityje. Gairių nuostatomis įmonės turi vadovautis, nustatydamos atlyginimų politiką tiems darbuotojams, kurių vykdoma veikla susijusi su investicinių ir (arba) papildomų paslaugų teikimu.

Šiomis gairėmis ESMA siekia suvienodinti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nurodytų reikalavimų supratimą ir aiškinimą interesų konfliktų valdymo ir veiklos vykdymo taisyklių srityje ir tų reikalavimų laikymosi priežiūrą Europos Sąjungos mastu.